Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Táirgí atá gaolmhar don chosaint: rialacha maidir le haistriú laistigh den Aontas Eorpach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Táirgí atá gaolmhar don chosaint: rialacha maidir le haistriú laistigh den Aontas Eorpach

ACHOIMRE AR:

Threoir 2009/43/CE – aistrithe táirgí atá gaolmhar don chosaint laistigh den AE a shimpliú

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR SEO?

Is é cuspóir na treorach deireadh a chur leis an difríocht idir tíortha an Aontais Eorpaigh (AE) maidir le dlíthe agus rialacha a bhaineann le táirgí atá gaolmhar don chosaint (idir raidhfilí, buamaí agus toirpéid, agus fomhuireáin agus aerárthaí a úsáidtear chun críocha míleata).

Cuirtear córas um údarú ar bun faoin treoir, córas chun ceadúnais aistrithe a eisiúint do sholáthróirí.

Déantar éascaíocht sa treoir ar chúrsaíocht thrédhearcach shlán na dtáirgí atá gaolmhar don chosaint in AE, rud a chabhraíonn le hiomaíochas earnáil chosanta AE a spreagadh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Trí chineál cheadúnais

1.

ceadúnais ghinearálta, bronnta ag tír AE ar na soláthraithe atá bunaithe ina críoch (ar an gcoinníoll go gcloíonn siad le coinníollacha an cheadúnais) chun táirgí atá gaolmhar don chosaint a aistriú do na faighteoirí i dtír AE eile;

2.

ceadúnais dhomhanda, bronnta ag tír AE (a dhéanann cinneadh maidir le raon agus fad an cheadúnais) ar na soláthraithe atá ag iarraidh aistriú chuig tír AE amháin nó níos mó; agus

3.

ceadúnais aonair, a bhronntar ag tíortha AE ar na soláthraithe atá ag iarraidh táirgí a aistriú uair amháin chuig faighteoir amháin.

Oibleagáidí na soláthróirí

Ní mór do na tíortha AE a chinntiú go ndéanann soláthróirí táirgí atá gaolmhar don chosaint, soláthróirí atá bunaithe ina gcríoch:

taifid mhionsonraithe a choimeád de na táirgí a aistríonn siad;

na faighteoirí a chur ar an eolas faoi choinníollacha an cheadúnais (.i. teorainneacha maidir le húsáid deiridh nó le honnmhairiú táirgí atá gaolmhar don chosaint); agus

a chur in iúl don údarás inniúil sa tír AE ónár mian leo táirgí a aistriú go bhfuil sé beartaithe acu Ceadúnas Ginearálta a úsáid don chéad uair.

Na tíortha AE ina bhfuil cónaí ar fhaighteoirí táirgí atá gaolmhar don chosaint faoi cheadúnais aistrithe, bíonn orthu a dheimhniú go bhfuil na faighteoirí freagrach as teorainneacha onnmhairithe na dtáirgí lena nglacann siad a chomhlíonadh.

Tá na táirgí atá gaolmhar don chosaint, atá sonraithe sa treoir seo, liostaithe san iarscríbhinn a ghabhann leis an treoir. Déanann an Coimisiún Eorpach an liosta seo a nuashonrú go rialta chun a chinntiú go bhfuil sé ag teacht le Liosta Comhchoiteann Míleata an Aontais Eorpaigh.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 30 Meitheamh 2009. Bhí ar na tíortha AE an treoir a ionchorprú ina ndlí náisiúnta faoin 30 Meitheamh 2011.

CÚLRA

Roimh an treoir seo, cuireadh dlíthe náisiúnta ceadúnaithe i bhfeidhm maidir le haistriú táirgí atá gaolmhar don chosaint in AE. Bhí an-difríocht idir na dlíthe sin ó thaobh na rudaí seo a leanas: nósanna imeachta, raon agus an t-am a thóg sé chun ceadúnas a fháil. Mar sin, cuireadh srian ar iomaíochas earnáil chosanta na hEorpa, agus ar fhíormhargadh Eorpach um tháirgí cosanta a bhunú.

GNÍOMH

Treoir 2009/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena simplítear na téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le haistrithe táirgí atá gaolmhar don chosaint laistigh den Chomhphobal (IO L146, 10.6.2009, lgh. 1-36)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Threoir 2009/43/CE agus ar Iarscríbhinní na treorach. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 02.12.2015

Top