Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Clár Eorpach ar Scaoileadh agus Aistriú Truailleán (PRTR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Clár Eorpach ar Scaoileadh agus Aistriú Truailleán (PRTR)

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 maidir le Clár Eorpach ar Scaoileadh agus Aistriú Truailleán a bhunú

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

 • Bunaítear ann an clár Eorpach ar scaoileadh agus aistriú truailleán (PRTR).
 • Tá bunachar sonraí leictreonach an Aontais Eorpaigh (AE) ar fáil don phobal agus ba cheart go mbeadh sé ina chuidiú i dtreo truailliú a laghdú.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Sa rialachán seo cuirtear Clár Eorpach ar Scaoileadh agus Aistriú Truailleán (PRTR) ar bun i bhfoirm bunachar sonraí leictreonach atá ar fáil don phobal. Comhlíonann an bunachar sonraí seo ceanglais Phrótacal maidir le Cláir Scaoileadh Amach agus Aistriú Truailleán Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE), a shínigh AE i mí na Bealtaine 2003.
 • Tá an clár ar fáil don phobal saor in aisce ar an idirlíon. Is féidir cuardach a dhéanamh ar an bhfaisnéis atá ann ag baint úsáid as critéir éagsúla (cineál truailleáin, suíomh geografach, comhshaol atá buailte, saoráid foinsí, etc.)

Ábhar an PRTR

 • Tá faisnéis sa chlár maidir le scaoileadh truailleán san aer, san uisce agus sa talamh, chomh maith le haistrithe as an láithreán de thruailleáin a bhíonn i bhfuíolluisce agus i ndramhaíl. Cumhdaítear sa chlár 91 de na truailleáin atá liostaithe in Iarscríbhinn II, lena n-áirítear gáis cheaptha teasa, gáis eile, miotail throma, substaintí orgánacha clóirínithe agus substaintí neamhorgánacha.
 • Déantar scaoileadh a thuairisciú nuair a sháraíonn leibhéal astaíochtaí tairseach áirithe agus nuair a thionscnaíonn siad ó cheann den 65 gníomhaíocht atá liostaithe in Iarscríbhinn I. Rialaítear formhór na ngníomhaíochtaí sin faoin Treoir maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha agus cuireann sé, go háirithe, na bunaíochtaí atá cumhdaithe faoi na hearnálacha seo a leanas i mbaol: táirgeadh fuinnimh, an tionscal mianraí, an tionscal ceimiceán, bainistíocht dramhaíola agus fuíolluisce, agus táirgeadh agus próiseáil páipéir agus adhmaid.
 • Má tá sé ar fáil, soláthraítear roinnt faisnéise sa chlár chomh maith ar thruailliú ó fhoinsí idirleata.

An dóigh an n-oibríonn an PRTR

 • Cuirtear faisnéis a bhailíonn tíortha AE ar leibhéal náisiúnta agus a thuairiscítear don Choimisiún Eorpach isteach sa bhunachar sonraí ar bhonn rialta. Ar an gcéad dul síos, cuireann oibreoirí na mbunaíochtaí lena mbaineann an fhaisnéis isteach ar bhonn bliantúil chuig an údarás náisiúnta inniúil.
 • Ní mór do thíortha AE faisnéis a bhailiú chomh maith ar scaoileadh ó fhoinsí idirleata ag baint úsáid as modhanna a faomhadh ar bhonn idirnáisiúnta.
 • Ní mór do thíortha AE ansin an fhaisnéis a bhailigh siad a thuairisciú don Choimisiún faoin spriocdháta a bheidh leagtha amach (laistigh de 15 mhí ó dheireadh gach bliana tuairiscithe). Tá cead ag tíortha AE faisnéis áirithe a choinneáil faoi rún; má dhéanann siad sin, ní mór dóibh an cineál faisnéise atá á coinneáil siar agus na forais lena coinneáil siar a chur in iúl don Choimisiún.
 • Soláthraíonn an Coimisiún, le comhoibriú na Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil rochtain don phobal ar an bhfaisnéis sa bhunachar sonraí trína chinntiú go bhfuil sé ar fáil ar an idirlíon faoin spriocdháta a bheidh leagtha amach (laistigh de 16 mhí ó dheireadh gach bliana tuairiscithe).

Rannpháirtíocht phoiblí

Príomhionstraim is ea an rialachán maidir le ceanglais choinbhinsiún Aarhus a sheachadadh toisc go gcuirtear deis ar fáil don phobal leis a bheith páirteach sa chlár a fhorbairt tuilleadh agus leasuithe a ullmhú.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 24 Feabhra 2006.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Eanáir 2006 maidir le Clár Eorpach ar Scaoileadh agus Aistriú Truailleán a bhunú agus lena leasaítear Treoir 91/689/CEE agus Treoir 96/61/CE (IO L 33, 4.2.2006, lgh. 1–17)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir leis an dul chun cinn ar chur chun feidhme Rialachán (CE) 166/2006 maidir le Clár Eorpach ar Scaoileadh agus Aistriú Truailleán a bhunú (E-PRTR) (COM(2013) 111 final, 5.3.2013)

Prótacal maidir le Clár Eorpach ar Scaoileadh agus Aistriú Truailleán (EN)

Cinneadh 2006/61/CE ón gComhairle an 2 Nollaig 2005 maidir le conclúid, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Phrótacal UNECE maidir le Cláir ar Scaoileadh agus Aistriú Truailleán (IO L 32, 4.2.2006, lgh. 54-55)

Nuashonraithe 01.03.2017

Top