Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Truailliú ó mhótarfheithiclí éadroma a laghdú

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Truailliú ó mhótarfheithiclí éadroma a laghdú

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 — maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

 • Comhchuibhítear leis na ceanglais theicniúla is gá chun astaíochtaí ó ghluaisteáin agus ó veaineanna, ar a dtugtar feithiclí saothair éadroim, a laghdú.
 • Cumhdaítear leis páirteanna athsholáthair, amhail feistí rialacha truaillithe*, agus leagtar amach ann rialacha dá seirbhísiú, dá ndeisiú agus dá gcothabháil.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá feidhm ag an reachtaíocht maidir le feithiclí paisinéirí faoi bhun 5 thona agus feithiclí earraí faoi bhun 12 thona.

Ní mór do mhonaróirí:

 • a chruthú go gcloíonn gach feithicil nua agus gach feiste rialaithe truaillithe leis an reachtaíocht agus gur féidir leo na teorainneacha astaíochtaí a bhaint amach le linn gnáth-shaolré feithicle;
 • a chinntiú go mairfidh feistí rialaithe 160,000 km agus go ndéanfar iad a sheiceáil i ndiaidh 5 bliana nó 100,000 km, cibé acu is túisce;
 • figiúirí maidir le hastaíochtaí dí-ocsaíde carbóin agus ídithe breosla a chur ar fáil do cheannaitheoirí;
 • comhpháirteanna a dhearadh, a thógáil agus a chóimeáil ionas go gcloífidh an fheithicil leis an reachtaíocht;
 • gan úsáid a bhaint as feistí sáraithe lena laghdaítear éifeachtúlacht na gcóras rialaithe astaíochta, ach amháin faoi dhianchoinníollacha — amhail inneall a chosaint i gcoinne damáiste nó timpiste;
 • rochtain neamhtheoranta agus chaighdeánaithe maidir le faisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí do gharáistí neamhspleácha a chur ar fáil ar shuíomhanna gréasáin neamhspleácha. Ba cheart a áireamh orthu sin earraí amhail lámhleabhair seirbhíse agus lámhleabhair theicniúla. Féadfaidh siad táille réasúnta a ghearradh.

Ní mór d’údaráis náisiúnta:

 • cineálcheadú* AE nó náisiúnta a thabhairt i gcomhair feithiclí nua (i.e. a ndíolachán a cheadú) a chloíonn leis an reachtaíocht;
 • diúltú a n-údarú a dheonú i gcomhair feithiclí nach gcloíonn leis na caighdeáin um astaíochtaí nó um ídiú breosla, laistigh de na spriocdhátaí údaraithe a bhaineann le gach catagóir feithicle.
 • cosc a chur ar dhíol nó ar shuiteáil feistí rialaithe truaillithe nach gcomhlíonann caighdeáin AE;
 • a chinntiú go bhfuil pionóis ann do mhonaróirí a bhrionnaíonn dearbhuithe nó torthaí, a choinníonn siar sonraí, a úsáideann feistí sáraithe nó a dhiúltaíonn faisnéis a thabhairt.

Féadfaidh údaráis náisiúnta dreasachtaí airgeadais a thairiscint idir Eanáir 2011 agus Meán Fómhair 2016 chun luath-úsáid feistí laghdaithe astaíochtaí a spreagadh.

Ceanglaíodh ar an gCoimisiún Eorpach tuarascáil a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoin 2 Iúil 2011 maidir leis an dóigh a bhfuil an córas á oibriú. Coinníonn sé nósanna imeachta, tástálacha, ceanglais agus teorainneacha astaíochtaí arna leagan amach sa reachtaíocht faoi athbhreithniú rialta.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 3 Eanáir 2009. Mar sin féin, ón 2 Iúil 2007, ní fhéadfaidh na húdaráis náisiúnta, ar fhorais a bhaineann le hastaíochtaí nó le hídiú breosla feithiclí, a dhiúltú cineálcheadú CE nó cineálcheadú náisiúnta a dheonú le haghaidh cineál nua feithicle, ná clárú feithicle nua, a díol nó a cur i seirbhís a thoirmeasc, i gcás ina gcomhlíonfaidh an fheithicil sin an rialachán seo (Airteagal 10(1)). Tá feidhm ag Airteagal 12 a bhaineann le dreasachtaí airgeadais ón 2 Iúil 2007 chomh maith.

CÚLRA

Tá tuilleadh faisnéise le fáil iontu seo a leanas:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

feiste rialaithe truaillithe: meicníocht nó trealamh lena mbaintear truailleáin, ó mhúch sceite carranna mar shampla, a scaoilfí isteach san atmaisféar murach sin.

*cineálcheadú: deimhniú comhréireachta a thugtar i leith táirge a chomhlíonann sraith íosta ceanglas rialála, teicniúil agus sábháilteachta.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí (IO L 171, 29.6.2007, lgh. 1-16)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl ach fiúntas faisnéiseach leis an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 09.11.2016

Top