Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slándáil maidir le cluichí sacair a mbaineann gné idirnáisiúnta leo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Slándáil maidir le cluichí sacair a mbaineann gné idirnáisiúnta leo

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2002/348/JHA ón gComhairle — slándáil ag cluichí sacair idirnáisiúnta

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA CHINNEADH?

 • Tá sé mar aidhm leis foréigean a bhaineann le cluichí sacair idirnáisiúnta a chosc agus a chomhrac trí breac-chuntas a dhéanamh ar mhodhanna chun faireachán atá comhordaithe go hidirnáisiúnta a dhéanamh ar chluichí sacair chun sábháilteacht shaoránaigh AE a chinntiú.
 • Bunaítear leis pointí náisiúnta faisnéise sacair chun comhroinnt faisnéise, comhar trasteorann agus faireachán ar chluichí sacair idirnáisiúnta a éascú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór do thíortha AE pointe náisiúnta faisnéise sacair a bhunú maidir le faireachán a dhéanamh ar chluichí sacair a mbaineann gné idirnáisiúnta leo. Is é an tasc a bhaineann leo:

 • comhar póilíneachta idirnáisiúnta agus malartú faisnéise a chomhordú agus a éascú;
 • faisnéis a chomhroinnt ar lucht féachana ardriosca;
 • cúnamh féideartha a chur ar fáil do na húdaráis náisiúnta;
 • measúnú riosca a dhéanamh ar chlubanna agus ar fhoireann náisiúnta a dtíre féin, agus é a chur ar fáil do thíortha AE eile.

Comhroinntear faisnéis roimh imeacht sacair, le linn imeachta agus i ndiaidh imeachta faoi mar a leanas:

 • faisnéis straitéiseach, ina sainítear gach gné den imeacht, le tagairt faoi leith do rioscaí slándála ar bith lena mbaineann;
 • faisnéis oibriúcháin, a thugann léargas ar imeachtaí le linn an imeachta;
 • faisnéis bheartach, lena bhfuiltear ábalta an gníomh cuí a dhéanamh chun ord agus slándáil a choinneáil, agus aiseolas i ndiaidh an imeachta.

Tá faisnéis rúnda agus ba cheart í a sholáthar in am trátha, mar aon le cosaintí ar mhalartú sonraí pearsanta chun cloí leis an reachtaíocht intíre agus idirnáisiúnta is infheidhme.

I Rún ón gComhairle sa bhliain 2003 iarrtar ar thíortha AE breathnú ar chosc a chur ar dhaoine aonair, a bhí ciontach roimhe seo as foréigean ag cluichí sacair, dul i staidiamaí sacair, lena n-áirítear an fhéidearthacht go sínfí an cosc chuig tíortha AE eile, agus é sin tacaithe ag pionóis as neamhchomhlíonadh.

Sa Lámhleabhar do chomhar póilíneachta idirnáisiúnta, a tugadh isteach i 1999 ar dtús agus a tugadh cothrom le dáta le Rún ón gComhairle sa bhliain 2006, tugtar teimpléad don mhalartú faisnéise seo. Tá sonraí socruithe sa lámhleabhar le haghaidh:

 • bailiú faisnéise,
 • taiscéalaíocht,
 • faire,
 • rialú sluaite, agus
 • cumarsáid leis an lucht féachana agus leis na meáin.

Cumhdaítear ann freisin na coinníollacha faoinar féidir le póilíní cuidiú díreach a thabhairt i dtíortha eile.

I gCinneadh sa bhliain 2014, chomhaontaigh an Coimisiún Eorpach agus Aontas Chumainn Sacair na hEorpa comhar agus plé a neartú, lena n-áirítear gníomhartha chun iarrachtaí i gcoinne foréigin i staidiamaí sacair a mhéadú. Tionólann an dá pháirtí cruinnithe déthaobhacha ar leibhéal sinsearach uair amháin sa bhliain ar a laghad chun athbhreithniú a dhéanamh ar an dul chun cinn.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

Tá sé i bhfeidhm ón 9 Bealtaine 2002.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach “Ag tacú le cothrom na Féinne agus comhar sa spórt” ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

GNÍOMH

Cinneadh 2002/348/JHA ón gComhairle an 25 Aibreán 2002 i dtaca le slándáil maidir le cluichí sacair a mbaineann gné idirnáisiúnta leo (IO L 121, 8.5.2002, lgh. 1-3)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Threoir 2002/348/JHA a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rún ón gComhairle an 17 Samhain 2003 maidir le húsáid na mBallstát as cosc ar rochtain ar ionaid chluichí sacair lena mbaineann gné idirnáisiúnta (IO C 281, 22.11.2003, lgh. 1-2)

Rún ón gComhairle an 4 Nollaig 2006 maidir le Lámhleabhar nuashonraithe ina bhfuil moltaí maidir le comhar agus bearta idirnáisiúnta póilíneachta chun foréigean agus clampair a bhaineann le cluichí sacair idirnáisiúnta a chosc agus a rialú, lena mbíonn Ballstát amháin ar a laghad bainteach (IO C 322, 29.12.2006, lgh. 1-39)

Cinneadh ón gCoimisiún an 14.10.2014 lena nglactar an Socrú maidir le Comhar idir an Coimisiún Eorpach agus Aontas Chumainn Sacair na hEorpa (UEFA) (C(2014) 7378 final an 14.10.2014)

Nuashonraithe 25.05.2016

Top