Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An prionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as agus dliteanas comhshaoil

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An prionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as agus dliteanas comhshaoil

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2004/35/CE maidir le dliteanas comhshaoil i ndáil le damáiste don chomhshaol a chosc agus a leigheas

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Leagtar síos rialacha inti atá bunaithe ar an bprionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as. Ciallaíonn sé sin go bhfuil cuideachta a dhéanann damáiste don chomhshaol dlite ina leith agus ní mór di an gníomh coisctheach nó leigheasta is gá a dhéanamh agus íoc as na costais ghaolmhara go léir.

PRÍOMHPHOINTÍ

Sainítear damáiste don chomhshaol sa treoir mar:

Áirítear leis an sainiú scaoileadh truailleán isteach san aer (toisc go mbíonn tionchar aige sin ar choinníollacha an uisce), uisce dromchla agus screamhuisce intíre, agus aon scaoileadh d’aon turas isteach sa chomhshaol d’orgánaigh ghéinmhodhnaithe mar atá sainithe le Treoir 2001/18/CE.

Raon feidhme

Tá dhá chás ina dtarlaíonn dliteanas:

 • 1.

  Damáiste don chomhshaol de bharr aon cheann de na gníomhaíochtaí atá liostaithe in Iarscríbhinn III den treoir, amhail:

  • tionscail fuinnimh;
  • táirgeadh agus próiseáil miotal;
  • tionscail mhianraí;
  • tionscail cheimiceán;
  • bainistíocht dramhaíola;
  • táirgeadh laíon, páipéir agus clár ar mórscála, ruaimneoireacht agus teanúis teicstíle;
  • táirgeadh feola, déiríochta agus bia ar mórscála.
 • 2.

  Damáiste comhshaoil do speicis faoi chosaint agus do ghnáthóga nádúrtha (nó garbhagairt dóibh) a tharlaíonn de bharr gníomhaíochtaí ceirde seachas iad sin atá liostaithe in Iarscríbhinn III, agus má tá locht ar an gcuideachta nó má dhéanann sí faillí.

Eisceachtaí

I measc na n-eisceachtaí, tá coimhlint armtha, tubaiste nádúrtha, dliteanas as cineálacha damáiste comhshaoil atá cumhdaithe faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta (e.g. truailliú muirí), agus riosca núicléacha, atá cumhdaithe faoi Chonradh Euratom.

Gníomhaíochtaí coisctheacha agus leigheasta

 • Má tá garbhagairt ann go ndéanfar damáiste, ní mór don chuideachta, gan mhoill, na bearta coisctheacha is gá a dhéanamh.
 • Má tá damáiste déanta cheana féin ní mór don chuideachta na húdaráis a chur ar an eolas láithreach agus bearta a dhéanamh chun an cás a bhainistiú d’fhonn aon damáiste eile don chomhshaol a chosc agus bagairtí do shláinte an duine, agus gníomh leigheasta iomchuí a dhéanamh.

Ní mór don chuideachta íoc as gníomhaíochtaí coisctheacha agus leigheasta, seachas i gcásanna áirithe, e.g. má rinne tríú páirtí an damáiste in ainneoin na mbeart sábháilteachta iomchuí, nó má tharla sé toisc gur comhlíonadh treoir oifigiúil.

Cur chun feidhme

 • Féachadh i dtuarascáil cur chun feidhme in 2016 ar an méid a bhain leis an treoir a chur chun feidhme idir 2007 agus 2013, lena n-áirítear measúnú a rinneadh faoi REFIT, clár um Oiriúnacht agus Feidhmíocht Rialála an Choimisiúin Eorpaigh.
 • Deimhnítear sa tuarascáil cé nár bhain an treoir amach a hacmhainn iomlán go fóill, go raibh sí éifeachtach ó thaobh damáiste don chomhshaol a leigheas agus dreasacht a thabhairt maidir le cosc.

CÉN UAIR ATÁ FEIDHM LEIS AN TREOIR?

Tá feidhm léi ón 30 Aibreán 2004. B’éigean do thíortha AE í a ionchorprú sa dlí náisiúnta faoin 30 Aibreán 2007.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach Dliteanas Comhshaoil ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2004/35/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Aibreán 2004 maidir le dliteanas comhshaoil i ndáil le damáiste don chomhshaol a chosc agus a leigheas (IO L 143, 30.4.2004, lgh. 56-75)

Ionchorpraíodh leasuithe comhleanúnacha a rinneadh ar Threoir 2004/35/CE sa bhuntéacs. Úsáidtear an leagan comhdhlúite seo le haghaidh faisnéise amháin

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus Parlaimint na hEorpa: Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus Parlaimint na hEorpa faoi Airteagal 18(2) de Threoir 2004/35/CE maidir le dliteanas comhshaoil i ndáil le damáiste don chomhshaol a chosc agus a leigheas (COM(2016) 204 final, 14.4.2016)

Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin REFIT Measúnú ar an Treoir um Dhliteanas Comhshaoil a ghabhann leis an doiciméad Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle de bhun Airteagal 18(2) de Threoir 2004/35/CE maidir le dliteanas comhshaoil i ndáil le damáiste don chomhshaol a chosc agus a leigheas (SWD(2016) 121 final,14.4.2016)

Nuashonraithe 05.10.2016

Top