Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Paireachtaí cumhachta ceannaigh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Paireachtaí cumhachta ceannaigh

Is bealach iad paireachtaí cumhachta ceannaigh (PCCanna)* chun difríochtaí praghais idir tíortha a thomhas. Chomhaontaigh an tAontas Eorpach (AE) rialacha dá ríomh laistigh de na hinstitiúidí staidrimh náisiúnta agus Eurostat, oifig staidrimh AE. Tá sé d’aidhm leis na rialacha sin feabhas a chur ar cháilíocht agus inchomparáideacht na sonraí a bhailítear agus a ríomhtar.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le paireachtaí cumhachta ceannaigh agus le haghaidh na paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh

ACHOIMRE

Is bealach iad paireachtaí cumhachta ceannaigh (PCCanna)* chun difríochtaí praghais idir tíortha a thomhas. Chomhaontaigh an tAontas Eorpach (AE) rialacha dá ríomh laistigh de na hinstitiúidí staidrimh náisiúnta agus Eurostat, oifig staidrimh AE. Tá sé d’aidhm leis na rialacha sin feabhas a chur ar cháilíocht agus inchomparáideacht na sonraí a bhailítear agus a ríomhtar.

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Leagtar amach ann na rialacha maidir le forbairt, táirgeadh agus ríomh na PCCanna agus freagrachtaí na bpáirtithe éagsúla lena mbaineann.

PRÍOMHPHOINTÍ

Róil agus freagrachtaí

 • Ríomhann Eurostat PCCanna gach bliain fhéilire. Áirítear iad seo a leanas ar na tascanna:
  • soláthar faisnéise bunúsaí a chomhordú;
  • faisnéis a bhailiú ó thíortha AE eile le haghaidh na PCCanna a ríomh;
  • PCCanna a ríomh agus a fhoilsiú; agus
  • modheolaíocht a fhorbairt agus a chur in iúl, i gcomhairle le tíortha AE.
 • Ní mór do thíortha AE:
  • cloí leis an nós imeachta um bailiú sonraí bunúsacha atá leagtha síos sa rialachán;
  • na torthaí suirbhéireachta as a bhfuil siad freagrach a dheimhniú nuair a bhíonn bailíochtú sonraí curtha i gcrích;
  • an mhodheolaíocht bailithe sonraí a fhaomhadh agus sochreideacht na sonraí arna gcur ar fáil ag Eurostat a sheiceáil.

Rialú cáilíochta

 • Ní mór do gach tír taifid a choinneáil maidir leis an dóigh a bhfuil an rialachán seo curtha i bhfeidhm acu. Ní mór an próiseas PCC a mheasúnú uair amháin ar a laghad gach 6 bliana.

Torthaí foilsithe

 • Foilsíonn Eurostat na torthaí nach déanaí ná 3 bliana i ndiaidh dheireadh na bliana tagartha. Áirítear an méid seo a leanas ar a laghad orthu:
  • PCCanna ar leibhéal na hOlltáirgeachta Intíre (OTI);
  • PCCanna le haghaidh caiteachas tomhaltais teaghlaigh phríobháidigh* agus tomhaltais aonair iarbhír*;
  • innéacsanna praghasleibhéil* i gcoibhneas le meán AE;
  • OTI, caiteachas tomhaltais teaghlaigh phríobháidigh* agus tomhaltais aonair iarbhír agus figiúirí per capita faoi seach i gcaighdeán cumhachta ceannaigh*.

Úsáid PCCanna

Úsáidtear PCCanna chun an méid seo a leanas a ríomh:

An deontas atá ar fáil

 • Toisc gur staitisticí idirnáisiúnta go bunúsach iad PCCanna agus nach mbaineann ach cuspóir náisiúnta teoranta leo, soláthraíonn Eurostat ranníocaíocht airgeadais lena gcumhdaítear suas le 70 % de na costais a thabhaíonn na tíortha AE sin atá incháilithe faoi na rialacha ar dheontais (Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 - Rialachán Airgeadais AE).

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Ón 9 Eanáir 2008.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Paireachtaí cumhachta ceannaigh (PCC): táscairí difríochtaí praghasleibhéil ar fud tíortha. Soláthraítear comparáid dhíreach leo maidir le cá mhéad aonad airgeadra a theastaíonn chun méid ar leith earraí nó seirbhísí a cheannach i dtíortha éagsúla.

* Caiteachas ar thomhaltas deiridh teaghlaigh: an caiteachas a thabhaíonn teaghlaigh chónaithe ar thomhaltas earraí nó seirbhísí.

* Tomhaltas aonair iarbhír: méid iomlán caiteachais ar thomhaltas aonair teaghlach, INBFTanna (Institiúidí neamhbhrabúis a fhónann do theaghlaigh) agus an rialtais ghinearálta. Tomhas na n-earraí agus na seirbhísí aonair a chaitheann teaghlaigh go hiarbhír i gcomparáid leis an méid a cheannaíonn siad go hiarbhír.

* Innéacsaithe praghasleibhéil: Cóimheas na PCCanna le rátaí malairte. Soláthraítear tomhas leo de na difríochtaí sna praghasleibhéil idir tíortha trí líon aonaid an chomh-airgeadra a theastaíonn chun an méid céanna den leibhéal comhshuimithe nó den chatagóir anailíseach i ngach tír a léiriú.

* Caighdeán cumhachta ceannaigh: comh-airgeadra saorga ina léirítear lánsuimeanna cuntas náisiúnta (m.sh. tomhaltas comhshuimithe, infheistíocht chomhshuimithe) nuair a dhéantar iad a choigeartú le haghaidh difríochtaí praghasleibhéil ag úsáid PCCanna. Cumasaíonn sé sin inchomparáideacht na dtorthaí.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007

9.1.2008

-

IO L 336, 20.12.2007, lgh. 1-24

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (AE) Uimh. 193/2011

21.3.2011

-

IO L 56, 1.3.2011, lgh. 1-2

Rialachán (AE) 2015/1163

5.8.2015

-

IO L 188, 16.7.2015, lgh. 6-27

Nuashonraithe 13.08.2015

Top