Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Seirbhísí íocaíochta in AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Seirbhísí íocaíochta in AE

ACHOIMRE AR:

Treoir 2007/64/CE maidir le seirbhísí íocaíochta i margadh inmheánach AE

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR LEIS AN TREOIR?

 • Leagtar síos na rialacha um sheirbhísí íocaíochta* amhail aistrithe creidmheasa, dochair dhíreacha agus íocaíochtaí cárta inti.
 • Áirítear leis na rialacha sin riachtanais faisnéise maidir le soláthraithe seirbhísí íocaíochta, chomh maith leis na cearta agus na hoibleagáidí a bhaineann le húsáid seirbhísí íocaíochta.

PRÍOMHPHOINTÍ

Údarú

Ní mór d’institiúid ina dtairgtear seirbhísí íocaíochta údarú a fháil chun a gníomhaíochtaí íocaíochta a dhéanamh ar fud AE. Tá comhlacht náisiúnta ag gach tír AE atá freagrach as údaruithe a dheonú. Níl an institiúid údaraithe ach amháin má tá socruithe rialachais láidre i bhfeidhm dá gnó agus má tá méid áirithe caipitil ina sealbh.

Riachtanais faisnéise

Ní mór do sholáthraithe seirbhísí íocaíochta raon faisnéise atá soiléir a chur ar fáil d’úsáideoirí a seirbhísí.

Roimh sheirbhís íocaíochta, ní mór dóibh faisnéis a chur in iúl maidir le

 • táillí,
 • nósanna imeachta gearán agus
 • gach muirear iníoctha ar bhealach a thuigfear go héasca.

I ndiaidh idirbheart íocaíochta a dhéanamh, ní mór dóibh faisnéis a chur ar fáil don íocóir. Áirítear air sin:

 • tagairt don idirbheart íocaíochta agus don íocaí;
 • méid na híocaíochta;
 • na táillí agus na coimisiúin a bhaineann leis an idirbheart.

Ní mór dóibh faisnéis a chur in iúl don íocaí a luaithe is a dhéantar an t-idirbheart.

Leagtar rialacha sainiúla síos sa dlí chomh maith maidir leis an bhfaisnéis nach mór do sholáthraithe seirbhísí íocaíochta a chur ar fáil nuair atá idirbhearta cumhdaithe faoi chonradh lena rialaítear cur i gcrích na n-idirbheart íocaíochta leantach amach anseo.

Cearta agus oibleagáidí

Cuirtear idirbheart íocaíochta in euro nó in airgeadra thír AE lasmuigh de limistéar an euro i gcrích laistigh de 1 lá oibre.

Tá soláthraithe seirbhísí íocaíochta go hiomlán faoi dhliteanas d’íocóirí na hidirbhearta íocaíochta a chur i gcrích mar is ceart. Nuair nach gcuirtear idirbheart i gcrích nó má bhíonn sé lochtach, ní mór do sholáthraí seirbhís íocaíochta an íocóra é a cheartú nó an tsuim ábhartha a aisíoc leis an íocóir. I gcás go mbaineann duine seachas an t-íocóir mí-úsáid as ionstraim íocaíochta, amhail cárta creidmheasa, ní mór don íocóir na caillteanais suas le suim EUR 150 ar a mhéad a íoc.

Leagtar rialacha síos sa dlí chomh maith maidir le haisíocaíochtaí nuair a rinneadh idirbhearta íocaíochta a údarú go mícheart ag soláthraí seirbhíse íocaíochta.

Aisghairm

Rinneadh Treoir 2007/64/CE a aisghairm le Treoir (AE) 2015/2366 le héifeacht ón 13 Eanáir 2018.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Cuireadh i bhfeidhm an Treoir an 25 Nollaig 2007. Bhí sí le hionchorprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 1 Samhain 2009.

CÚLRA

Is maith le tomhaltóirí a bheith cinnte go bhfuil na híocaíochtaí a dhéanann siad ar fud AE éasca, éifeachtach agus sábháilte. Chun an cuspóir seo a bhaint amach, bhunaigh AE comhchreat maidir le seirbhísí íocaíochta atá curtha in ionad rialacha náisiúnta thíortha AE.

PRÍOMHTHÉARMA

* Is éard is seirbhísí íocaíochta ann gníomhaíochtaí gnó:

 • lenar féidir le daoine airgead tirim a chur ar chuntas íocaíochta nó a aistarraingt de, agus an cuntas sin a oibriú;
 • a chuireann idirbhearta íocaíochta i gcrích (e.g., buanorduithe, dochair dhíreacha, srl.) ar chuntais íocaíochta nó trí mhodh leictreonach araon;
 • a eisíonn agus/nó a fhaigheann treoracha íocaíochta;
 • íocaíocht airgid.

GNÍOMH

Treoir 2007/64/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach lena leasaítear treoracha 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE agus 2006/48/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 97/5/CE (IO L 319, 5.12.2007, lgh. 1-36).

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Threoir 2007/63/CE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2014/92/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le hinchomparáideacht táillí a bhaineann le cuntais íocaíochta, aistriú cuntais íocaíochta agus rochtain ar chuntais íocaíochta lena bhfuil gnéithe bunúsacha (IO L 257, 28.8.2014, lgh. 214–246)

Treoir (AE) 2015/2366 ó Pharlaimint na hÉireann agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach, lena leasaítear Treoir 2002/65/CE, Treoir 2009/110/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/64/CE (IO L 337, 23.12.2015, lgh. 35-127)

Nuashonraithe 24.05.2016

Top