Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Astaíochtaí ó fheithiclí tromshaothair (Euro VI): rialacha deimhniúcháin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Astaíochtaí ó fheithiclí tromshaothair (Euro VI): rialacha deimhniúcháin

Cabhraíonn an Rialachán seo le cuspóirí na hEorpa a bhaint amach um astaíochtaí truaillithe a chomhrac agus um cháilíocht an aeir. Bunaítear leis rialacha maidir leis na ceanglais theicniúla a bhaineann le cineál-cheadú feithiclí tromshaothair agus a gcuid inneall i leith astaíochtaí, agus déantar forlíonadh leis ar reachtaíocht atá ann cheana maidir le cineál-cheadú an Chomhphobail ar mhótarfheithiclí.

ACHT

Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le mótarfheithiclí agus innill a chineál-cheadú i leith astaíochtaí ó fheithiclí tromshaothair (Euro VI) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi fheithiclí a dheisiú agus a chothabháil agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 80/1269/CEE, Treoir 2005/55/CE agus Treoir 2005/78/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE).

ACHOIMRE

Sainítear leis an Rialachán seo an creat dlíthiúil maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí, inneall agus páirteanna athsholáthair le haghaidh feithiclí tromshaothair i leith a bhfeidhmíocht astaíochtaí. Bunaítear leis freisin rialacha maidir leo seo a leanas:

comhréireacht inseirbhíse feithiclí agus inneall;

marthanacht feistí rialaithe truaillithe;

córais dhiagnóiseacha ar bord (DAB);

rochtain ar fhaisnéis um DAB feithiclí agus ar dheisiú agus cothabháil feithiclí;

an méid breosla a úsáidtear agus astaíochtaí CO2 a thomhas.

Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le mótarfheithiclí chatagóirí M1, M2, N1 agus N2 ar mó a mais tagartha ná 2 610 kg agus maidir le gach mótarfheithicil chatagóir M3 agus chatagóir N3, mar atá sainmhínithe in Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2007/46/CE.

Oibleagáidí na monaróirí

Ní mór do mhonaróirí a bheith in ann a léiriú go bhfuil gach feithicil, inneall nó páirt spártha nua a dhíoltar, a chláraítear nó a chuirtear i seirbhís laistigh den Chomhphobal cineál-cheadaithe i gcomhréir leis an Rialachán seo.

Ní mór do mhonaróirí bearta teicniúla a chur i bhfeidhm chomh maith chun ráthú a dhéanamh ar theorannú éifeachtach na n-astaíochtaí sceithphíopa ar feadh ghnáth-shaolré na bhfeithiclí faoi ghnáthdhálaí úsáide.

Ceanglais agus tástálacha

Ní mór do mhonaróirí a gcuid feithiclí nó a gcuid inneall a threalmhú le comhpháirteanna lena gcinntítear go gcomhlíonfar na teorainneacha astaíochtaí a leagtar síos in Iarscríbhinn I den Rialachán seo faoi choinníollacha a shonróidh an Coimisiún Eorpach sa Rialachán seo agus sna gníomhartha cur chun feidhme.

Rochtain ar fhaisnéis

Ní mór do mhonaróirí feithiclí a ráthú go mbeidh rochtain ag oibreoirí neamhspleácha ar fhaisnéis faoi chórais dhiagnóiseacha ar bord (DAB) , agus ar threalamh diagnóiseach, uirlisí diagnóiseacha nó bogearraí diagnóiseacha. In theannta sin, soláthróidh monaróirí ciansaoráid chaighdeánach, dhaingean lena chumasú do dheisitheoirí neamhspleácha oibríochtaí lena mbaineann rochtain ar chóras slándála na feithicle a chríochnú.

Ba cheart an fhaisnéis a chur ar fáil ar shuíomhanna gréasáin na monaróirí, nó, mura féidir é sin a dhéanamh, i bhformáid iomchuí eile.

Tráthchlár

Ní dheonóidh na húdaráis náisiúnta cineál-cheadú an Chomhphobail ná cineál-cheadú náisiúnta a thuilleadh le haghaidh feithiclí nach gcomhlíonann an Rialachán seo amhail ón 31 Nollaig 2012. Ina theannta sin, cuirfear toirmeasc ar chlárú feithiclí nua nach gcomhlíonann an Rialachán seo amhail ón 31 Nollaig 2013.

Dreasachtaí airgeadais

Féadfaidh na Ballstáit dreasachtaí airgeadais a dheonú maidir le ceannach mótarfheithiclí a tháirgtear i sraith a chomhlíonann an Rialachán seo go dtí an 31 Nollaig 2013. Féadfar bearta iarfheistithe a mheas freisin, chun mótarfheithiclí atá in úsáid a chur in oiriúint nó chun iad a dhiúscairt.

Beidh méid na ndreasachtaí airgeadais comhionann le costas breise na mbeart teicniúil a tugadh isteach chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh an fheithicil na teorainneacha astaíochtaí.

Faoin Rialachán seo, aisghaireadh Treoir 80/1269/CEE, Treoir 2005/55/CE agus Treoir 2005/78/CE le héifeacht ón 31 Nollaig 2013.

Comhthéacs

Faoi Shéú Clár Gníomhaíochta Comhshaoil an Chomhphobail, leagtar béim ar an ngá atá le truailliú aeir a laghdú. Cabhraíonn an Rialachán seo le cuspóirí an Aontais i dtéarmaí cáilíochta aeir trí chóras a bhunú lena gcuirtear srian ar an tionscal gluaisteán chun na hastaíochtaí feithiclí a tháirgeann sé a teorannú.

TAGAIRT

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 595/2009

7.8.2009

-

IO L 188 den 18.7.2009

Acht leasaitheach/Achtanna leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 582/2011

15.7.2011

-

Iris Oifigiúil L 167 den 25.6.2011

Rialachán (AE) Uimh. 133/2014

10.3.2014

-

Iris Oifigiúil L 47 den 18.2.2014

ACHTANNA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 136/2014 lena leasaítear Treoir 2007/46 /CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus Rialachán (AE) Uimh. 582/2011 maidir le hastaíochtaí ó fheithiclí tromshaothair (Euro VI) [Iris Oifigiúil L 43 den 13.2.2014].

Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 maidir le hastaíochtaí truailleán ó fheithiclí bóthair a laghdú. [COM(2014) 28 leagan deireanach den 31.1.2014 - nár foilsíodh san Iris Oifigiúil].

I gcomhthéacs Chlár Oibre an AE um chaighdeán an aeir agus Rialáil Níos Fearr, tugtar isteach leis an togra seo roinnt leasuithe lena bhféachtar, i measc rudaí eile, iarracht a dhéanamh córas na gcineál-cheaduithe a shimpliú do mhonaróirí agus teorainneacha nua astaíochta NO2 a thabhairt isteach.

Nuashonrú is déanaí: 29.04.2014

Top