Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slándáil i ndáil le himeachtaí sacair lena mbaineann gné idirnáisiúnta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Slándáil i ndáil le himeachtaí sacair lena mbaineann gné idirnáisiúnta

 

ACHOIMRE AR:

Chinneadh 2002/348/CGB — slándáil imeachtaí idirnáisiúnta sacair

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH?

 • Is é is aidhm leis foréigean a bhaineann le sacar a chosc agus dul i ngleic leis chun sábháilteacht shaoránaigh AE a chinntiú, trí mhodhanna um póilíneacht ar imeachtaí sacair a bheidh comhordaithe go hidirnáisiúnta a leagan amach.
 • Leagtar amach ann pointí náisiúnta faisnéise ar shacar chun go mbeifear ábalta comhroinnt faisnéise, comhar trasteorann agus póilíneacht ar imeachtaí idirnáisiúnta sacair a dhéanamh.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní mór do thíortha AE pointe náisiúnta faisnéise ar shacar a bhunú chun tacú le póilíneacht a dhéanamh ar imeachtaí idirnáisiúnta sacair barrleibhéil idir foirne ó thíortha éagsúla. Is é is cúram leo sin ná:

  • comhar idirnáisiúnta agus malartú faisnéise póilíní a chomhordú agus a chumasú;
  • faisnéis a chomhroinnt ar lucht tacaíochta ardriosca;
  • cuidiú leis na húdaráis náisiúnta nuair is gá;
  • measúnú riosca a dhéanamh ar chlubanna agus ar fhoireann náisiúnta a dtíre féin agus é sin a chomhroinnt le tíortha AE eile.
 • Comhroinntear faisnéis roimh imeacht sacair, le linn imeachta agus i ndiaidh imeachta mar seo a leanas:

  • faisnéis straitéiseach, ina sainítear gach gné den imeacht, agus tagairt faoi leith á déanamh do riosca slándála ar bith;
  • faisnéis oibriúcháin, ina dtugtar léargas ar imeachtaí le linn an imeachta;
  • faisnéis oirbheartaíochta, lenar féidir gníomh cuí a dhéanamh chun ord agus slándáil a choimeád, agus aiseolas a thabhairt i ndiaidh an imeachta.
 • Tá an fhaisnéis faoi rún agus ba cheart í a chur ar fáil in am agus i dtráth, mar aon le cosaintí ar mhalartú sonraí pearsanta, de réir na reachtaíochta náisiúnta agus idirnáisiúnta ábhartha.
 • Rinneadh Cinneadh 2002/348/CGB a leasú in 2007 le Cinneadh 2007/412/CGB maidir le slándáil i ndáil le cluichí sacair a mbíonn gné idirnáisiúnta ag baint leo.
 • I rún ón gComhairle in 2003 iarradh ar thíortha AE breathnú ar chosc a chur ar dhaoine aonair a rinne gníomhartha foréigin ag imeachtaí sacair roimhe seo ó staidiamaí sacair. Áiríodh leis an fhéidearthacht cosc a shíneadh chuig tíortha AE eile, a bheadh tacaithe ag pionóis as neamhchomhlíonadh.
 • Sa lámhleabhar maidir le comhar idirnáisiúnta póilíneachta, “Lámhleabhar Sacair AE”, a tugadh isteach ar dtús in 1999 agus a tugadh cothrom le dáta le rúin na Comhairle an 4 Nollaig 2006, an 3 Meitheamh 2010 agus an 29 Samhain 2016, soláthraítear teimpléad chun faisnéis a chomhroinnt.
 • Tugtar sonraí sa lámhleabhar maidir le socruithe maidir le:

  • bailiú faisnéise;
  • taiscéalaíocht;
  • ról breathnóirí nó sceithirí póilíní;
  • smachtú sluaite;
  • cumarsáid leis an lucht tacaíochta agus na meáin;
  • na coinníollacha faoinar féidir leis na póilíní cuidiú a thabhairt i dtíortha eile ar bhonn díreach.
 • I gcinneadh 2014, chomhaontaigh an Coimisiún Eorpach agus Aontas Chumainn Sacair na hEorpa (UEFA) comhar agus idirphlé a neartú, lena n-áirítear gníomhaíochtaí chun borradh a chur faoi iarrachtaí i gcoinne foréigin ag staidiamaí sacair. Tionólann siad cruinnithe ar an leibhéal sinsearach uair amháin sa bhliain ar a laghad chun athbhreithniú a dhéanamh ar an dul chun cinn.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

Tá feidhm leis ón 9 Bealtaine 2002.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 2002/348/CGB ón gComhairle an 25 Aibreán 2002 maidir le slándáil i ndáil le cluichí sacair lena mbaineann gné idirnáisiúnta (IO L 121, 8.5.2002, lgh. 1–3)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Chinneadh 2002/348/CGB a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rún ón gComhairle an 17 Samhain 2003 maidir le húsáid na mBallstát as cosc ar rochtain ar ionaid cluichí sacair lena mbaineann gné idirnáisiúnta (IO C 281, 22.11.2003, lgh. 1–2)

Rún ón gComhairle maidir le lámhleabhar atá tugtha cothrom le dáta ina bhfuil moltaí maidir le comhar idirnáisiúnta póilíneachta agus bearta chun foréigean agus suaitheadh i ndáil le cluichí sacair lena mbaineann gné idirnáisiúnta, ina bhfuil Ballstát amháin ar a laghad bainteach, a chosc agus a rialú (“Lámhleabhar Sacair AE”) (IO C 444, 29.11.2016, lgh. 1–36)

Cinneadh ón gCoimisiún an 14 Deireadh Fómhair 2014 lena nglactar an Socrú um Chomhar idir an Coimisiún Eorpach agus Aontas Chumainn Sacair na hEorpa (UEFA) (C(2014) 7378 leagan deiridh an 14.10.2014)

Nuashonraithe 14.09.2017

Top