Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comhchóras cánach breisluacha (CBL) an Aontais Eorpaigh

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comhchóras cánach breisluacha (CBL) an Aontais Eorpaigh

ACHOIMRE AR:

Treoir 2006/112/CE ón gComhairle — comhchóras cánach breisluacha (CBL) an Aontais Eorpaigh

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR?

Faoin treoir seo, déantar na leasuithe uile a rinneadh ar an séú treoir bhunaidh maidir le cáin bhreisluacha (CBL) a chódú in aon alt reachtaíochta amháin. Mar sin, déantar reachtaíocht CBL reatha an Aontais Eorpaigh (AE) a shoiléiriú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Gearrtar CBL ar na hidirbhearta uile a dhéantar in AE le haghaidh cúitimh (íocaíochta) ag duine inchánach, .i. duine nó comhlacht a sholáthraíonn earraí agus seirbhísí inchánacha i gcúrsa gnó. Gearrtar CBL freisin ar allmhairí ag an duine sin.

Áirítear le hidirbhearta inchánacha earraí nó seirbhísí a sholáthar i dtír aonair AE, earraí a fháil laistigh den AE (earraí a sholáthraítear agus a sheoltar amach nó a iompraítear ag gnó i dtír AE amháin chuig gnó i dtír AE eile) agus earraí a allmhairiú isteach in AE ó thíortha eile.

Cuirtear rialacha difriúla i bhfeidhm maidir le háit an idirbhirt, ag brath ar nádúr an idirbhirt, ar an gcineál táirge a sholáthraítear, agus ar cibé an ndéantar an táirge sin a iompar.

Soláthar earraí — is í an áit chánachais ná an áit ina soláthraítear na hearraí.

Earraí a fháil laistigh den AE — is í an áit chánachais ná an áit ina nglactar leis na hearraí ag an bpáirtí ordaithe, .i. an tír AE a seoltar na hearraí chuici ó thír AE eile.

De ghnáth, gearrtar cáin arallmhairí earraíisteachin AE ó thíortha neamh-AE sa tír AE ina nglactar leo .

Soláthar seirbhísí — is í an áit chánachais ná an áit ina soláthraítear na seirbhísí. Braitheann sé sin ní amháin ar nádúr na seirbhíse ach freisin ar stádas an chustaiméara. Chun a chinntiú go ngearrtar cáin ar an tseirbhís san áit ina n-úsáidtear í, baineann roinnt eisceachtaí leis na rialacha ginearálta sin, amhail:

seirbhísí atá nasctha le maoin réadach (réadmhaoin);

iompar paisinéirí;

gníomhaíochtaí a bhaineann le cultúr, le spórt, le hoideachas agus le siamsaíocht;

seirbhísí réadmhaoine.

Bíonn CBL inmhuirearaithe ag brath ar nádúr an idirbhirt, e.g. nuair a sholáthraítear na hearraí nó seirbhísí. De ghnáth, gearrtar CBL ar earraí a fhaightear (cheannaítear) laistigh den AE nuair a ghlactar leis na hearraí sin, .i. nuair a mheastar go bhfuil soláthar earraí comhchosúla i dtír AE na fála curtha i gcrích. I gcás allmhairí isteach in AE, gearrtar CBL ar na hearraí sin nuair a thugtar isteach i dtír AE iad.

Áirítear leis an mbonn inchánach i gcás earraí agus seirbhísí a sholáthar agus earraí a fháil laistigh den AE na híocaíochtaí uile a dhéantar leis an soláthróir as an soláthar sin. Nuair a dhéantar earraí a allmhairiú, is é an bonn inchánach ná luach na n-earraí chun críocha custaim. Áirítear dleachtanna, cánacha agus muirir eile leis an mbonn inchánach, ach ní chuirtear an CBL féin, lascainí praghais ná aisíoca custaiméirí san áireamh ann.

Is é an ráta caighdeánach CBL atá le cur i bhfeidhm ar earraí agus ar sheirbhísí ag tíortha uile AE ná 15 % nó níos mó. Is féidir le tíortha AE ráta laghdaithe amháin nó dhó de 5 % nó níos mó a chur i bhfeidhm ar earraí nó ar sheirbhísí sonracha atá liostaithe in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an treoir. Is féidir roinnt forálacha a mhaolaíonn ó na rialacha sin (rátaí níos ísle, rátaí níos ísle ar earraí nó ar sheirbhísí eile, srl.) a chur i bhfeidhm faoi choinníollacha áirithe freisin.

