Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh

ACHOIMRE AR:

Rialachán 207/2009 maidir le trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

 • Bunaítear ann rialacha agus coinníollacha ar fud AE chun trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) a dheonú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Trádmharc de chuid AE

 • Féadfaidh aon duine nó cuideachta, lena n-áirítear údaráis a bhunaítear faoin dlí poiblí, trádmharc de chuid AE a fháil trí chlárú.
 • D’fhéadfaí aon chomharthaí a chuimsiú ann, go háirithe focail (lena n-áirítear ainmneacha pearsanta), dearaí, litreacha, uimhreacha agus cruth earraí nó a bpacáistíocht, ar an gcoinníoll go mbeidh comharthaí den sórt sin in ann:
  • idirdhealú a dhéanamh idir earraí nó seirbhísí gnó amháin ó chinn gnó eile; agus
  • a bheith cláraithe ar chlár na dtrádmharcanna ar dhóigh a fhágfaidh go mbeidh a fhios ag an bpobal agus ag na húdaráis go beacht cén t-ábhar atá á chosaint.

Cearta úinéara

Deonaíonn sé cearta eisiacha ar an úinéir, lena gcuirtear cosc ar thríú páirtithe aon cheann díobh seo a leanas a úsáid chun críche tráchtála:

 • aon chomhartha arb ionann é agus trádmharc de chuid AE maidir le hearraí agus seirbhísí, arb ionann iad agus na hearraí agus seirbhísí a bhfuil trádmharc de chuid AE cláraithe leo;
 • aon chomhartha i gcás ina bhfuil dóchúlacht míthuisceana le trádmharc eile;
 • aon chomhartha arb ionann é agus trádmharc de chuid AE, nó a bhfuil cosúil leis, maidir le hearraí agus seirbhísí nach bhfuil cosúil leo sin lena bhfuil trádmharc de chuid AE cláraithe, i gcás ina mbaineann úsáid na comhartha sin leas as dea-cháil agus saincháilíocht an trádmhairc.

Mar sin féin, féadfaidh úinéir thrádmharc de chuid AE gan cosc a chur ar thríú páirtithe iad seo a leanas a úsáid chun críche tráchtála:

 • a ainm nó a sheoladh féin;
 • sonraí maidir le saintréithe earraí nó seirbhísí amhail cineál, cáilíocht nó cainníocht;
 • an trádmharc nuair atá sé riachtanach chun aidhm bheartaithe táirge nó seirbhíse a chur in iúl, mar ghabhálais nó páirteanna spártha.

Iarratas

Ní mór d’iarratasóirí iarratas a chomhdú ar thrádmharc de chuid AE le hOifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh (EUIPO).

Ní mór an fhaisnéis seo a leanas a bheith san iarratas:

 • iarraidh ar chlárú thrádmharc de chuid AE;
 • faisnéis ina sainaithnítear an t-iarratasóir;
 • liosta de na hearraí agus na seirbhísí a bhfuil an clárú iarrtha ina leith;
 • léiriú den trádmharc.

Ní mór d’iarratasóirí táille iarratais a íoc freisin. Ní mór an táille iarratais a íoc laistigh de 1 mhí amháin ón dáta comhdaithe — an dáta ar a comhdaíodh na doiciméid leis an Oifig.

Clárú

 • Chomh luath is a bheidh an t-iarratas comhdaithe, déanfaidh EUIPO imscrúdú ar cibé an gcomhlíonann sé na coinníollacha go léir maidir le trádmharc de chuid AE a dheonú nó nach gcomhlíonann.
 • Ar fhoilsiú an iarratais beidh deis ag tríú páirtithe atá i gcoinne dheonú an trádmhairc sin a dhéanamh, bunaithe ar chearta níos túisce, in imeachtaí freasúra.
 • Má chomhlíonann an t-iarratas na critéir riachtanacha go léir agus nach gcuirtear aon freasúra isteach nó nach nglactar le haon freasúra, ansin foilsítear clárú an trádmhairc.

Fad agus athnuachan

 • Bíonn trádmharc de chuid AE cláraithe ar feadh tréimhse 10 mbliana ón dáta a chomhdaítear an t-iarratas.
 • Féadfar an clárú a athnuachan ar feadh tréimhsí breise 10 mbliana. Ní mór an t-iarratas ar athnuachan a chomhdú 6 mhí roimh dheireadh bhailíocht an chlárúcháin.

Forghéilleadh, cúlghairm agus neamhbhailíocht

Féadfar trádmharc de chuid AE a fhorghéilleadh maidir le roinnt de na hearraí nó seirbhísí lena bhfuil sé cláraithe nó iad ar fad. Féadfar cearta an úinéara a chúlghairm freisin sna cásanna seo a leanas:

 • ní raibh an trádmharc faoi réir úsáide dáiríre in AE le 5 bliana anuas;
 • tá an trádmharc ina ainmcoitianta ar tháirge nó ar sheirbhís;
 • d’fhéadfadh an trádmharc an pobal a mheabhlú maidir le cineál, cáilíocht nó bunús tíreolaíoch na n-earraí nó na seirbhísí.

Bunaítear leis an rialachán freisin forais maidir le neamhbhailíocht an trádmhairc. Áirítear leis na forais sin, mar shampla, cásanna inar ghníomhaigh an t-iarratasóir de mheon mímhacánta agus é nó í ag comhdú an iarratais ar thrádmharc.

Cómharcanna de chuid AE

Nuair a chomhdaítear iarratas ar chlárú, is féidir trádmharc de chuid AE a ainmniú mar chómharc. Tá údarás acu seo a leanas cómharcanna AE a chomhdú — comhlachais díobh seo:

 • monaróirí,
 • táirgeoirí,
 • soláthróirí seirbhísí,
 • trádálaithe,
 • daoine dlítheanacha arna rialú leis an dlí poiblí.

Marcanna deimhniúcháin AE

Is féidir freisin trádmharc de chuid AE a ainmniú mar mharc deimhniúcháin. Deimhníonn úinéir mairc den sórt sin ábhar, modh monaraithe earraí nó feidhmiú seirbhísí, cáilíocht, cruinneas nó saintréithe eile (gan bunús tíreolaíoch san áireamh) na n-earraí agus na seirbhísí deimhnithe.

Caingean dlí

Tá feidhm le Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 i gcás imeachtaí a bhaineann le trádmharc agus iarratais ar thrádmharc AE, mar aon le caingne comhuaineacha agus comhleantacha ar bhonn trádmharc náisiúnta agus trádmharc de chuid AE.

Ní mór do thíortha AE “cúirteanna trádmhairc de chuid AE” a ainmniú. Tá dlínse eisiach ag na cúirteanna sin i ngach díospóid a bhaineann le sárú agus bailíocht thrádmharc de chuid AE.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Cuireadh an rialachán i bhfeidhm an 13 Aibreán 2009.

CÚLRA

Tagann EUIPO in ionad na hOifige um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach ón 23 Márta 2016 ag teacht le Rialachán (AE) 2015/2424 lenar leasaíodh Rialachán (CE) Uimh. 207/2009.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach EUIPO — trádmharcanna.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 an 26 Feabhra 2009 ón gComhairle maidir le trádmharc an Aontais Eorpaigh (leagan códaithe) (IO L 78, 24.3.2009, lgh. 1-42)

Ionchorpraíodh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 04.04.2016

Top