Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Faisnéis faoin gcomhshaol — rochtain an phobail (Coinbhinsiún Aarhus)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Faisnéis faoin gcomhshaol — rochtain an phobail (Coinbhinsiún Aarhus)

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 – cur chun feidhme Choinbhinsiún Aarhus

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Ceanglaítear ann ar institiúidí agus comhlachtaí éagsúla AE na hoibleagáidí atá i gCoinbhinsiún Aarhus a chur chun feidhme. Leis na hoibleagáidí sin cinntítear rochtain an phobail* ar fhaisnéis, rannpháirtíocht sa phróiseas cinnteoireachta agus rochtain ar cheartas in ábhair chomhshaoil.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór d’institiúidí agus comhlachtaí AE:

rochtain an phobail ar fhaisnéis* faoin gcomhshaol a fhaigheann siad nó a tháirgeann siad a chinntiú,

a chinntiú go gcuirfear an fhaisnéis faoin gcomhshaol ar fáil diaidh ar ndiaidh agus go scaipfear ar an bpobal í,

soláthar a dhéanamh do rannpháirtíocht luath agus éifeachtúil an phobail maidir le pleananna agus cláir um chomhshaol,

rochtain a thabhairt don phobal ar cheartas in ábhair chomhshaoil AE,

idirdhealú ar bith bunaithe ar shaoránacht, náisiúntacht nó cónaí a sheachaint agus iad ag déileáil le hiarratas ar fhaisnéis faoin gcomhshaol,

an fhaisnéis a eagrú i mbunachair shonraí a mbeidh fáil éasca ag an bpobal orthu,

an fhaisnéis a thabhairt cothrom le dáta mar is cuí agus a chinntiú go bhfuil sí beacht agus inchomparáide,

iarratasóir a chur ar an eolas laistigh de 15 lá oibre mura bhfuil an fhaisnéis a d’iarr siad acu.

Ní mór an méid seo a leanas a bheith i mbunachair shonraí nó cláir chomhshaoil:

téacsanna de chonarthaí, coinbhinsiúin nó comhaontuithe, beartais, pleananna agus cláir idirnáisiúnta,

tuarascálacha um chur chun cinn ar chur chun feidhme na míreanna thuas,

bearta a rinneadh in imeachtaí do sháruithe ar dhlí AE,

monatóireacht a dhéanamh ar shonraí gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh dul i gcion ar an gcomhshaol,

údaruithe a tugadh a d’fhéadfadh dul i gcion ar an gcomhshaol,

staidéar tionchair timpeallachta agus measúnuithe riosca.

D’fhéadfadh eagraíochtaí neamhrialtasacha a chomhlíonann critéir áirithe a iarraidh ar institiúid AE athbhreithniú inmheánach a dhéanamh ar ábhair chomhshaoil.

Meastar go bhfuil iarratais ar fhaisnéis oscailte don phobal. Ní féidir iad a dhiúltú ach i gcúinsí sainiúla, amhail imeachtaí dlíthiúla leanúnacha nó sa chás go bhféadfaidís dochar a dhéanamh don chomhshaol trí, mar shampla, láithreáin phóraithe speiceas neamhchoitianta a nochtadh.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tháinig an Rialachán seo i bhfeidhm an 28 Meán Fómhair 2006. Tá feidhm aige ó bhí an 28 Meitheamh 2007 ann.

CÚLRA

Coinbhinsiún Aarhus

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* An pobal: duine nádúrtha nó dlítheanach amháin nó níos mó, lena n-áirítear cumainn, eagraíochtaí nó grúpaí daoine.

* Faisnéis faoin gcomhshaol: faisnéis maidir le ceisteanna comhshaoil, i bhfoirm scríofa, fhísiúil, bhéil, leictreonach nó foirm ar bith eile.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Meán Fómhair 2006 maidir le cur chun feidhme fhorálacha Choinbhinsiún Aarhus maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas i gCúrsaí Comhshaoil ar institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail (IO L 264, 25.9.2006, lgh. 13-19)

Nuashonraithe 18.11.2015

Top