Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dul i ngleic le triomaigh agus ganntanas uisce in AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dul i ngleic le triomaigh agus ganntanas uisce in AE

 

ACHOIMRE AR:

Teachtaireacht (COM(2007) 414 final) – --dul i ngleic le ganntanas uisce agus triomaigh in AE

CAD IS AIDHM LEIS AN TEACHTAIREACHT?

Aithnítear inti na mórdhúshláin ó ghanntanas uisce agus ó thriomaigh mheántéarmacha nó fhadtéarmacha san Aontas Eorpach (AE). Soláthraítear treoirlínte inti chun dul i ngleic leo. Déileáiltear iontu sin le:

 • praghsáil uisce;
 • leithdháileadh uisce;
 • triomach a chosc agus freagairtí do thriomach;
 • malairtí soláthair uisce;
 • faisnéis ardchaighdeáin agus réitigh theicniúla ina dtéitear i ngleic le ganntanas uisce agus triomaigh.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Chun fadhbanna ganntanas uisce agus triomaigh a réiteach, ní mór dul i ngleic le ceisteanna áirithe. Áirítear orthu sin:
  • an gá leis an gCreat-treoir Uisce a chur i bhfeidhm go hiomlán chun dul i ngleic le míbhainistíocht acmhainní uisce;
  • beartais náisiúnta neamhéifeachtúla maidir le praghsáil uisce;
  • pleanáil talamhúsáide;
  • bearta spárála uisce a chur chun cinn; agus
  • an gá le gníomhú ar mhodh comhtháite agus eolaíoch.
 • Ní mór do thíortha AE an praghas ceart ar uisce a shocrú, ag baint úsáide as beartas éifeachtach um praghsáil uisce.
 • Ní mór do leithdháileadh uisce agus maoiniú uisce a bheith níos éifeachtaí chun droch-iarmhairtí in abhantraí a theorannú. Ba chóir bearta speisialta a dhéanamh go háirithe chun an treoir maidir le measúnacht straitéiseach timpeallachta a chur i bhfeidhm.
 • Is féidir feabhas ar bhainistíocht riosca triomaigh a bhaint amach má fhorbraíonn tíortha AE pleananna um bainistíocht riosca triomaigh más gá, agus má dhéanann siad dea-chleachtais agus modheolaíochtaí a mhalartú ar leibhéal AE. Is féidir le Ciste Dlúthpháirtíochta AE agus leis an Meicníocht Eorpach um Chosaint Shibhialta cuidiú lena chinntiú go bhfaighidh tíortha AE cabhair chuí gan mhoill.
 • Chun cuidiú le ligean agus sceitheadh a laghdú, mhol an Coimisiún Eorpach, mar shampla, go bhforbrófaí caighdeáin le haghaidh gléasanna úsáid uisce mar aon le reachtaíocht shonrach maidir le táirgí neamhfhuinnimh a úsáideann uisce (e.g. sconnaí, cinn chithfholcadáin, leithris).
 • Ba chóir do thomhaltóirí agus d’oibreoirí eacnamaíocha a bheith bainteach chomh maith chun teacht chun cinn cultúr spárála uisce a chothú.
 • eolas agus bailiú sonraí feabhsaithe ríthábhachtach do chinnteoireacht. Ba chóir córas faisnéise maidir le ganntanas uisce agus triomach ar fud na hEorpa a chomhtháthú sa cChóras Faisnéise faisnéise Uisce uisce don Eoraip (WISE).
 • Bunaithe ar fhaisnéis ó thíortha AE agus óna chuid oibre féin, ullmhaíonn an Coimisiún Eorpach Tuarascálacha Leantacha bliantúla (2008-2010) ina ndéantar measúnú ar chur chun feidhme na roghanna beartais ar fud AE.
 • I ndoiciméad 2012 ina dhiaidh sin, an “Treoirphlean chun uiscí na hEorpa a chosaint” cuimsítear athbhreithniú Beartais maidir le ganntanas uisce agus triomaigh. Sonraítear ann nár baineadh amach an cuspóir maidir le treochtaí ganntanas uisce agus triomaigh a aisiompú.

CÚLRA

 • Acmhainn luachmhar is ea uisce, ach fós is féidir lena infhaighteacht a bheith íseal de bharr triomach, nó de bharr tréimhse mharthanach ama ina sháraíonn an t-éileamh ar uisce na hacmhainní uisce insaothraithe (ganntanas uisce).
 • Téann fadhbanna infhaighteacht uisce i bhfeidhm ar a lán réigiún san Eoraip. Faoi 2007, chuaigh ganntanas uisce i bhfeidhm ar 11 % ar a laghad de dhaonra AE agus 17 % dá thalamh. Ní mór comhghníomh a dhéanamh ar leibhéal AE maidir leis na ceisteanna seo, agus is riachtanaí é fós gníomh a dhéanamh ag cur san áireamh gur dhócha go leanfaidh na ganntanais uisce ar aghaidh de bharr an athraithe aeráide.
 • Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle — dul i ngleic leis an dúshlán um ghanntanas uisce agus um thriomach san Aontas Eorpach (COM(2007) 414 final an 18.7.2007)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: treoirphlean chun uiscí na hEorpa a chosaint (COM(2012) 673 final an 14.11.2012)

Nuashonraithe 21.02.2017

Top