Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prótacal in aghaidh na gáinneála ar dhaoine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prótacal in aghaidh na gáinneála ar dhaoine

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2006/618/CE ar an gconclúid ó AE maidir leis an bPrótacal chun Gáinneáil ar Dhaoine, go háirithe ar Mhná agus ar Leanaí, a Chosc, a chur faoi Chois agus Pionós a Ghearradh ina leith, ar Prótacal é lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta — laistigh de raon feidhme Airteagail 179 agus 181a den Chonradh

Cinneadh 2006/619/CE ar an gconclúid ó AE maidir leis an bPrótacal chun Gáinneáil ar Dhaoine, go háirithe ar Mhná agus ar Leanaí, a Chosc, a chur faoi Chois agus Pionós a Ghearradh ina leith, ar Prótacal é lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta — laistigh de raon feidhme Chuid III, Teideal IV den Chonradh

CAD IS AIDHM LEIS NA CINNTÍ?

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Is iad seo a leanas na cuspóirí leis an bprótacal:
  • gáinneáil thrasnáisiúnta a dhéanann grúpaí coireachta eagraithe ar dhaoine*, go háirithe ar mhná agus ar leanaí*, a chosc agus a chomhrac.
  • íospartaigh dhúshaothraithe* a chosaint agus cuidiú leo;
  • comhar a chur chun cinn i measc tíortha sa réimse seo.
 • Ní mór do gach tír shínithe na dlíthe riachtanacha agus bearta eile a ghlacadh chun na gníomhartha a shainítear mar gháinneáil ar dhaoine a bhunú mar chionta coiriúla, lena n-áirítear gníomhú mar chomhchoirí i ngníomhartha dá leithéid.
 • Ba cheart díospóidí idir na sínitheoirí maidir le léirmhíniú nó cur i bhfeidhm an phrótacail a réiteach trí idirbheartaíocht agus, seachas sin, trí eadráin.
 • Sa chás go roghnaítear eadráin do dhíospóid, mura mbeidh socrú comhaontaithe laistigh de 6 mhí, féadfaidh ceann ar bith de na páirtithe an díospóid a chur ar aghaidh chuig an gCúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta.

Gáinneáil ar dhaoine a chosc

 • Ba cheart do na tíortha sínithe bearta a ghlacadh chun gáinneáil ar dhaoine a chosc agus a chomhrac, i gcomhar leis na heagraíochtaí sochaí sibhialta ábhartha. D’fhéadfadh feachtais faisnéise agus na meán agus tionscnaimh shóisialta agus eacnamaíocha a bheith i gceist leis na bearta sin.
 • Tá sé tábhachtach chomh maith aghaidh a thabhairt ar na tosca ina mbíonn daoine leochaileach don gháinneáil, amhail bochtaineacht, tearcfhorbairt agus easpa comhdheiseanna, trí chomhar déthaobhach agus iltaobhach.

Íospartaigh a chosaint

 • Ceanglaítear ar thíortha sínithe:
  • príobháideachasagus aitheantas íospartach na gáinneála a chosaint;
  • faisnéis a thabhairt dóibh maidir le himeachtaí cúirte agus riaracháin ábhartha.
  • soláthar a dhéanamh dá n-athshlánú coirp, síceolaíocha agus sóisialta, e.g. tithíocht, cúram cuí, fostaíocht, deiseanna oideachais agus oiliúna.
  • cead a thabhairt d’íospartaigh na gáinneála fanacht ina gcríoch, ar bhonn sealadach nó ar bhonn buan, agus aird chuí á tabhairt ar thosca daonnúla agus atrua;
  • cuidiú le híospartaigh filleadh chuig a dtír thionscnaimh nó dul go tír eile, agus aird chuí a thabhairt dá sábháilteacht.

Malartú faisnéise agus comhar

 • Aontaíonn seirbhísí ábhartha na dtíortha sínithe faisnéis a mhalairt ar ghnéithe áirithe lena n-áirítear:
  • na cineálacha doiciméad taistil a úsáidtear chun gáinneáil a dhéanamh ar dhaoine,
  • na modhanna agus na bealaí a úsáideann grúpaí coireachta eagraithe chun na críche sin.
 • Geallann na tíortha chomh maith an comhar idir a seirbhísí rialaithe teorann a neartú.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA GCINNTÍ?

Tá siad i bhfeidhm ón 24 Iúil 2006.

CÚLRA

Tháinig Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta, arna ghlacadh ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe (NA) an 15 Samhain 2000 i bhfeidhm an 23 Meán Fómhair 2003.

Tá sé forlíonta le trí phrótacal:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Gáinneáil ar dhaoine: earcaíocht, iompar, aistriú, coinneáil nó fáil daoine ar bith trí bhíthin bagartha nó fórsa a úsáid nó cineálacha eile iallaigh, fuadaigh, calaoise, caimiléireachta, mí-úsáide cumhachta nó staide leochaileachta, nó íocaíochtaí nó sochair a thabhairt nó a fháil chun cead a fháil ón duine a bhfuil smacht acu ar dhuine eile chun críche dúshaothraithe.

Leanaí: daoine faoi bhun 18 mbliana d’aois.

Dúshaothrú: dúshaothrú striapachais daoine nó cineálacha eile dúshaothraithe ghnéasaigh, obair éigeantais nó seirbhísí, sclábhaíocht nó cleachtais cosúil le sclábhaíocht, daoirse nó orgáin a bhaint.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Cinneadh 2006/618/CE ón gComhairle an 24 Iúil 2006 ar an gconclúid, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, maidir leis an bPrótacal chun Gáinneáil ar Dhaoine, go háirithe ar Mhná agus ar Leanaí, a Chosc, a chur faoi Chois agus Pionós a Ghearradh ina leith, ar Prótacal é lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta maidir le forálacha an Phrótacail, a mhéid is a thagann forálacha an Phrótacail seo faoi raon feidhme Airteagail 179 agus 181a den Chonradh (IO L 262, 22.9.2006, lgh. 44-50)

Cinneadh 2006/619/CE ón gComhairle an 24 Iúil 2006 ar an gconclúid, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, maidir leis an bPrótacal chun Gáinneáil ar Dhaoine, go háirithe ar Mhná agus ar Leanaí, a Chosc, a chur faoi Chois agus Pionós a Ghearradh ina leith, ar Prótacal é lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta maidir le forálacha an Phrótacail, a mhéid is a thagann forálacha an Phrótacail seo faoi raon feidhme Chuid III, Teideal IV den Chonradh (IO L 262, 22.9.2006, lgh. 51-58)

Nuashonraithe 13.12.2016

Top