Déantar foráil sa treoir do dhíolúintí ó CBL. Díolúintí gan cheart asbhainte is ea an chuid is mó de na díolúintí sin, e.g. seirbhísí airgeadais nó cánachais, cúram leighis nó seirbhísí sóisialta. Tá ann freisin do dhíolúintí lena mbaineann an ceart asbhainte, áfach e.g. earraí a fháil laistigh den AE nó earraí a onnmhairiú chuig tír neamh-AE. Meascán de dhíolúintí éigeantacha agus de dhíolúintí roghnacha atá ann do na Ballstáit.

Tá an ceart ag duine inchánach an méid CBL a íoctar as earraí nó seirbhísí a fhaightear sa tír AE ina gcuirtear na hidirbhearta sin i gcrích a asbhaint. Is féidir an CBL ar ionchur sin a asbhaint den CBL atá le híoc ar idirbhearta inchánacha, e.g. soláthairtí intíre earraí nó seirbhísí. De ghnáth, níl an ceart ag an duine inchánach an méid CBL a asbhaint i gcás gníomhaíochta eacnamaíche díolmhaithe, ná má tá ceart ag an duine páirt a ghlacadh i scéim speisialta. Is féidir teorainn a chur le hasbhaintí i gcásanna áirithe nó is féidir iad a choigeartú.

Leagtar amach sa treoir oibleagáidí na ndaoine inchánacha agus daoine áirithe neamh-inchánacha. De ghnáth, bíonn CBL iníoctha ag aon duine inchánach a sholáthraíonn earraí nó seirbhísí inchánacha. Áirítear le heisceachtaí idirbhearta sonracha ina mbíonn ar an gcustaiméir íoc as CBL, e.g. soláthairtí gáis nádúrtha agus idirbhearta inar féidir leis an tír AE an custaiméir a ainmniú chun íoc as CBL, rud a dhéantar le soláthairtí áirithe calaois-íogair, amhail lamháltais astaíochtaí (go dtí an 31 Nollaig 2018).

Déantar foráil sa treoir le haghaidh maoluithe ó rialacha caighdeánacha CBL ag tíortha AE, e.g. chun cineálacha áirithe imghabhála cánach a chosc. Tá scéimeanna speisialta CBL ann freisin a ceapadh chun páipéarachas a laghdú, e.g. scéimeanna le haghaidh gnóthas beag agus feirmeoirí.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN TREOIR SEO?

Ón 1 Eanáir, 2007 ar aghaidh.

Féach “CBL”ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

GNÍOMH

Treoir 2006/112/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2006 maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2006/112/CEón gComhairle

1.1.2007

1.1.2008

IO L 347, 11.12.2006, lgh. 1–118

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Threoir 2006/112/CE. Is chun críocha tagartha amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2009/132/CE ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 2009 lena socraítear raon Airteagail 143(b) agus (c) den Treoir 2006/112/CE maidir le díolúine ó cháin bhreisluacha ar allmhairiú deiridh earraí áirithe (IO L 292, 10.11.2009, lgh. 5–30)

Treoir2008/9/CE ón gComhairle an 12 Feabhra 2008 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le haisíoc cánach breisluacha, dá bhforáiltear i dTreoir 2006/112/CE, le daoine inchánacha nach bhfuil bunaithe sa Bhallstát aisíoca ach atá bunaithe i mBallstát eile (IO L 44, 20.2.2008, lgh. 23–28)

Treoir 2007/74/CE ón gComhairle an 20 Nollaig 2007 ar an díolúine ó cháin bhreisluacha agus ó dhleacht máil i gcás earraí a allmhairítear ag daoine ag taisteal ó thríú tíortha (IO L 346, 29.12.2007, lgh. 6–12)

Treoir2006/79/CE ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2006 maidir le coinsíneachtaí beaga d’earraí nach de chineál tráchtála iad ó thríú tíortha a dhíolmhú ó chánacha (leagan códaithe) (IO L 286, 17.10.2006, lgh. 15–18)

Rialachán (CE) 1798/2003 ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2003 maidir le comhar riaracháin i réimse na cánach breisluacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 218/92 (IO L 264, 15.10.2003, lgh. 1–11)

Nuashonraithe 15.10.2015

Top