Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bonneagar AE don fhaisnéis spásúlachta (Inspire)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bonneagar AE don fhaisnéis spásúlachta (Inspire)

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2007/2/CE lena mbunaítear bonneagar don fhaisnéis spásúlachta sa Chomhphobal Eorpach (Inspire)

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Leagtar síos sa treoir rialacha ginearálta lena mbunaítear bonneagar don fhaisnéis spásúlachta* san Eoraip, rud a dhéantar ar mhaithe le beartais chomhshaoil an Aontais Eorpaigh (AE) agus le beartais nó gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh cur isteach ar an gcomhshaol.
 • Cuireann an bonneagar Eorpach le bonneagar na faisnéise spásúlachta, a chuirtear ar bun agus a fheidhmítear ag tíortha AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuirtear an reachtaíocht i bhfeidhm maidir le sonraí spásúlachta:

 • a chumhdaíonn limistéir ina bhfuil cearta dlínsiúla ag tíortha AE;
 • a bhfuil formáid leictreonach orthu;
 • atá i seilbh ag údarás poiblí nó ag comhlacht eile a úsáideann an líonra, nó a choimeádtar i seilbh ar a shon;
 • a bhaineann le faisnéis chomhshaoil.
 • Tá na tíortha AE freagrach as a chinntiú go gcruthaítear meiteashonraí* do na tacair agus seirbhísí éagsúla sonraí spásúlachta* comhshaoil atá liostaithe sa reachtaíocht. Ag brath ar an ábhar, ní mór iad sin a chur ar bun laistigh de dhá nó cúig bliana ón am a chuirtear na rialacha i bhfeidhm.
 • Glacann an Coimisiún Eorpach, le cúnamh ó choiste, le socruithe teicniúla chun a chinntiú gur féidir leis na tacair agus na seirbhísí sonraí spásúlachta obair le chéile, agus déanann sé iad a chomhchuibhiú más féidir.
 • Bhí ar na tíortha AE glacadh leis na rialacha cur chun feidhme sin an 15 Bealtaine 2009 nó 15 Bealtaine 2012 nó roimhe sin, ag brath ar an ábhar.
 • Ní mór do thíortha AE líonra a chur ar bun agus a fheidhmiú lena mbaineann na seirbhísí seo a leanas:
 • Aimsiú: chun tacair agus seirbhísí sonraí spásúlachta a chuardach.
 • Amharc: chun tacair sonraí spásúlachta ar féidir amharc orthu a thaispeáint, chun nascleanúint a dhéanamh orthu, chun zúmáil isteach agus amach, chun peanáil agus chun iad a fhorleagan.
 • Íoslódáil: nuair is féidir é sin a dhéanamh, chun rochtain dhíreach a dhéanamh ar chóipeanna de na tacair sonraí spásúlachta agus iad a íoslódáil.
 • Trasfhoirmiú: tacair sonraí spásúlachta a athrú ó bhonn chun idir-inoibritheacht a bhaint amach.
 • Ní mór d’údaráis phoiblí a bheith ábalta a dtacair agus a seirbhísí sonraí spásúlachta a nascadh leis an líonra náisiúnta.
 • Is féidir le tíortha AE teorainn a chur le rochtain ag an bpobal ar thacair agus ar sheirbhísí sonraí spásúlachta ar chúiseanna éagsúla, amhail rúndacht dhlíthiúil, slándáil phoiblí, cearta maoine intleachtúla nó cosaint an chomhshaoil.
 • Tá geothairseach Inspire á feidhmiú ag an gCoimisiún. Is féidir an tairseach sin a úsáid chun líonraí náisiúnta a rochtain.
 • Ní éilítear sa reachtaíocht gur gá sonraí nua spásúlachta a bhailiú.

Measúnú

 • I mí Lúnasa 2016, d’fhoilsigh an Coimisiún a thuarascáil maidir le cur chun feidhme Threoir INSPIRE (2007/2/CE). In éineacht leis an tuarascáil seo, chuir sé measúnú mionsonraithe i láthair a rinneadh i gcomhthéacs a chláir um Oiriúnacht Rialála (REFIT).
 • Léiríodh sa mheasúnú seo go bhfuil treoir INSPIRE fós oiriúnach don fheidhm den chuid is mó, ach gur gur tuilleadh iarrachtaí a dhéanamh ar leibhéal AE agus ar leibhéal thíortha AE chun na bearnaí suntasacha cur chun feidhme a dhúnadh agus leas a bhaint as na tairbhí sa treoir seo. Lena chois sin, baineann saincheisteanna nach mór aird a thabhairt orthu leis na forálacha um bheartas sonraí (Airteagal 17 den treoir seo) agus caighdeáin agus úsáid na sonraíochtaí teicniúla sna rialacha cur chun feidhme (lena n-áirítear tuairisciú a chuíchóiriú).
 • Mar thoradh air sin, d’eisigh an Coimisiún líon moltaí agus gníomhaíochtaí a chuirfidh sé chun feidhme anois i ndlúth-chomhoibriú le tíortha AE i gClár Oibre um Chothabháil agus um Chur chun Feidhme 2016-2020.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Cuireadh an treoir i bhfeidhm an 15 Bealtaine 2007. Bhí ar thíortha AE an treoir a ionchorprú ina ndlí náisiúnta faoin 15 Bealtaine 2009.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Bonneagar don fhaisnéis spásúlachta: cumhdaíonn an téarma seo meiteashonraí, tacair agus seirbhísí sonraí spásúlachta; seirbhísí agus teicneolaíochtaí líonra; comhaontuithe maidir le roinnt, le rochtain agus le húsáid; agus sásraí, próisis agus nósanna imeachta maidir le comhordú agus faireachán

Meiteashonraí: faisnéis a thugann cur síos ar thacair agus ar sheirbhísí sonraí spásúlachta, lenar féidir iad a aimsiú, liosta a dhéanamh díobh agus iad a úsáid.

