Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Árachas agus athárachas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Árachas agus athárachas

Ghlac an tAontas Eorpach (AE) le rialacha comhchoiteanna chun gníomhaíochtaí na gcuideachtaí árachais i dtíortha AE a éascú agus chun a chinntiú go mbeidh na cuideachtaí sin in ann teacht slán as tréimhsí deacra agus sealbhóirí polasaithe a chosaint.

GNÍOMH

Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le dul i mbun ghnó an árachais agus an athárachais agus maidir le gnó den sórt sin a shaothrú (Sócmhainneacht II)

ACHOIMRE

Ghlac an tAontas Eorpach (AE) le rialacha comhchoiteanna chun gníomhaíochtaí na gcuideachtaí árachais i dtíortha AE a éascú agus chun a chinntiú go mbeidh na cuideachtaí sin in ann teacht slán as tréimhsí deacra agus sealbhóirí polasaithe a chosaint.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Tugtar “Sócmhainneacht II” ar an treoir seo agus éilítear inti gur gá a dhóthain acmhainní airgeadais a bheith ag cuideachtaí árachais. Leagtar amach rialacha bainistíochta agus maoirseachta sa treoir freisin.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cumhdaíonn an treoir cuideachtaí árachais neamhshaoil, cuideachtaí árachais saoil agus cuideachtaí athárachais.

Údarú

Is féidir le cuideachta árachais dul i mbun gníomhaíochtaí tar éis údarú a fháil ó mhaoirseoir na tíre. Bíonn an t-údarú bailí ar fud AE.

Riachtanais chaipitil

Ní mór do chuideachtaí árachais caipiteal a bheith i seilbh acu, a bhaineann lena bpróifílí riosca, chun a chinntiú go bhfuil a dhóthain acmhainní airgeadais acu chun deacrachtaí airgeadais a shárú. Ní mór dóibh cloí le riachtanais chaipitil:

  • an t-íosriachtanas caipitil: nochtfaí sealbhóirí polasaithe d’ardleibhéal riosca faoi bhun an íosleibhéil chaipitil sin;
  • an riachtanas um chaipiteal sócmhainneachta: an caipiteal a theastaíonn ó chuideachta árachais nuair is gá caillteanais mhóra a ionsú. Ríomhtar an méid caipitil trí rioscaí éagsúla a chur san áireamh, m.sh.:
    • an riosca margaidh: an riosca caillteanais nó an riosca go dtiocfaidh athrú ar an staid airgeadais de bharr luaineachta sa mhargadh;
    • an riosca oibriúcháin: an riosca caillteanais a leanann as próisis, pearsanra nó córais inmheánacha nach leor iad nó a theip orthu, nó as imeachtaí seachtracha.

Má theipeann ar chuideachta cloí leis an riachtanas dhá mhéid chaipitil a bheith aici, ní mór don mhaoirseoir beart a dhéanamh.

Córas bainistíochta riosca

Córas leordhóthanach rialachais

Bíonn ar chuideachtaí árachais córas leordhóthanach trédhearcach rialachais a chur i bhfeidhm ina ndéantar freagrachtaí a leithdháileadh go soiléir. Ní mór cumas leordhóthanach riaracháin a bheith acu chun déileáil le saincheisteanna éagsúla, lena n-áirítear bainistíocht riosca, comhlíonadh reachtaíochta agus iniúchadh inmheánach.

Féinmheasúnú riosca agus sócmhainneachta

Bíonn ar chuideachtaí árachais a measúnú riosca agus sócmhainneachta féin a dhéanamh ar bhonn rialta: déanann siad measúnú ar na riachtanais riosca sócmhainneachta a bhaineann lena bpróifílí riosca, agus ar chomhlíonadh na n-acmhainní riachtanacha airgeadais acu.

Maoirseacht

Athbhreithniú maoirseachta

Leagtar amach sa reachtaíocht “Próiseas Athbhreithnithe Maoirseachta” a chuireann ar chumas maoirseoirí athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh na rialacha ag cuideachtaí árachais. Déantar iarracht anseo cabhrú le maoirseoirí cuideachtaí a aithint a d’fhéadfadh deacrachtaí a bheith acu. Bíonn ar chuideachtaí árachais faisnéis a nochtadh go poiblí freisin.

Maoirseoir grúpa

Bíonn ar gach grúpa árachais - cuideachta a bhfuil eintitis aici a chuireann seirbhísí ar fáil i dtír AE amháin nó níos mó - maoirseoir grúpa a bheith aige, a bhfuil freagrachtaí sonracha aige nó aici, agus a chomhoibríonn go dlúth leis na maoirseoirí náisiúnta lena mbaineann.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Ón 1 Eanáir 2016 ar aghaidh.

Féach an láithreán gréasáin“Sócmhainneacht II” de chuid an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2009/138/CE

6.1.2010

31.10.2012

IO L 335, 17.12.2009, lgh. 1-155

Ceartúchán

-

-

IO L 219, 25.7.2014, lgh. 66-66

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2011/89/AE

9.12.2011

10.6.2013

IO L 326, 8.12.2011, lgh. 113-141

Treoir 2012/23/AE

15.9.2012

30.6.2013

IO L 249, 14.9.2012, lgh. 1-2

Treoir 2013/58/AE

19.12.2013

31.3.2015

IO L 341, 18.12.2013, lgh. 1-3

Treoir 2014/51/AE

23.5.2014

31.3.2015

IO L 153, 22.5.2014, lgh. 1-61.

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Threoir 2009/138/CE. Is chun críocha tagartha amach an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 2015/35 ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2014 lena bhforlíontar Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le dul i mbun ghnó an árachais agus an athárachais agus maidir le gnó den sórt sin a shaothrú (Sócmhainneacht II) (IO L 12, 17.1.2015, lgh. 1-797).

Nuashonraithe 15.05.2015

Top