Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Formáid AE i gcomhair ceadanna cónaithe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Formáid AE i gcomhair ceadanna cónaithe

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 ón gComhairle — formáid aonfhoirmeach i gcomhair ceadanna cónaithe do náisiúnaigh tíortha nach tíortha AE iad

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Bunaítear formáid aonfhoirmeach ann i gcomhair ceadanna cónaithe, agus an fhaisnéis nach mór a bheith iontu, do náisiúnaigh nach náisiúnaigh AE iad atá ina gcónaí go dlíthiúil in AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór do na ceadanna bheith ina ndoiciméid neamhspleácha i bhfoirm chárta (d’fhéadfaidís bheith ina ngreamáin agus ceangailte do pháipéar oifigiúil eile ar dtús freisin).

Sa rialachán sainítear an fhoirm agus ábhar uile na faisnéise infheicthe atá le tabhairt ar an doiciméad, amhail sloinne agus céadainm an duine aonair (san ord sin) agus tús agus deireadh bailíocht cheada agus na sonraí a stórálfar ar an tslis éadadhaill.

Cumhdaítear an dath, an próiseas priontála agus na teicníochtaí agus an t-ábhar atá le húsáid do na ceadanna i sonraíochtaí teicniúla.

Áirítear ar na sonraíochtaí gnéithe slándála chun brionnú agus góchumadh a chosc. Coinnítear iad sin faoi rún agus ní chuirtear in iúl iad ach do na húdaráis náisiúnta iad atá freagrach as na ceadanna a phriontáil.

Féadfaidh tíortha AE tuilleadh gnéithe slándála náisiúnta a chur orthu i gcomhréir leis an liosta san iarscríbhinn a ghabhann leis an rialachán más mian leo ar an gcoinníoll nach n-athraíonn siad cuma aonfhoirmeach an chárta.

Níl feidhm ag an rialachán maidir le teaghlaigh saoránach Eorpach a bhfuil a gceart chun cónaí i dtír AE eile á fheidhmiú acu, sealbhóirí víosa nó leis na saoránaigh nach saoránaigh AE iad ar féidir leo fanacht suas le 3 mhí gan víosa bheith de dhíth orthu.

Le Rialachán (CE) Uimh. 380/2008 leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 maidir le comhtháthú na n-aitheantóirí bithmhéadracha* san fhormáid aonfhoirmeach i gcomhair ceadanna cónaithe.

Úsáidtear aitheantóirí bithmhéadracha chun fíordheimhneacht agus aitheantas an tsealbhóra a fhíorú. Is éard atá iontu sin grianghraf le déanaí agus dhá mhéarlorg de chuid an iarratasóra.

Ní mór aird a thabhairt sa nós imeachta maidir leis na haitheantóirí sin a ghlacadh ar an reachtaíocht náisiúnta agus na cosaintí atá i gcoinbhinsiúin na Náisiún Aontaithe um chearta an duine agus um chearta an linbh.

Ní mór na sonraí ó na haitheantóirí bithmhéadracha a stóráil agus a chosaint ionas go gcinnteofar a sláine, a bhfíordheimhneacht agus a rúndacht.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Aitheantóirí bithmhéadracha: an úsáid as saintréith fhisiceach amháin nó níos mó de dhuine aonair (méarloirg, struchtúr na haghaidhe, imreasc), a stóráiltear ar mheán amhail cárta cliste, barrachód nó doiciméad, chun seiceáil a dhéanamh ar aitheantas duine a chuireann doiciméad i láthair.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach i gcomhair ceadanna cónaithe do náisiúnaigh tríú tíre (IO L 157, 15.6.2002, lgh. 1-7)

Nuashonraithe 29.10.2015

Top