Sonraí spásúlachta: aon sonraí a dhéanann tagairt go díreach nó go hindíreach do shuíomh nó do limistéar geografach ar leith, amhail seoltaí, líonraí iompair, airde agus úsáid na talún.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2007/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2007 lena mbunaítear Bonneagar don Fhaisnéis Spásúlachta sa Chomhphobal Eorpach (Inspire) (IO L 108, 25.4.2007, lgh. 1-14)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 1205/2008 ón gCoimisiúin an 3 Nollaig 2008 lena gcuirtear i bhfeidhm Treoir 2007/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le meiteashonraí (IO L 326, 4.12.2008, lgh. 12-30).

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 1205/2008. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

Cinneadh 2009/442/CE ón gCoimisiún an 5 Meitheamh 2009 lena gcuirtear i bhfeidhm Treoir 2007/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faireachán agus tuairisciú (IO L 148, 11.6.2009, lgh. 18-26).

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 lena mbunaítear creat i gcomhair gnímh ag an gcomhphobal sa réimse a bhaineann le beartas comhshaoil mhuirí (Creat-Treoir um an Straitéis Mhuirí) (IO L 164, 25.6.2008, lgh. 19-40)

Rialachán (CE) Uimh. 976/2009 ón gCoimisiún an 19 Deireadh Fómhair 2009 lena gcuirtear i bhfeidhm Treoir 2007/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Seirbhísí Líonra (IO L 274, 20.10.2009, lgh. 9-18).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 268/2010 ón gCoimisiún an 29 Márta 2010 lena gcuirtear i bhfeidhm Treoir 2007/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rochtain ar thacair agus ar sheirbhísí sonraí spásúlachta na mBallstát ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail faoi choinníollacha comhchuibhithe (IO L 83, 30.3.2010, lgh. 8-9)

Rialachán (AE) Uimh. 1089/2010 ón gCoimisiún an 23 Samhain 2010 lena gcuirtear i bhfeidhm Treoir 2007/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hidir-inoibritheacht tacar agus seirbhísí sonraí spásúlachta (IO L 323, 8.12.2010, lgh. 11-102).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1088/2010 ón gCoimisiún an 23 Samhain 2010 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 976/2009 maidir le seirbhísí íoslódála agus trasfhoirmithe (IO L 323, 8.12.2010, lgh. 1-10)

Rialachán (AE) Uimh. 102/2011 ón gCoimisiún an 4 Feabhra 2011 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1089/2010 lena gcuirtear i bhfeidhm Treoir 2007/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hidir-inoibritheacht tacar agus seirbhísí sonraí spásúlachta (IO L 31, 5.2.2011, lgh. 13-34)

Rialachán (AE) Uimh. 1253/2013 ón gCoimisiún an 21 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1089/2010 lena gcuirtear i bhfeidhm Treoir 2007/2/CE maidir le hidir-inoibritheacht tacar agus seirbhísí sonraí spásúlachta (IO L 331, 10.12.2013, lgh. 1-267)

Rialachán (AE) Uimh. 1311/2014 ón gCoimisiún an 10 Nollaig 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 976/2009 maidir le sainmhíniú a thabhairt ar eilimint mheiteashonraí Inspire (IO L 354, 11.12.2014, lgh. 6-7)

Rialachán (AE) Uimh. 1312/2014 ón gCoimisiún an 10 Nollaig 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1089/2010 lena gcuirtear i bhfeidhm Treoir 2007/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hidir-inoibritheacht seirbhísí sonraí spásúlachta (IO L 354, 11.12.2014, lgh. 8-16)

Treoir 2012/18/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le guaiseacha mórthionóisce a rialú lena mbaineann substaintí contúirteacha, lena leasaítear agus lena n aisghairtear ina dhiaidh sin Treoir 96/82/CE ón gComhairle (IO L 197, 24.7.2012, lgh. 1-37)

Treoir 2010/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 maidir leis an gcreat i gcomhair Córas Cliste Iompair sa réimse iompair ar bhóthar agus comhéadan le modhanna eile iompair (IO L 207, 6.8.2010, lgh. 1-13)

Rialachán (AE) Uimh. 377/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear Clár Copernicus agus lena n aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 911/2010 (IO L 122, 24.4.2014, lgh. 44-66)

Treoir 2014/89/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 lena mbunaítear creat i gcomhair pleanála spásúlachta muirí (IO L 257, 28.8.2014, lgh. 135-145)

Nuashonraithe 21.02.2017

Top