Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ciste Ráthaíochta do ghníomhaíochtaí seachtracha

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ciste Ráthaíochta do ghníomhaíochtaí seachtracha

Leagtar síos sa rialachán seo na rialacha le haghaidh an Chiste Ráthaíochta do ghníomhaíochtaí seachtracha. Cosnaíonn an ciste seo buiséad an Aontais Eorpaigh (AE) ar na rioscaí buiséadacha a bhaineann le hiasachtaí, agus le ráthaíochtaí a chumhdaíonn iasachtaí, a thugtar do thíortha nach tíortha den AE iad nó a thugtar amach le haghaidh tionscadal a chuirtear i gcrích sna tíortha sin. An cuspóir ná leithreasaí buiséid Eorpacha a chosaint agus cur le comhlíonadh an smachta bhuiséadaigh.

ACHT

Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 480/2009 ón gComhairle lena mbunaítear Ciste Ráthaíochta do ghníomhaíochtaí seachtracha (Leagan códaithe).

ACHOIMRE

Mar thoradh ar iasachtaí le tríú tíortha agus ar ráthaíochtaí a chumhdaíonn iasachtaí le hoibríochtaí infheistíochta sna tíortha seo a mhaoiniú, tá an AE neamhchosanta ar rioscaí tábhachtacha airgeadais. Ghlac an AE leis an rialachán seo lena mbunaítear Ciste Ráthaíochta do ghníomhaíochtaí seachtracha chun cosaint ar rioscaí dá leithéid.

Tugtar tuairisc sa rialachán seo ar an chaoi a fheidhmíonn an ciste agus leagtar síos ann an nós imeachta maidir le dearlaic an chiste agus na rialacha maidir leis an chiste a bhainistiú. Príomhaidhm an chiste ná leithreasaí buiséid Eorpacha a chosaint agus cur le comhlíonadh an smachta bhuiséadaigh.

Misean

Is é misean an Chiste Ráthaíochta do ghníomhaíochtaí seachtracha ná creidiúnaithe an AE a íoc i gcás loiceadh an tairbhí i leith na nithe seo a leanas:

  • iasacht arna ceadú nó arna ráthú ag an AE;
  • iasacht ráthaithe arna ceadú ag an Bhanc Eorpach Infheistíochta (BEI), a bhfuil an AE mar ráthóir uirthi.

Thairis sin, ní féidir a chumhdach leis an Chiste Ráthaíochta ach na hiasachtaí agus na ráthaíochtaí a dhéantar ar mhaithe le tríú tíortha nó chun tionscadail i dtríú tír a mhaoiniú.

Bainistíocht agus dearlaic airgeadais

Téann an Coimisiún ar iontaoibh an BEI, faoi shainordú an AE, chun bainistíocht airgeadais a dhéanamh ar an chiste. Na dearlaicí a fhaigheann an Ciste Ráthaíochta ná:

  • íocaíocht bhliantúil ó bhuiséad an AE (má tá gá léi);
  • ús ar acmhainní infheistithe an chiste;
  • na suimeanna a fhaightear ó fhéichiúnaithe mainneachtana.

Spriocmhéid agus aistriú bliantúil

Is é atá i gceist leis an spriocmhéid ná méid na n-acmhainní atá ag teastáil ón chiste chun a mhisean a chomhlíonadh. Is ionann spriocmhéid an chiste agus 9 % de dhliteanais iomlána caipitil an AE, atá fós le híoc, a eascraíonn as gach oibríocht iasachta nó ráthaíochta, agus an t-ús dlite neamhíoctha curtha leis. Ríomhtar an méid airgid a aistrítear go bliantúil ó bhuiséad an AE chuig an gciste trí bhíthin an spriocmhéid a chur i bhfeidhm maidir le méid na n-iasachtaí a cheadaítear agus a ráthaítear atá fós le híoc. An difríocht idir spriocmhéid acmhainní an chiste agus a bhfíorluach, íoctar leis an chiste í ó bhuiséad ginearálta an AE, nó íoctar leis an bhuiséad í má bhíonn barrachas sa chiste.

Ríomhtar an méid soláthair ag tús na bliana airgeadais “n”, bunaithe ar na hiasachtaí arna gceadú agus arna ráthú le linn na bliana airgeadais roimhe sin (“n-1”). Cuirtear an méid a ríomhtar i mbuiséad na bliana n +1. Tógann sé timpeall 2 bhliain, mar sin, ón uair a bhíonn na méideanna le híoc go dtí an uair a dhéantar soláthar don chiste.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 480/2009

30.6.2009

-

IO L 145, 10.6.2009, lch. 10-14

ACHTANNA GAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle: Tuarascáil Chuimsitheach ar fheidhmiú an Chiste Ráthaíochta [ COM(2014) 214 final an 8.4.2014 - gan a bheith foilsithesan Iris Oifigiúil].

Meastar sa tuarascáil seo go bhfuil an mheicníocht sholáthair reatha fós á feidhmiú chun na críche dá mbunaíodh í. Den chuid is mó, ní úsáidtear an ciste ach amháin chun íocaíocht (ús agus/nó caipiteal) nach ndearnadh ar an dáta dlite a chúiteamh. Is ionann seo agus tionchar a bheith ag suim iomlán na n-íocaíochtaí todhchaíocha dlite ar an chiste, le himeacht ama, de réir mar a bhíonn na híocaíochtaí seo dlite.

Go teoiriciúil, bíonn cead ag creidiúnaí iasachta a éileamh go n-íocfaí as na híocaíochtaí go léir atá fágtha nuair a theipeann ar dhuine íocaíocht amháin a dhéanamh. Mar sin, chun uasbhrú ar an chiste a chur i gcéill, cuireadh i gcéill chomh maith ag anailís chainníochtúil cás ina spreagtar íocaíochtaí dlite todhchaíocha luathaithe nuair a theipeann ar dhuine íocaíochtaí a dhéanamh.

Thaispeáin anailís chainníochtúil a rinneadh ar an riosca a chumhdaítear ag an chiste agus ar spriocráta 9 % an chiste go bhfuil an spriocráta seo, mar aon le príomhghnéithe eile an chiste, iomchuí. Measann an Coimisiún, mar sin, nach gá an spriocráta ná gnéithe eile an chiste a athrú, cé go mba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar an spriocráta ó am go h-am lena chinntiú go leanann sé de bheith ar chóimhéid le próifíl riosca an chiste. Déanfar an t-athbhreithniú seo nuair a dhéanfar athbhreithniú meántréimhseach ar shainordú seachtrach an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI), mar a deirtear leis, .i. faoin 31 Nollaig 2016.

Nuashonraithe 30.06.2014

Top