Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lipéadú táirgí réamhphacáistithe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lipéadú táirgí réamhphacáistithe

Ní mór meáchan nó méid na n-ábhar i réamhphacáistí (nó i bpacáistí a ullmhaítear roimh ré) a shonrú ar an lipéad trí fhormáid chomhchuibhithe a úsáid, agus dálaí méadreolaíocha ar leith á gcur san áireamh.

ACHOIMRE

Ní mór faisnéis éagsúil is ábhartha don tomhaltóir a chur ar lipéad réamhphacáistí* agus táirgí réamhphacáistithe*.

Díoltar táirgí réamhphacáistithe ceann ar cheann ag meáchan nó méid seasmhach a roghnaítear roimh ré ag an líontóir. Ní mór meáchan nó méid:

  • de chúig ghram nó cúig mhillilítear ar a laghad a bheith sna pacáistí is lú;
  • nach mó ná 10 gcileagram nó 10 lítear a bheith sna pacáistí is mó.

An comhartha “e” a úsáid

Is féidir litir chás íochtair “e” 3 mm ar airde a chur ar tháirgí réamhphacáistithe lena dheimhniú go gcloíonn na réamhphacáistí sin, faoi fhreagracht an phacálaí nó an allmhairí, le riachtanais na treorach seo, ó thaobh rialuithe cáilíochta agus méadreolaíocha de (Iarscríbhinn I pointe 5 agus Iarscríbhinn II).

Ní mór an litir a chur sa réimse radhairc céanna ina léirítear an meáchan nó méid ainmniúil.

An meáchan nó méid a léiriú

Ní mór méid an táirge a léiriú ar an lipéad i gcás táirgí leachtacha agus meáchan an táirge i gcás táirgí eile.

Chomh maith leis sin, ní mór na comharthaí meáchain agus méide a úsáidtear i gcleachtas trádála a shonrú ar lipéad an táirge réamhphacáistithe, nó ní mór dó cloí le rialacháin náisiúnta na tíre cinn scríbe, murab ionann na comharthaí sin i dtíortha AE.

Ní ceadmhach do thíortha an Aontais Eorpaigh (AE) cosc a chur ar phacáistíocht a chur ar an margadh nó teorainn a chur leis sin má chloíonn an phacáistíocht le riachtanais na treorach, maidir leis an méid nó mais a léirítear agus leis na modhanna méadreolaíocha a úsáidtear.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 23 Eanáir 1976. Bhí ar an gcuid is mó de thíortha AE an treoir a ionchorprú ina ndlí náisiúnta faoin 22 Iúil 1977. Bhí ar na tíortha seo a leanas amhlaidh a dhéanamh faoin 31 Nollaig 1979: an Bheilg, Éire agus an Ríocht Aontaithe

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Réamhphacáiste: an táirge agus an pacáiste ina bhfuil an táirge réamhphacáistithe.

* Táirge réamhphacáistithe: deirtear go bhfuil táirge réamhphacáistithe nuair a chuirtear i bpacáiste de chineál éigin é gan an ceannaitheoir a bheith i láthair, agus nuair a chuirtear méid réamhshocraithe den táirge i bpacáiste, méid nach féidir é a athrú gan an pacáiste a oscailt nó gan é a athrú ar bhealach inbhraite.

GNÍOMH

Treoir 76/211/CEE ón gComhairle an 20 Eanáir 1976 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le táirgí áirithe réamhphacáistithe a chur le chéile de réir meáchain nó méide (IO L 46, 21.2.1976, lgh. 1–11)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Threoir 76/211/CEE. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a chur ar fáil do thomhaltóirí, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún (IO L 304, 22.11.2011, lgh. 18–63). Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1830/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2003 maidir le hinrianaitheacht agus lipéadú orgánach géinmhodhnaithe agus le hinrianaitheacht táirgí bia agus beatha a tháirgtear ó orgánaigh ghéinmhodhnaithe agus lena leasaítear Treoir 2001/18/CE (IO L 268, 18.10.2003, lgh. 24–28). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 14.12.2015

Top