Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 768/2005 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach agus córas rialaithe iascaigh

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Bunaítear le EFCA, an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach ar a dtugtaí, roimh 2012, an Ghníomhaireacht Chomhphobail um Rialú ar Iascach.

Tá sé d’aidhm ag EFCA:

 • comhordú oibriúcháin ghníomhaíochtaí rialaithe agus iniúchta um iascaigh thíortha AE a eagrú;
 • cuidiú leo rialacha an chomhbheartais iascaigh a chur i bhfeidhm.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is iad seo a leanas misin agus cúraimí EFCA.

 • Iad seo a leanas a chomhordú:
 • Chun cuidiú le tíortha AE:
  • faisnéis maidir le gníomhaíochtaí iascaireachta agus gníomhaíochtaí rialaithe agus cigireachta a thuairisciú don Choimisiún Eorpach agus do pháirtithe leasmhara eile;
  • a ndualgas a chomhlíonadh faoi rialacha an bheartais iascaigh.
 • Chun cuidiú le tíortha AE agus leis an gCoimisiún:
  • cur i bhfeidhm an bheartais iascaigh a chomhchuibhiú ar fud AE;
  • le caidreamh le tíortha neamh-AE maidir le comhaontuithe iascaigh.
 • Chun cur le:
  • taighde ar theicníochtaí rialaithe agus cigireachta agus iad a fhorbairt;
  • oiliúint a chur ar chigirí agus malairt taithí idir tíortha AE.

Eagraíocht

Tá EFCA, atá lonnaithe in Vigo, an Spáinn, comhdhéanta de:

Déanann an bord riaracháin meastóireacht sheachtrach neamhspleách ar éifeachtúlacht de chuid EFCA a choimisiúnú gach 5 bliana chomh maith.

Comhordú oibríochtúil

Comhordaíonn EFCA gníomhaíochtaí ar an talamh agus in uiscí AE agus idirnáisiúnta araon. Déantar é sin trí leas a bhaint as comhphleananna um imscaradh, a dhréachtaíonn EFCA i ndiaidh dó dul i gcomhairle le tíortha AE.

Seolann an stiúrthóir feidhmiúcháin an dréachtphlean um imscaradh chuig an tír AE lena mbaineann agus chuig an gCoimisiún. Mura gcuirtear i gcoinne an phlean laistigh de 15 lá oibre (sa chás go gcuirfear é chuig an gCoimisiún chun na hathruithe is gá a dhéanamh air), glactar an plean.

As sin, leis na pleananna um imscaradh:

 • cuirtear na tagarmharcanna agus na nósanna imeachta rialaithe agus cigireachta i bhfeidhm;
 • eagraítear imscaradh acmhainní náisiúnta; agus
 • leagtar amach na coinníollacha faoina bhféadfaidh tír AE dul isteach in uiscí thír AE eile.

Déantar éifeachtúlacht gach plean um imscaradh a mheasúnú gach bliain.

Soláthraíonn ionad comhordaithe an EFCA uirlisí monatóireachta, faireachais agus cumarsáide.

Príomhphointí breise

 • Féadfaidh an EFCA an trealamh a theastaíonn do chur i bhfeidhm na gcomhphleananna um imscaradh agus na gclár rialaithe agus cigireachta a cheannach, a fháil ar cíos nó a chairtfhostú.
 • Chomh maith leis na hacmhainní daonna a sholáthraíonn tíortha AE do chlár rialaithe agus cigireachta, féadfar foireann EFCA a shannadh mar chigirí AE in uiscí idirnáisiúnta.
 • Féadfaidh an EFCA aonad éigeandála a bhunú chun faisnéis a bhailiú agus a mheasúnú agus roghanna a shainaithint chun tacú leis an gComhbheartas Iascaigh má bhíonn riosca tromchúiseach le sárú aige nach féidir a chosc leis na hacmhainní reatha.
 • Cuireann an EFCA le cur i bhfeidhm bheartas muirí comhtháite AE.
 • Maoinítear EFCA ó thrí fhoinse:
  • buiséad AE,
  • íocaíocht as seirbhísí a sholáthraítear do thíortha AE, agus
  • ioncam ó fhoilseacháin, ó oiliúint agus ó sheirbhísí eile a sholáthraíonn sé.
 • Tá EFCA rannpháirteach i dtionscadail éagsúla um thaighde agus um fhorbairt Fhís 2020 sna réimsí maidir le faireachas muirí agus teicníochtaí um fhaire na Cruinne.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tháinig sé i bhfeidhm an 10 Meitheamh 2005.

CÚLRA

I bhfianaise an leasaithe ar an gComhbheartas Iascaigh in 2002, tá coinníollacha comhchuibhithe maidir leis na rialacha a chur chun feidhme ina bpríomhghné den bheartas. Measadh go raibh sé riachtanach buanstruchtúr a chruthú chun comhordú gníomhaíochtaí rialaithe agus cigireachta san earnáil iascaigh a chinntiú. Bhí an Ghníomhaireacht Chomhphobail um Rialú ar Iascach (EFCA ina dhiaidh sin) mar thoradh ar an riachtanas sin.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 768/2005 ón gComhairle an 26 Aibreán 2005 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 2847/93 lena mbunaítear an córas um rialú is infheidhme maidir leis an gcomhbheartas iascaigh (IO L 128, 21.5.2005, lgh. 1-14)

Rinneadh leasuithe leantacha ar Rialachán (CE) Uimh. 768/2005 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 14.01.2016

Top