Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rialacha AE maidir le cáin ar alcól

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rialacha AE maidir le cáin ar alcól

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 92/83/CEE ón gComhairle — struchtúir na ndleachtanna máil ar alcól agus ar dheochanna alcólacha a chomhchuibhiú

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Leagtar síos inti rialacha an Aontais Eorpaigh (AE) maidir le cánacha ar alcól (alcól eitile nó eatánól, i.e. an cineál alcóil a úsáidtear i ndeochanna alcólacha) agus ar dheochanna alcólacha, na catagóirí alcóil agus deochanna alcólacha atá faoi réir cánach agus an bonn ar a ríomhtar an cháin (dleacht).

PRÍOMHPHOINTÍ

Beoir

 • Tá an dleacht atá le tobhach in aghaidh an aonaid ar bheoir bunaithe ar líon na heictilítear/céimeanna Plato* nó heictilítear/alcól de réir toirte (is ionann de réir dlí céim amháin Plato agus 0.4 % alcól de réir toirte) den táirge críochnaithe.
 • Féadfaidh tíortha AE beoracha a roinnt ina gcatagóirí ina bhfuil nach mó ná 4 chéim Plato, e.g. 15 o-19 o, agus féadfaidh siad an ráta dleachta céanna in aghaidh an heictilítir a ghearradh ar gach beoir i ngach catagóir.
 • Féadfar rátaí laghdaithe dleachta máil a ghearradh ar bheoir a ghrúdaíonn cuideachtaí beaga neamhspleácha, ar an gcoinníoll go bhfuil an méid seo a leanas amhlaidh maidir leis na rátaí sin:
  • ní chuirtear i bhfeidhm iad i gcás grúdairí a tháirgeann breis is 200,000 hl beorach sa bhliain;
  • níl siad níos mó ná 50 % faoi bhun ráta caighdeánach náisiúnta na dleachta máil.
 • Ní mór go mbeadh an fheidhm chéanna ag rátaí laghdaithe i leith beorach arna seachadadh chun na tíre sin ó ghrúdlanna beaga atá i dtíortha eile AE.
 • Féadfar rátaí laghdaithe, a d'fhéadfadh bheith faoi bhun an íosráta, a chur i bhfeidhm i ndáil le beoracha níos laige, i.e. cinn a bhfuil neart uasta alcóil 2.8 % acu de réir toirte.

Fíon agus deochanna coipthe eile

 • Tá an dleacht atá le tobhach ar fhíon gan súilíní agus fíon súilíneach agus deochanna coipthe eile agus táirgí idirmheánacha (e.g pórtfhíon agus seiris) bunaithe ar líon na heictilítear sa táirge críochnaithe.
 • Ní mór do thíortha AE an ráta dleachta céanna a thobhach i ngach catagóir deochanna.
 • Féadfar rátaí laghdaithe dleachta máil a chur i bhfeidhm i ndáil le haon chineál fíona eile agus deochanna coipthe eile (seachas beoir) ag a bhfuil neart uasta alcóil 8.5 % de réir toirte.
 • Féadfaidh tíortha AE ráta laghdaithe aonair a chur i bhfeidhm i ndáil le táirgí idirmheánacha ag a bhfuil neart uasta alcóil 15 % de réir toirte más rud é:
  • nach bhfuil an ráta sin níos mó ná 40 % faoi bhun an ráta chaighdeánaigh náisiúnta;
  • nach lú an ráta sin ná an ráta caighdeánach atá i bhfeidhm i leith fíon gan súilíní agus deochanna coipthe eile gan súilíní.

Biotáille

 • Déantar dleacht a thobhach ar fhíoralcól agus ar dheochanna biotáilleacha ar bhonn an heictealítir fíoralcóil, arna thomhas ag teocht 20 oC.
 • Féadfar rátaí laghdaithe a chur i bhfeidhm i gcás alcól eitile (eatánól) arna tháirgeadh ag grúdlanna beaga; ní fhéadfaidh sé sin a bheith níos mó ná 50 % faoi bhun ráta caighdeánach náisiúnta na dleachta máil, áfach.
 • Ní mór do thíortha AE aon ráta laghdaithe den sórt sin a chur i bhfeidhm ar an gcaoi chéanna i leith alcól eitile a thagann ó ghrúdlanna beaga i dtíortha eile AE.
 • Faoi réir teorainneacha áirithe, féadfar rátaí laghdaithe a chur i bhfeidhm freisin i leith biotáille ag a bhfuil neart alcóil iarbhír uasta 10 % de réir toirte agus i leith rum na Fraince agus ouzo na Gréige.

