Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF)

Déanann an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúdú ar éillitheacht agus ar mhí-iompar tromchúiseach laistigh d’institiúidí an Aontais Eorpaigh (AE), agus ar chalaois in éadan bhuiséad AE. Cuidíonn sí chomh maith le beartas frith-chalaoise AE a fhorbairt.

GNÍOMHARTHA

Cinneadh 1999/352/CE, ECSC, Euratom ón gCoimisiún an 28 Aibreán 1999 lena mbunaítear an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF).

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR LEIS AN GCINNEADH SEO?

Cruthaíodh OLAF leis an mbun-chinneadh (1999/352/CE, ECSC, Euratom) i 1999. Sainíodh tascanna, freagrachtaí, struchtúr agus modh oibriúcháin OLAF ann. I ngeall ar leasú ina dhiaidh sin in 2013 bhí sé ábalta oibriú níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí, go háirithe le heagraíochtaí seachtracha.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is éard is calaois ann dallamullóg a úsáid chun leas pearsanta a fháil nó a chur faoi deara caillteanas a chruthú do pháirtí eile. Ar leibhéal AE, d’fhéadfadh an caillteanas seo bheith mar gheall go ndearnadh íocaíocht éigeart cistí ó bhuiséad AE nó mar gheall nár tugadh ioncam atá dlite do bhuiséad AE ar aghaidh, amhail dleachtanna custaim, dleachtanna talmhaíochta agus tobhaigh siúcra.

Déanann OLAF imscrúduithe:

  • laistigh d’institiúidí agus de chomhlachtaí AE chun calaois, éillitheacht, nó gníomhaíocht neamhdhleathach ar bith eile a bhaineann le leasanna airgeadais AE, chomh maith le cúrsaí tromchúiseacha a bhaineann le comhlíonadh dualgas nach mbaineann le leasanna airgeadais AE;
  • lasmuigh d’institiúidí agus de chomhlachtaí AE chun calaois nó iompar neamhrialta ar bith eile a dhéanann daoine nó eagraíochtaí a bhrath. D’fhéadfadh sé go mbainfeadh údaráis thíortha AE (nó údaráis tíortha nach tíortha AE iad) leo sin.

Ceaptar Ard-Stiúrthóir OLAF ar feadh 7 mbliana (neamh-in-athnuaite).

Déanann Coiste Maoirseachta OLAF monatóireacht ar a cuid oibre, féachann sé dá neamhspleáchas a neartú agus déanann sé monatóireacht ar chur i bhfeidhm ráthaíochtaí nós imeachta.

Tá OLAF faoi réir dhlí AE maidir le cosaint sonraí daoine aonair i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail.

Is seirbhís riaracháin agus imscrúdaitheach í OLAF. Ní féidir léi ach an gníomh ba cheart don Aontas Eorpach nó d’údaráis náisiúnta a dhéanamh a mholadh i ndiaidh a himscrúduithe.

Cuidíonn clár Hercule III lena lán de thionscadail AE a mhaoiniú, rud a chuidíonn leo dul i ngleic le gníomhaíocht choiriúil a bíonn dírithe in éadan bhuiséad AE. Áirítear ar shamplaí, maoiniú le haghaidh ceannach scanóirí agus trealamh teicniúil eile in aerfoirt agus calafoirt, agus le haghaidh gníomhaíochtaí oiliúna.

CÁ HUAIR A BHEIDH FEIDHM AG AN GCINNEADH SEO?

Ón 28 Aibreán 1999 i leith.

CÚLRA

Baineann Cinneadh 1999/352/CE, ECSC, Euratom (agus a leasuithe ina dhiaidh sin) le bunú OLAF. Tá sé forlíonta le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 lena sainítear ról agus sainchúram OLAF, agus Comhaontú Idirinstitiúideach a bhaineann go sonrach le himscrúduithe in institiúidí AE.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach suíomh gréasáin OLAF.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta do thrasuíomh sna Ballstáit.

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Cinneadh 1999/352/CE, ECSC, Euratom ón gCoimisiún

28.4.1999

-

IO L 136 an 31.5.1999, lgh. 20-22

Gníomhartha leasúcháin

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta do thrasuíomh sna Ballstáit.

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Cinneadh 2013/478/AE ón gCoimisiún

1.10.2013

-

IO L 257 an 28.9.2013, lgh. 19-20

Cinneadh (AE) 2015/512 ón gCoimisiún

27.3.2015

-

IO L 81, 26.3.2015, lch. 4-4

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 i dtaca le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 248 an 18.9.2013, lgh 1-22).

Comhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiúin na gComhphobal Eorpach i dtaca le himscrúduithe inmheánacha ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) (IO L 136 an 31.5.1999, lgh 15-19).

Nuashonraithe 23.04.2015

Top