Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Barra géinmhodhnaithe a rialú: Cearta thíortha AE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Barra géinmhodhnaithe a rialú: Cearta thíortha AE

ACHOIMRE AR:

Treoir 2001/18/CE maidir le scaoileadh réamhbheartaithe orgánach géinmhodhnaithe isteach sa chomhshaol

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR SEO?

Tá sé mar aidhm léi an nós imeachta um chead a thabhairt le haghaidh scaoileadh réamhbheartaithe isteach sa chomhshaol agus cur ar an margadh orgánach géinmhodhnaithe (OGManna)* a dhéanamh níos éifeachtaí agus níos trédhearcaí.

Cuirtear teorainn léi chomh maith ar chead dá leithead do thréimhse 10 mbliana (is féidir é a athnuachan) agus tugtar isteach léi monatóireacht éigeantach i ndiaidh na OGManna a chur ar an margadh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Soláthraítear an méid seo a leanas sa treoir:

córas chun measúnú cás ar chás a dhéanamh ar na rioscaí comhshaoil a bhaineann le hOGManna a scaoileadh;

comhchuspóirí maidir le monatóireacht a dhéanamh ar OGManna i ndiaidh á scaoilte réamhbheartaithe ar an margadh; agus

sásra ina ndéantar OGManna a scaoiltear go réamhbheartaithe a mhodhnú, a chur ar fionraí nó ina gcuirtear deireadh leo a luaithe is a bheidh faisnéis maidir leis na rioscaí a bhaineann leis an scaoileadh ar fáil.

Déantar Lipeádú OGMannaéigeantach agus comhairliúchán poiblíéigeantach . Tá sé d’oibleagáid ag an gCoimisiún Eorpach dul i gcomhairle leis na coistí eolaíocha inniúla maidir le ceist ar bith a bhaineann le sláinte an duine nó leis an gcomhshaol.

Ní mór cláir a bhunú chun faisnéis maidir le modhnuithe géiniteacha in OGManna mar aon lena suíomh a thaifeadadh. Tá an riail maidir le hoibriú na gclár sin leagtha síos i gCinneadh 2004/204/CE.

Ní mór don Choimisiún tuarascáil a fhoilsiú maidir leis na OGManna a cuireadh ar an margadh agus achoimre de na bearta a rinne tíortha AE chun an treoir seo a chur chun feidhme gach 3 bliana a fhoilsiú.

Cé gur féidir le tíortha AE leis an treoir seo scaoileadh OGManna a chuireann sláinte an duine agus an comhshaol i mbaol a shrianadh nó a thoirmeasc, leasaítear í le Treoir (AE) 2015/412 lenar féidir le tíortha AE OGManna a thoirmeasc nó a shrianadh ar fhorais níos leithne amhail pleanáil bhaile agus tíre, talamhúsáid, tionchair shocheacnamaíocha, beartas cómhaireachtála agus poiblí.

CÉN UAIR A BHEIDH FEIDHM AG AN TREOIR?

Tháinig sí i bhfeidhm an 17 Aibreán 2001. Bhí sí le corprú ag tíortha AE ina ndlí náisiúnta faoin 17 Deireadh Fómhair 2002.

CÚLRA

Tá an treoir seo ar cheann de roinnt codanna tábhachtacha de chreat dlíthiúil AE maidir le hOGManna. Is iad na codanna tábhachtacha eile treoracha agus rialacháin (ina ndírítear ar cheisteanna amhail bia géinmhodhnaithegluaiseachtaí trasteorann OGManna) a oibrítear chun sláinte an duine agus sláinte ainmhithe agus an comhshaol a chosaint, chun nósanna imeachta comhchuibhithe i bhfeidhm, agus chun inrianaitheacht OGManna a chuirtear ar an margadh a chinntiú.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Scaoileadh réamhbheartaithe OGManna: i gcomhthéacs na reachtaíochta seo, tabhairt isteach réamhbheartaithe OGManna isteach sa chomhshaol gan bearta coimeádta sainiúla ar bith.

* Orgánaigh ghéinmhodhnaithe: ag baint úsáide as teicníochtaí biteicneolaíochta comhaimseartha ar a dtugtar innealtóireacht ghéiniteach, is féidir déanamh géiniteach ceall agus orgánach beo a mhodhnú. Cuireann sé sin ar chumas an duine plandaí agus ainmhithe a phórú ar féidir, mar shampla, toradh níos airde a bheith acu nó galar a throid.

GNÍOMH

Treoir 2001/18/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Márta 2001 maidir le scaoileadh réamhbheartaithe orgánach géinmhodhnaithe isteach sa chomhshaol agus lena n-aisghairtear Treoir 90/220/CEE ón gComhairle — Dearbhú ón gCoimisiún (IO L 106, 17.4.2001, lgh. 1-39)

Rinneadh na leasuithe leantacha ar Threoir 2001/18/CE a chorprú sa bhuntéacs. Is chun críche faisnéise atá an leagan comhdhlúite seo amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2003 maidir le bia agus beatha géinmhodhnaithe (IO L 268, 18.10.2003, lgh. 1-23)

Rialachán (CE) Uimh. 1830/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2003 maidir le hinrianaitheacht agus lipéadú orgánach géinmhodhnaithe agus inrianaitheacht táirgí bia agus beathaithe a táirgeadh ó orgánaigh ghéinmhodhnaithe agus lena leasaítear Treoir 2001/18/CE (IO L 268, 18.10.2003, lgh. 24-28). Féach an leagan comhdhlúite

Rialachán (CE) Uimh. 1946/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2003 maidir le gluaiseachtaí trasteorann orgánach géinmhodhnaithe (IO L 287, 5.11.2003, lgh. 1-10)

Cinneadh 2004/204/CE gCoimisiún an 23 Feabhra 2004 lena leagtar síos na socruithe mionsonraithe maidir le hoibriú na gclár chun faisnéis ar mhodhnuithe géiniteacha in OGManna a thaifeadadh, dá bhforáiltear i dTreoir 2001/18/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 65, 3.3.2004, lgh. 20-22)

Nuashonraithe 02.12.2015

Top