Díolúintí

Tá na táirgí a thagann faoin treoir seo díolmhaithe ó dhleacht mháil más rud é:

 • go bhfuil siad dínádúraithe* i gcomhréir le ceanglais tíre ar bith de chuid AE;
 • go bhfuil siad dínádúraithe agus gur úsáideadh iad chun táirgí a dhéanamh nach bhfuil ceaptha lena gcaitheamh ag an duine;
 • gur úsáideadh iad chun fínéagar, cógais nó blaisteáin bhia a tháirgeadh.

Liosta dleachtanna máil

Foilsíonn an Coimisiún Eorpach liosta iomlán rátaí dleachta máil atá i bhfeidhm i dtíortha AE dhá uair sa bhliain.

Athbhreithniú féideartha ar Threoir 92/83/CEE

 • D’fhonn a mheasúnú an bhfuil Treoir 92/83/CEE oiriúnach dá feidhm go fóill, chuir an Coimisiún i gcrích meastóireacht REFIT (clár um oiriúnacht agus feidhmíocht rialála). Clár is ea REFIT chun athbhreithniú a dhéanamh ar reachtaíocht uile AE — chun ualaí, neamhréireachtaí, bearnaí nó bearta mí-éifeachtacha a aithint — agus chun na tograí is gá a dhéanamh d’fhonn gabháil d'obair leantach maidir le toradh an athbhreithnithe. Tá an tuarascáil meastóireachta seachtraí deiridh foilsithe anois.
 • I mí Dheireadh Fómhair 2016, d’fhoilsigh an Coimisiún tuarascáil ina ndearnadh measúnú ar Threoir 92/83/CEE, chomh maith le doiciméad inmheánach oibre (agus achoimre feidhmiúcháin air sin).

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 10 Samhain 1992. Bhí ar thíortha AE í a ionchorprú sa dlí náisiúnta faoin 31 Nollaig 1992.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Céimeanna Plato: le líon na gcéimeanna Plato, tomhaistear an céatadán meáchain den bhun-eastóscán in aghaidh 100 gram beorach. Déantar an luach sin a ríomh ón eastóscán iarbhír agus ón alcól atá sa táirge críochnaithe.

Alcól dínádúraithe: alcól eitile atá mí-oiriúnach lena ól toisc gur cuireadh ceimiceán amháin nó níos mó leis.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 92/83/CEE ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 1992 maidir le struchtúir na ndleachtanna máil ar alcól agus ar dheochanna alcólacha a chomhchuibhiú (IO L 316, 31.10.1992, lgh. 21-27)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 92/83/CEE a ionchorprú sa doiciméad bunaidh. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 92/84/CEE ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 1992 maidir leis na rátaí dleachta máil ar alcól agus deochanna alcólacha a neasú (IO L 316, 31.10.1992, lgh. 29-31)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle ar an meastóireacht ar Threoir 92/83/CEE ón gComhairle maidir le struchtúir na ndleachtanna máil ar alcól agus ar dheochanna alcólacha (COM(2016) 676 final, 28.10.2016)

Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin — Meastóireacht a Ghabhann leis an doiciméad — Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle ar an meastóireacht ar Threoir 92/83/CEE ón gComhairle maidir le struchtúir na ndleachtanna máil ar alcól agus ar dheochanna alcólacha (SWD(2016) 336 final, 28.10.2016)

Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin — Achoimre Feidhmiúcháin ar an Meastóireacht a Ghabhann leis an doiciméad — Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle ar an meastóireacht ar Threoir 92/83/CEE ón gComhairle maidir le struchtúir na ndleachtanna máil ar alcól agus ar dheochanna alcólacha (SWD(2016) 337 final, 28.10.2016)

Nuashonraithe 28.11.2016

Top