Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Díriú ar leanaí i ngníomhaíocht sheachtrach AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Díriú ar leanaí i ngníomhaíocht sheachtrach AE

 

ACHOIMRE AR:

Teachtaireacht (COIM(2008) 55 final) — Áit speisialta do leanaí i ngníomhaíocht sheachtrach AE

CAD IS AIDHM LEIS AN TEACHTAIREACHT?

  • Tá sé mar aidhm léi cur chuige cuimsitheach de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) a fhorbairt maidir le cearta an linbh i dtíortha neamh-AE a chosaint agus a chur chun cinn.
  • Tá an cur chuige bunaithe ar dhearcadh iomlánaíoch atá infheidhme go huilíoch maidir le cearta leanaí agus tá sé ina chuid de straitéisí níos leithne AE maidir le forbairt agus laghdú na bochtaineachta.

PRÍOMHPHOINTÍ

CÚLRA

  • Tá leanaí agus an óige tábhachtach do dhul chun cinn agus do rath a sochaithe amach anseo. Má infheistítear i leanaí infheisteofar sa todhchaí. Is leanaí faoi bhun 18 mbliana d’aois nó níos óige iad 47 % de na daoine ar fad atá ag maireachtáil i ndianbhochtaineacht, áfach, agus astu siúd, tá a lán dóibh faoi eisiamh sóisialta, déantar foréigean agus mí-úsáid orthu, agus cuireann sé sin srian ar dheiseanna chun saol sásúil a bheith acu agus cuireann sé le héagobhsaíocht sa tsochaí.
  • Tagann an teachtaireacht seo mar thoradh ar theachtaireacht 2006 ar a dtugtar I dTreo Straitéis AE ar Chearta an Linbh, ina leagtar síos an bonn le haghaidh straitéis fhadtéarmach d’AE i réimse chearta an linbh. Tagann sé sin le Treoirlínte AE maidir le Cearta an Linbh a Chur chun Cinn agus a Chosaint 2007, arb é an bonn le haghaidh ghníomhaíocht AE maidir le cearta an linbh a chur chun cinn i mbeartas seachtrach.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — Áit speisialta do leanaí i ngníomhaíocht sheachtrach AE (COM(2008) 55 lfinal, 5.2.2008)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Doiciméad Inmheánach Oibre an Choimisiúin — Leanaí i gcásanna éigeandála agus géarchéime (SEC(2008) 135 final, 5.2.2008)

Doiciméad Inmheánach Oibre an Choimisiúin — Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh um Chearta an Linbh i nGníomhaíocht Sheachtrach (SEC(2008) 136 final, 5.2.2008)

Nuashonraithe 06.12.2016

Top