Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cáin bhreisluacha agus dleachtanna máil — díolúintí do thaistealaithe ó lasmuigh den Aontas Eorpach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cáin bhreisluacha agus dleachtanna máil — díolúintí do thaistealaithe ó lasmuigh den Aontas Eorpach

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2007/74/CE ón gComhairle — díolúine ó cháin bhreisluacha agus ó dhleacht mháil i gcás earraí a allmhairitear ag daoine agus iad ag taisteal ó thíortha neamh-AE

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Sainítear inti liúntais shaor ó cháin AE i ndáil le taisteal idirnáisiúnta.
 • Leagtar síos inti rialacha maidir leis an díolúine ó cháin bhreisluacha (CBL) agus ó dhleacht chustaim ar earraí arna n-allmhairiú i mbagáiste pearsanta taistealaithe:
  • ó thír neamh-AE; nó
  • ó chríoch nach bhfuil feidhm ag dlíthe AE ar CBL agus/nó ar dhleacht mháil inti, e.g, Oileán Mhanann.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Leagtar síos sa treoir tairseach luacha €430 i leith díolúintí ó dhleachtanna máil i gcás aerthaistealaithe agus taistealaithe ar muir agus €300 ina gcás siúd atá ag taisteal ar tír (lena n-áirítear ar uiscebhealaí intíre).
 • Féadfaidh tíortha AE an tairseach luacha a laghdú i gcás taistealaithe atá faoi bhun 15 bliana d'aois, beag beann ar a modh iompair, ach ní fhéadfaidh an tairseach sin a bheith níos lú ná €150.
 • Féadfaidh tíortha AE na tairseacha luacha agus na teorainneacha cainníochtúla a ísliú i leith:
  • taistealaithe a bhfuil cónaí orthu i limistéar teorann;
  • oibrithe trasteorann; agus
  • criúnna na modhanna iompair a úsáidtear sa taisteal idirnáisiúnta.
 • Leagtar síos sa treoir na teorainneacha cainníochtúla uasta agus íosta seo a leanas i dtaobh allmhairí tobac:
  • 200 toitín nó 40 toitín;
  • 100 todóigín nó 20 todóigín;
  • 50 todóg nó 10 dtodóg;
  • 250 g tobac lena chaitheamh nó 50 g tobac lena chaitheamh.
 • Féadfaidh tíortha AE, dá rogha féin, idirdhealú a dhéanamh idir aerthaistealaithe agus taistealaithe eile trí na teorainneacha cainníochtúla ísle a chur i bhfeidhm i leith na dtaistealaithe eile.
 • Leagtar síos sa treoir na méideanna uasta agus íosta seo a leanas i dtaobh allmhairí alcóil:
  • 1 lítear amháin san iomlán ag a bhfuil neart alcóil is mó ná 22 % de réir toirte nó alcól eitile neamh-dhínádúraithe* 80 % de réir toirte agus os a chionn;
  • 2 lítear alcóil san iomlán ag a bhfuil neart alcóil nach mó ná 22 % de réir toirte.
 • Níl feidhm ag díolúintí i gcomhair alcóil agus tobac i gcás taistealaithe faoi bhun 17 mbliana d’aois.
 • Gach 4 bliana, cuireann an Coimisiún Eorpach tuarascáil faoi bhráid na Comhairle maidir le cur chun feidhme na treorach. Sa tuarascáil is déanaí, a foilsíodh in 2013, sonraítear go bhfuil formhór thíortha AE sásta leis an treoir agus nach measann siad gur gá athbhreithniú a dhéanamh uirthi.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá feidhm aici ón 29 Nollaig 2007. Bhí ar thíortha AE í a thrashuí ina ndlí náisiúnta faoin 1 Nollaig 2008.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Alcól eitile neamh-dhínádúraithe: Alcól nach bhfuil aon rud curtha leis lena fhágáil nach féidir é a ól.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2007/74/CE ón gComhairle an 20 Nollaig 2007 maidir leis an díolúine ó cháin bhreisluacha agus ó dhleacht mháil i gcás earraí a allmhairítear ag daoine agus iad ag taisteal ó thríú tíortha (IO L 346, 29.12.2007, lgh. 6-12)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle i gcomhréir le hAirteagal 16 de Threoir 2007/74/CE ón gComhairle maidir leis an díolúine ó cháin bhreisluacha agus ó dhleacht mháil i gcás earraí a allmhairítear ag daoine agus iad ag taisteal ó thríú tíortha (COM(2013) 849 final, 3.12.2013)

Nuashonraithe 28.11.2016

Top