Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Coiste AE chun an cosc calaoise a chomhordú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Coiste AE chun an cosc calaoise a chomhordú

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 94/140/CE lena mbunaítear coiste comhairliúcháin chun an cosc calaoise a chomhordú in AE

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH?

Bunaítear leis an gCoiste Comhairliúcháin chun an Cosc Calaoise a Chomhordú (Cocolaf), a bhfuil sé d’aidhm leis comhar a fhorbairt idir tíortha AE agus an Coimisiún Eorpach chun calaois a chosc agus ionchúiseamh calaoise a áirithiú*.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Déanann ionadaí den Choimisiún cathaoirleacht ar Cocolaf, ina bhfuil beirt ionadaí ó gach tír AE a bhféadfadh beirt ionadaí ó na húdaráis náisiúnta inniúla cúnamh a thabhairt dóibh.
 • Chun dlúthchomhar agus comhar rialta idir údaráis inniúla thíortha AE chun calaois a chomhrac a eagrú ar mhodh níos éifeachtaí, de réir Airteagal 325 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, féadfaidh an Coimisiún dul i gcomhairle le Cocolaf maidir le cúrsaí ar bith a bhaineann le:
  • cosc agus ionchúiseamh calaoise agus gach gníomhaíocht neamhdhleathach eile a d’fhéadfadh dul chun dochair do leasanna airgeadais AE;
  • comhar idir tíortha AE nó idir tíortha AE agus an Coimisiún chun leasanna airgeadais AE a chosaint.
 • Tugann Cocolaf tacaíocht d’obair na hOifige Frith-Chalaoise Eorpaí (OLAF), a dhéanann imscrúdú ar éillitheacht agus ar mhí-iompar laistigh d’institiúidí AE, agus ar chalaois i gcoinne bhuiséad AE chomh maith. Comhlánaíonn Cocolaf clár Hercule III, faoina maoinítear tionscadail lena méadaítear, i measc nithe eile, comhar frithchalaoise idir tíortha AE, an Coimisiún agus OLAF.
 • Féadfaidh Cocolaf, i gcomhaontú leis an gCoimisiún, páirtithe oibre a bhunú a théann i ngleic le ceisteanna sainiúla. Maidir leis sin, bunaíodh na ceithre fhoghrúpa seo a leanas:
  • An Grúpa um Chosc Calaoise: spreagann sé comhar i measc údaráis náisiúnta ábhartha thíortha AE agus an Coimisiún trí thaithí agus dea-chleachtais a mhalartú sa réimse um chosc calaoise (e.g.
   • taithí le measúnuithe riosca calaoise;
   • cleachtais chalaoiseacha a bhraitear a mhalartú;
   • taithí ar fhorbairt agus ar chur chun feidhme straitéisí nó beartais nó bearta náisiúnta nó earnála frithchalaoise, etc.)
  • An Grúpa chun Neamhrialtachtaí Calaoiseacha agus Eile a Thuairisciú agus a Anailísiú: díríonn sé ar anailís staitistiúil de chásanna tuairiscithe a thabhairt isteach agus a phlé agus breithníonn sé ceisteanna eile a bhaineann le tuarascáil Airteagal 325 a ullmhú.
  • AFCOS (an Grúpa um Sheirbhís Comhordúcháin Frith-Chalaoise): déanann sé taithí agus dea-chleachtais ar chomhar imscrúdaitheach a mhalartú idir OLAF agus údaráis náisiúnta, ar aon dul leis an rialachán lena rialaítear imscrúduithe OLAF (Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013).
  • Líonra Cumarsáideoirí Frith-Chalaoise OLAF (OAFCN): tugann sé le chéile urlabhraithe agus oifigigh caidrimh phoiblí ó údaráis náisiúnta ábhartha agus OLAF chun straitéisí na meán a chomhroinnt agus cumarsáid maidir le cosc agus díspreagadh calaoise a chur chun cinn.
 • Eagraíonn an Coimisiún cruinnithe agus cuireann sé seirbhísí rúnaíochta ar fáil do Cocolaf.

CÚLRA

Ceanglaítear in Airteagal 325 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ar thíortha AE calaois a chomhrac ar leibhéal AE ar an dóigh chéanna is a chomhraicfidís calaois a dhéanfadh difear dá leasanna airgeadais féin. Idir an dá linn, tá an Coimisiún freagrach as cur chun feidhme cuí bhuiséad AE. Ar na cúiseanna sin, cinneadh coiste a bhunú a chumhdaíonn an réimse iomlán calaoise i gcoinne bhuiséad AE.

* PRÍOMHTHÉARMA

Calaois: meabhlaireacht éagórach atá beartaithe chun críche gnóthachain airgeadais nó gnóthachain choiriúil.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 94/140/CE ón gCoimisiún an 23 Feabhra 1994 lena mbunaítear coiste comhairliúcháin chun an cosc calaoise a chomhordú (IO L 61, 4.3.1994, lgh. 27-28)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 94/140/CE a chorprú isteach sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 25.07.2016

Top