Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cosaint an euro ar ghóchumadh – An Lárionad Eorpach Teicniúil agus Eolaíoch

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cosaint an euro ar ghóchumadh – An Lárionad Eorpach Teicniúil agus Eolaíoch

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2005/37/CE lena mbunaítear an Lárionad Eorpach Teicniúil agus Eolaíoch (LETE) agus do chomhordú ar ghníomhaíochtaí chun monaí euro a chosaint i gcoinne góchumtha

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH

 • Bunaítear leis an gcinneadh seo an LETE laistigh den Choimisiún Eorpach sa Bhruiséil.
 • Is é an ról atá ag LETE monaí euro a chosaint ar ghóchumadh. Chun na críche sin, déanann sé anailís agus aicmiú ar mhonaí euro góchumtha agus cuidíonn sé le húdaráis náisiúnta thíortha an Aontais Eorpaigh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tascanna an lárionaid

Déanfaidh an LETE na nithe seo a leanas:

 • anailís agus aicmiú ar gach cineál nua mona euro góchumtha, de réir an rialacháin maidir le cosaint an euro ar ghóchumadh;
 • rannchuidíonn sé le cuspóirí an chláir Pericles a chomhlíonadh;
 • cuidíonn sé leis na hionaid náisiúnta anailíse bonn agus le húdaráis forfheidhmithe an dlí;
 • comhoibríonn sé le húdaráis ábhartha maidir le hanailís a dhéanamh ar mhonaí euro góchumtha agus maidir leis an gcosaint a neartú.

Óstáil ag mionta na Fraince

D’fhonn anailís theicniúil agus eolaíoch a dhéanamh ar mhonaí euro góchumtha, úsáideann an LETE lucht pearsanra agus áitreabh atá curtha ar fáil ag mionta na Fraince, eadhon a shaotharlann. Ceapann an Coimisiún baill speisialaithe dá fhoireann chun na críche sin. Cuirtear na costais eile a bhaineann le hobair LETE chun dochair bhuiséad ginearálta AE.

Gníomhaíochtaí comhordaithe agus faisnéise

Déanann an Coimisiún comhordú ar ghníomhartha na n-údarás teicniúil atá inniúil chun cosaint a thabhairt do mhonaí euro, go háirithe trí chruinnithe rialta den Ghrúpa Saineolaithe um Monaí Góchumtha. Tá an Coimisiún ina chathaoirleach ar an ngrúpa, tugann an grúpa seo deis eispéiris agus saineolas éagsúil thíortha AE a chomhthiomsú maidir le monaí euro a ghóchumadh agus comhordú gníomhaíochtaí teicniúla atá riachtanach chun an euro a chosaint.

Coinnítear an Coiste Eacnamaíoch agus Airgeadais, an Banc Ceannais Eorpach, an Oifig Eorpach Póilíní agus na húdaráis inniúla náisiúnta ar an eolas go rialta faoi ghníomhaíochtaí an ionaid agus faoin staid maidir le góchumadh monaí.

Fíordheimhneacht monaí a sheiceáil

I Rialachán (AE) Uimh. 1210/2010 tugtar isteach rialacha comhchoiteanna agus nósanna imeachta laistigh den limistéar euro chun fíordheimhneacht monaí euro atá i gcúrsaíocht a sheiceáil chun monaí nach bhfuil oiriúnach i gcomhair cúrsaíochta a láimhseáil agus a aisíoc.

Luaitear ann go bhfuil an LETE freagrach as sainiú a thabhairt, i measc rudaí eile, orthu seo a leanas:

 • na sonraíochtaí teicniúla chun tástálacha a dhéanamh ar innill phróiseála monaí a úsáidtear chun fíordheimhneacht monaí euro a dheimhniú;
 • cleachtais oiliúna don phearsanra a bhfuil sé de chúram orthu monaí euro a sheiceáil;
 • tréimhse bailíochta na dtuarascálacha ar na tástálacha;
 • faisnéis ar an liosta, foilsithe ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin, maidir le hinnill phróiseála monaí ar éirigh leo i dtástáil braite;
 • treoirlínte le haghaidh rialuithe bliantúla ar an láthair de chumas láimhseálaithe airgid thirim chun monaí euro a fhíordheimhniú;
 • rialacha chun neamhchomhlíonadh láimhseálaí airgid thirim leis an rialachán a cheartú.

Foráiltear i gCinntí 2003/861/CE agus 2003/862/CE go mbunódh an Coimisiún an LETE agus a fheidhmiú sa limistéar euro agus i dtíortha AE nach bhfuil sa limistéar euro, faoi seach.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

Tá feidhm leis ón 10 Feabhra 2005.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 2005/37/CE ón gCoimisiún an 29 Deireadh Fómhair 2004 lena mbunaítear an Lárionad Eorpach Teicniúil agus Eolaíoch (LETE) agus lena bhforáiltear do chomhordú ar ghníomhaíochtaí teicniúla chun monaí euro a chosaint i gcoinne góchumtha (IO L 19, 21.1.2005, lgh. 73-74)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1210/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 maidir le monaí euro a fhíordheimhniú agus maidir le monaí atá mí-oiriúnach le haghaidh cúrsaíochta a láimhseáil (IO L 339, 22.12.2010, lgh. 1-5)

Cinneadh 2003/861/CE ón gComhairle an 8 Nollaig 2003 maidir le hanailís agus comhar i dtaca le monaí euro góchumtha (IO L 325, 12.12.2003, lch. 44)

Cinneadh 2003/862/CE ón gComhairle an 8 Nollaig 2003 lena leathnaítear éifeachtaí Chinneadh 2003/861/CE maidir le hanailís agus comhar i dtaca le monaí euro góchumtha do na Ballstáit sin nár ghlac an euro mar a n-airgeadra aonair (IO L 325, 12.12.2003, lch. 45)

Nuashonraithe 04.04.2017

Top