Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Iarmhair de tháirgí íocshláinte tréidliachta i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Iarmhair de tháirgí íocshláinte tréidliachta i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 — Nósanna imeachta AE teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Leagtar síos na rialacha sa rialachán maidir leis na huasteorainneacha do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de, amhail antaibheathaigh, a úsáidtear i gcógais tréidliachta i dtaca le bia de thionscnamh ainmhíoch, lena n-áirítear feoil, éisc, bainne, uibheacha agus mil — d’fhonn shábháilteacht bhia a chinntiú.

Maidir leis sin, bunaítear ann:

an uasteorainn iarmhar;*

an pointe tagartha do ghníomhaíocht* sa chás nár ríomhadh uasteorainn iarmhar.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór don iarratasóir ar údarú margaíochta le haghaidh táirge íocshláinte tréidliachta — ina n-úsáidtear substaint ar bith atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de — iarratas a chur isteach ag an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach. Ní mór don Ghníomhaireacht ansin tuairim a thabhairt ina mbeidh measúnú riosca eolaíoch agus moltaí bainistíochta riosca.

Cinnfidh an Ghníomhaireacht cibé an gcuirfidh nó nach gcuirfidh sí uasteorainn iarmhar i bhfeidhm maidir le bia nó speiceas faoi leith. Socraíonn an Coimisiún Eorpach rialacha ar na coinníollacha maidir le ríomh na dteorainneacha iarmhar seo.

Ní mór a mheas sa mheasúnú riosca cibé an ábhar is cúram sábháilteachta do shláinte an duine é cineál agus méid na n-iarmhar nó nach ea.

Ní mór measúnú a dhéanamh i moltaí na bainistíochta riosca ar roinnt éagsúla fachtóirí, lena n-áirítear substaintí malartacha a bheith ar fáil do chóireáil speiceas ábhartha.

Rangaíonn an Coimisiún na substaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de a bhí faoi réir tuairime ón nGníomhaireacht cheana. Is féidir leis pointí tagartha do ghníomhaíocht a bhunú le haghaidh iarmhair substaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de nach bhfuil rangaithe.

I gcásanna áirithe, féadfaidh an Coimisiún nó tír AE iarratas ar thuairim maidir le huasteorainneacha iarmhar a chur isteach chuig an nGníomhaireacht. Áirítear ar chásanna dá leithéid cúinsí sa chás go bhfuil an tsubstaint lena mbaineann údaraithe lena húsáid i dtír nach bhfuil in AE.

Tá roinnt substaintí as an áireamh i raon feidhme an Rialacháin seo, lena n-áirítear substaintí arna gcumhdach faoi Rialachán AE ar éilleáin i mbia.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tháinig sé i bhfeidhm an 6 Iúil 2009.

CÚLRA

Bhí rialacha AE roimhe seo maidir leis an gceist seo ró-chasta agus tháinig laghdú ar infhaighteacht na gcógas d’ainmhithe bia in AE dá mbarr. Tugadh isteach an rialachán seo chun sábháilteacht tomhaltóirí agus infhaighteacht cógais tréidliachta do chóireáil galar sainiúil a chinntiú.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Uasteorainn iarmhar: uastiúchan an iarmhair ó shubstaint atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de a fhéadfar a cheadú i mbia de thionscnamh ainmhíoch.

* Pointe tagartha do ghníomhaíocht: leibhéal an iarmhair ó shubstaint atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de a shocraítear chun críocha rialaithe i gcás substaintí áirithe nár socraíodh uasteorainn na n-iarmhar dóibh. Bunaítear na pointí tagartha do ghníomhaíocht i gcomhar le saotharlanna rialaithe oifigiúla.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n-iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 152, 16.6.2009, lgh. 11-22)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 37/2010 an 22 Nollaig 2009 maidir le substaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de agus a n-aicmiú ó thaobh uasteorainneacha na n-iarmhar i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch (IO L 15, 20.1.2010, lgh. 1-72)

Rinneadh leasuithe agus an ceartúcháin leantacha ar Rialachán (AE) Uimh. 37/2010 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Is chun críche tagartha atá an leagan comhdhlúite seo amháin.

Nuashonraithe 02.12.2015

Top