Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Caoirigh agus gabhair a shainaithint agus a chlárú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Caoirigh agus gabhair a shainaithint agus a chlárú

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 21/2004 lena mbunaítear córas chun ainmhithe de chineál caorach agus de chineál gabhair a shainaithint agus a chlárú

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN SEO?

Tá sé d’aidhm leis inrianaitheacht* ainmhithe de chineál caorach agus de chineál gabhair (caoirigh agus gabhair) a áirithiú trí iarraidh ar thíortha an Aontais Eorpaigh (AE) córas uilíoch aitheantais agus cláraithe a chur i bhfeidhm.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní mór do gach tír AE córas a bhunú chun caoirigh agus gabhair a shainaithint agus a chlárú ina mbeidh na gnéithe seo a leanas:
  • modh aitheantais le haghaidh gach ainmhí;
  • clárlanna a choinnítear ar gach gabháltas ina bhfuil faisnéis maidir leis an ngabháltas, na daoine atá freagrach as na hainmhithe, an ghníomhaíocht, an cineál táirgeachta agus na hainmhithe atá á gcoinneáil;
  • doiciméid ghluaiseachta, a bheidh le coinneáil ar feadh 3 bliana ar a laghad, ach is rud roghnach é sin má tá bunachar sonraí láraithe ar ríomhaire ag an tír ina n-áirítear gluaiseachtaí ainmhithe;
  • clár lárnach nó bunachar sonraí ar ríomhaire de na gabháltais ar fad agus gluaiseachtaí baisceanna ainmhithe ar leibhéal náisiúnta.
 • Ní mór do na caoirigh agus do na gabhair go léir dhá aitheantóir a bheith acu leis an uimhir aitheantais shainiúil aonair chéanna. Ní mór gurb aitheantóir leictreonach ceann díobh (EID).
 • Is clibeanna cluaise nua-aimseartha iad aitheantóir sofheicthe, ach is féidir gur marc ar an gceann crúibe a bheadh i gceist leo freisin (banda coise). Féadtar tatú a úsáid chomh maith mura bhfuil trádáil idir tíortha AE i ndán don ainmhí. Is éard a bhíonn sna haitheantóirí leictreonacha (EID) de ghnáth clibeanna cluaise leictreonaice, ach is féidir bólas cogansaí (EID a ionghabhann an t-ainmhí agus ar féidir é a scanadh) a úsáid chomh maith.
 • Ní féidir le hainmhí atá le marú sula mbíonn sé 12 mhí, nach bhfuil le trádáil laistigh de thíortha AE nó le honnmhairiú chuig tíortha nach bhfuil in AE, ach cluas chlibe traidisiúnta sofheicthe amháin a bheith air.
 • Ní mór do chlibeanna aitheantais an tír inar rugadh an t-ainmhí agus an cód ainmhí aonair a bheith le feiceáil orthu.
 • Ní mór sainaitheantas a dhéanamh laistigh de 6 mhí ó bheirtear an t-ainmhí agus sula bhfágann an t-ainmhí an chéad ghabháltas a bhí aige. Féadfar é a shíneadh go 9 mí má choinnítear na hainmhithe i ndálaí feirmeoireachta forleathana nó saor-raoin. Ní mór ainmhithe a allmhairítear ó lasmuigh de AE a shainaithint laistigh de 14 lá.
 • Féadfaidh tíortha AE ina bhfuil líon iomlán 600,000 nó níos lú caora agus gabhar, nó ina bhfuil líon iomlán 160,000 nó níos lú de ghabhair amháin, rud roghnach a dhéanamh de shainaithint leictreonach mura bhfuil sé i gceist na hainmhithe a thrádáil idir tíortha AE.
 • Ní mór do thíortha AE pionóis a ghearradh i gcás ina sáraítear an rialachán.
 • Déanfar an rialachán a aisghairm agus tiocfaidh Rialachán (AE) 2016/429 ina ionad le héifeacht ón 20 Aibreán 2021.

CÉN UAIR A BHEIDH TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 29 Eanáir 2004 seachas Airteagal 14, Airteagal 15 agus Airteagal 16 atá i bhfeidhm ón 9 Iúil 2005. Tá rialacha roghnacha áirithe éigeantach ón 1 Eanáir 2010.

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Inrianaitheacht: an cumas aon bhia, aon bheatha, aon ainmhí nó aon substaint bia-ainmhithe a úsáidfear i gcomhair tomhaltais a rianú, trí gach céim den táirgeadh, den phróiseáil agus den leithdháileadh.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 21/2004 ón gComhairle an 17 Nollaig 2003 lena mbunaítear córas chun ainmhithe de chineál caorach agus de chineál gabhair a shainaithint agus a chlárú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1782/2003 agus Treoir 92/102/CEE agus Treoir 64/432/CEE (IO L 5, 9.1.2004, lgh. 8-17)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 21/2004 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh 2006/968/CE ón gCoimisiún an 15 Nollaig 2006 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 21/2004 ón gComhairle maidir le treoirlínte agus nósanna imeachta le haghaidh ainmhithe de chineál caorach agus de chineál gabhair a shainaithint (ar tugadh fógra fúthu faoi dhoiciméad uimhir C(2006) 6522) (IO L 401, 30.12.2006, lgh. 41-45)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1505/2006 ón gCoimisiún an 11 Deireadh Fómhair 2006 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 21/2004 ón gComhairle maidir le leibhéal íosta na seiceálacha a bheidh le cur i gcrích maidir le hainmhithe de chineál caorach agus de chineál gabhair a shainaithint agus a chlárú (IO L 280, 12.10.2006, lgh. 3-6)

Féach an leagan comhdhlúite

Rialachán (CE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair ainmhithe in-tarchurtha agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (IO L 84, 31.3.2016, lgh. 1-208)

Nuashonraithe 04.10.2016

Top