Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cosantóirí Chearta an Duine — tacaíocht AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cosantóirí Chearta an Duine — tacaíocht AE

 

ACHOIMRE AR:

Treoirlínte AE maidir le tacaíocht do chosantóirí an duine

CAD IS AIDHM LEIS NA TREOIRLÍNTE?

 • Bunaítear leo cur chuige AE maidir le tacaíocht a thabhairt do chosantóirí chearta an duine* agus iad a chosaint i dtíortha nach bhfuil in AE, ag féachaint ligean dóibh oibriú go héasca.
 • Tá gné oibriúcháin na dtreoirlínte sin laistigh de chomhthéacs an Chomhbheartais Eachtraigh agus Slándála (CBES).

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Tiocfaidh toscairí ag Misin AE* le chéile go rialta le cosantóirí chearta an duine, tabharfaidh siad cuairt ar ghníomhaígh faoi choinneáil, déanfaidh siad monatóireacht ar a dtrialacha agus tacóidh siad lena gcosaint.
 • Meitheal Oibre na Comhairle maidir le Cearta an Duine (COHOM) le cásanna a aithint ina nglaoitear ar AE idirghabháil a dhéanamh ar bhonn na dtuarascálacha ó Cinn Misean AE (HoMs), na Náisiúin Aontaithe, Comhairle na hEorpa agus eagraíochtaí neamhrialtasacha.
 • Beidh cruinnithe ag Oifigigh Ardchéime AE (e.g. Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála) le cosantóirí chearta an duine mar chuid dá gcuairteanna ar thíortha nach bhfuil in AE.
 • Áireofar cás chosantóirí chearta an duine ar phlé polaitiúil le tíortha nach bhfuil in AE agus le heagraíochtaí réigiúnacha.
 • Cuirfidh Cinn Misean i gcuimhne do na húdaráis i dtíortha nach bhfuil in AE an fhreagracht atá acu as cosantóirí chearta an duine atá i gcontúirt a chosaint.
 • Comhoibreoidh AE go dlúth le tíortha nach bhfuil in AE a bhfuil beartais acu chomh maith chun cosantóirí chearta an duine a chosaint, agus oibreoidh siad le sásraí chearta an duine eagraíochtaí réigiúnacha eile, amhail an tAontas Afracach, Eagraíocht na Stát Meiriceánach agus an Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip.
 • Cuirfidh AE neartú sásraí réigiúnacha atá ann cheana chun cinn agus cruthóidh sé cinn úr chun cosantóirí chearta an duine a chosaint.
 • Tá tiomantas AE maidir le tacaíocht a thabhairt do chosantóirí chearta an duine comhlánaithe ag an Ionstraim Eorpach i gcomhair Daonlathais agus Cearta an Duine (EIDHR), ina soláthraítear cúnamh airgeadais d’eagraíochtaí a sholáthraíonn tacaíocht do ghníomhaígh chearta an dhuine.

CÚLRA

Tá ról tábhachtach ag cosantóirí chearta an duine maidir le:

 • foréigean a dhoiciméadú;
 • tacaíocht dhlíthiúil, shíceolaíoch, leighis agus tacaíocht eile a sholáthar d’íospartaigh ar sáraíodh a gcearta an duine;
 • dul i ngleic le saoirse ó phionós iad siúd atá freagrach as sáruithe chearta an duine; agus
 • feasacht a spreagadh maidir le cearta an duine agus a gcosantóirí ar leibhéil náisiúnta, réigiúnacha agus idirnáisiúnta.

Mar sin féin, is spriocanna ionsaithe agus bagairtí eile iad cosantóirí chearta an dhuine, agus sin an fáth go bhfuil sé tábhachtach a sábháilteacht agus a gcosaint a chinntiú.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Cosantóirí chearta an duine: Daoine aonair, grúpaí nó eagraíochtaí a chuireann chun cinn agus a chosnaíonn cearta an duine atá aitheanta go huilechoiteann ar mhodh síochánta, is iad sin cearta sibhialta, polaitiúla, eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha, lena n-áirítear cearta baill daoine dúchasach.

Misin AE: Ambasáidí agus consalachtaí thíortha AE agus toscaireachtaí AE.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cosaint a Chinntiú — Treoirlínte an Aontais Eorpaigh maidir le Cosantóirí Chearta an Duine, Comhairle an Aontais Eorpaigh (Gnóthaí Eachtracha), 2008

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 235/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim airgeadais maidir leis an daonlathas agus cearta an duine ar fud an domhain (IO L 77, 15.3.2014, lgh. 85-94)

Nuashonraithe 04.07.2016

Top