Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Iomaíochas domhanda chistí infheistíochta AE a neartú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Iomaíochas domhanda chistí infheistíochta AE a neartú

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2009/65/CE — a bhaineann le gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (GCUIanna)

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Leagtar síos inti rialacha comhionanna maidir le cistí infheistíochta in AE, lenár féidir cistí infheistíochta atá rialáilte ar leibhéal AE a chur ar fáil go trasteorainneach.
 • Leagtar síos inti príomhrialacháin AE lena rialaítear GCUIanna*.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is iad seo a leanas príomhchuspóirí na treorach:

 • rogha níos leithne táirgí a chur ar fáil d’infheisteoirí ar chostas níos ísle trí
  • mhargadh níos éifeachtaí GCUIanna in AE,
  • faisnéis níos fearr d’infheisteoirí,
  • maoirseacht cistí níos éifeachtaí; agus
 • iomaíochas earnáil infheistíochta AE a chothú trí na rialacha a oiriúnú d’fhorbairtí margaidh.

Go háirithe, leagtar síos sa treoir rialacha a bhaineann le:

 • faisnéis a chur ar fáil d’infheisteoirí trí dhoiciméad achomair caighdeánaithe faisnéise, rud a chabhraíonn le tomhaltóirí an táirge a thuiscint;
 • fíorphas Eorpach le haghaidh cuideachtaí bainistíochta GCUIanna, rud a chuirfidh ar chumas cuideachta atá lonnaithe i dtír AE amháin cistí a bhainistiú i dtíortha AE eile;
 • GCUIanna a mhargú i dtíortha eile, m.sh. trí nósanna imeachta riaracháin a shimpliú;
 • cumaisc GCUIanna i dtíortha eile;
 • maoirseacht níos láidre a dhéanamh ar GCUIanna agus ar chuideachtaí bainistíochta na GCUIanna, m.sh. trí chomhar feabhsaithe idir maoirseoirí na seirbhísí náisiúnta airgeadais.

Is í an Treoir 2009/65, a cuireadh in ionad na Treorach 85/611/CEE, ná an ceathrú leagan den reachtaíocht GCUIanna.

Rinneadh leasú ar an Treoir 2009/65 le Treoir 2014/91/AE (GCUI V) a chuir rialacha nua i bhfeidhm maidir le taiscí GCUIanna (an t-eintiteas a choinníonn na sócmhainní), m.sh. na heintitis a bhfuil cead acu tabhairt faoin ról seo, a dtascanna, na socruithe tarmligthe agus dliteanas na dtaisclann.

Rinneadh é a fhorlíonadh chomh maith le Rialachán (AE) 2016/438 ina bpléitear rioscaí neamhmhargaidh a bhaineann le gníomhaíochtaí na dtaiscithe. Cumhdaítear ann gnéithe de dhualgais na dtaiscithe amhail:

 • sócmhainní GCUIanna a choinneáil slán;
 • dualgais mhaoirseachta (e.g. a sheiceáil go bhfuil infheistíochtaí GCUIanna comhsheasmhach lena straitéisí infheistíochta mar a dhéantar cur síos ina rialacha agus ina ndoiciméid tairisceana nó a chinntiú nach sáraíonn GCUIanna a srianta infheistíochta); agus
 • an dliteanas do na sócmhainní.

Leagtar síos i Rialachán (AE) 2016/438 chomh maith ceanglais díchill chuí faoi leith maidir le cosaint dócmhainneachta sócmhainní GCUIanna, chomh maith le ceanglais neamhspleáchais mhionsonraithe do bhainisteoirí agus do choimeádaithe GCUIanna.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 7 Nollaig 2009. Bhí sé le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 30 Meitheamh 2011.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (GCUIanna): feithiclí infheistíochta lena gcomhthiomsaítear caipiteal infheisteoirí agus lena n-infheistítear an caipiteal sin ar bhonn comhchoiteann trí phunann ionstraimí airgeadais amhail stoic, bannaí agus urrúis eile.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú na ndlíthe, na rialachán agus na bhforálacha riaracháin i ndáil le gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (GCUIanna) (IO L 302, 17.11.2009, lgh. 32–96)

Rinneadh leasuithe leanúnacha ar Threoir 2009/65/CE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Ceartúchán

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 583/2010 ón gCoimisiún an 1 Iúil 2010 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le príomhfhaisnéis infheisteora agus leis na coinníollacha atá le comhlíonadh agus príomhfhaisnéis infheisteora nó réamheolaire á sholáthar trí mheán marthanach seachas páipéar nó trí láithreán gréasáin (IO L 176, 10.7.2010, lgh. 16–27)

Rialachán (AE) Uimh. 584/2010 ón gCoimisiún an 1 Iúil 2010 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le formáid agus inneachar na litreach caighdeánaí fógra agus an fhianú GCUI, le húsáid cumarsáide leictreonaí idir na húdaráis inniúla chun críocha fógra, agus leis na nósanna imeachta a úsáidtear chun fíoraithe agus imscrúduithe ar an láthair a dhéanamh agus chun faisnéis a mhalartú idir na húdaráis inniúla (IO L 176, 10.7.2010, lgh. 42–61)

Treoir 2010/43/AE ón gCoimisiún an 1 Iúil 2010 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais eagraíochtúla, le coinbhleachtaí leasa, le cur i gcrích gnó, le bainistíocht riosca agus le hinneachar an chomhaontaithe idir taisclann agus cuideachta bainistíochta (IO L 176, 10.7.2010, lgh. 28–41)

Treoir 2010/42/AE ón gCoimisiún an 1 Iúil 2010 lena gcuirtear chun feidhme Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le forálacha áirithe a bhaineann le cumaisc cistí, le struchtúir mháistir-fothaire agus leis an nós imeachta fógra (IO L 176, 10.7.2010, lgh. 28-41)

Ceartúchán

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 2016/438 gCoimisiún an 17 Nollaig 2015 lena bhforlíontar Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hoibleagáidí taiscithe C/2015/9160 (IO L 78, 24.3.2016, lgh. 11–30)

Nuashonraithe 02.08.2016

Top