Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cearta scairshealbhóirí i gcuideachtaí liostaithe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cearta scairshealbhóirí i gcuideachtaí liostaithe

ACHOIMRE AR:

Treoir 2007/36/CE – Cearta scairshealbhóirí cuideachtaí liostaithe

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Bunaítear rialacha inti chun cuidiú le cearta scairshealbhóirí a fheidhmiú ag cruinnithe ginearálta cuideachtaí:

a bhfuil a n-oifig cláraithe i dtír AE; agus

atá liostaithe ar stocmhalartán oifigiúil.

Tá sé mar aidhm leis an treoir fosta na féidearthachtaí a chuirtear ar fáil le teicneolaíochtaí nua-aimseartha a chur san áireamh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór do chuideachtaí faisnéis áirithe a thabhairt dá scairshealbhóirí i dtaca le cruinnithe ginearálta. Ní mór fógra faoin gcruinniú a thabhairt 21 lá ar a laghad roimh ré, agus ní mór faisnéis riachtanach (dáta, suíomh, clár oibre, cur síos ar an vótáil agus nósanna imeachta rannpháirtíochta) a chur in iúl ar a suíomh gréasáin.

Ní mór dóibh faisnéis eile a chur ar fáil chomh maith amhail:

líon iomlán na scaireanna agus na gceart vótála,

na doiciméid atá le cur isteach,

dréacht-rún don chruinniú, agus

foirmeacha a úsáidfear chun vótáil trí sheachvótálaí (nuair a thugann scairshealbhóir amháin údarú do scairshealbhóir eile chun ionadaíocht a dhéanamh ar a son).

Ag an gcruinniú, tá an ceart ag scairshealbhóirí chun:

míreanna a chur ar an gclár oibre (má tá sealúchas 5 % acu i gcaipiteal na cuideachta);

ceisteanna a chur maidir leis na míreanna ar an gclár oibre nach mór don chuideachta freagra a thabhairt orthu; agus

páirt a ghlacadh agus vótáil gan teorainneacha seachas ar an dáta taifid*.

Maidir le vótáil, ní mór do thíortha AE teorainneacha ar bith ar rannpháirtíocht scairshealbhóirí ag cruinniú trí mhodh leictreonacha a dhíothú, agus cead a thabhairt do scairshealbhóirí a sealbhóir seachvóta a cheapadh (nó a chúlghairm), a d’fhéadfadh a bheith ina dhuine aonair nó ina ghrúpa, trí mhodh leictreonach.

Ní mór do chuideachtaí cuntas a thabhairt maidir le líon beacht na vótaí do gach rún. Mar sin féin, mura n-iarrann scairshealbhóir ar bith cuntas, féadfaidh tíortha AE cead a thabhairt do chuideachtaí gan cuntas a thabhairt ach do líon na vótaí a theastaíonn chun an tromlach a theastaíonn chun rún a rith a bhaint amach amháin. Ní mór do chuideachtaí torthaí na vótála a fhoilsiú 15 lá ar a mhéad i ndiaidh an chruinnithe.

In 2014, chuir an Coimisiún Eorpach togra i láthair chun an treoir seo a leasú chun dul i ngleic leis na heasnaimh sa rialachas corparáideach a bhaineann le cuideachtaí liostaithe agus a scairshealbhóirí. Tá sé fós á phlé i bParlaimint na hEorpa agus i gComhairle AE.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tháinig an Treoir i bhfeidhm an 3 Lúnasa 2007. Bhí sí le corprú ag tíortha AE ina ndlí náisiúnta faoin 3 Lúnasa 2009.

CÚLRA

Tá bunús na treorach seo i dTeachtaireacht 2003 ón gCoimisiún dar teideal “Dlí na gCuideachtaí a Nuachóiriú agus Rialachas Corparáideach a Fheabhsú san Aontas Eorpach”. Moladh tionscnaimh ann chun feabhas a chur ar chearta scairshealbhóirí i gcuideachtaí liostaithe chun an fhadhb um vótáil ó chian a réiteach.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

*Dáta taifid: dáta faoi leith a bhunaíonn cuideachta sa chás go gcaithfidh scairshealbhóir scaireanna faoi úinéireacht oifigiúil a bheith aige/aici chun a bheith i dteideal páirt a ghlacadh agus vótáil i gcruinnithe ginearálta.

GNÍOMH

Treoir 2007/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir le feidhmiú cearta áirithe scairshealbhóirí i gcuideachtaí liostaithe (IO L 184, 14.7.2007, lch. 17–24)

Rinneadh na leasuithe agus na ceartúcháin leantacha ar Threoir 2007/36/CE a chorprú isteach sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle — Dlí na gCuideachtaí a Nuachóiriú agus Rialachas Corparáideach a Fheabhsú san Aontas Eorpach — Plean chun Bogadh ar Aghaidh (COM(2003) 284 deiridh an 21.5.2003)

Togra maidir le Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2007/36/CE maidir le rannpháirteachas fadtéarmach scairshealbhóirí a ghríosú agus Treoir 2013/34/AE maidir le gnéithe áirithe den ráiteas um rialachas corparáideach (COM(2014) 213 final an 9.4.2014)

Nuashonraithe 26.11.2015

Top