Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Seoltaí substaintí radaighníomhacha

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Seoltaí substaintí radaighníomhacha

ACHOIMRE AR:

Rialachán (Euratom) Uimh. 1493/93 maidir le seoltaí dramhaíola radaighníomhaí

ACHOIMRE

Tar éis deireadh a chur le rialaithe inmheánacha teorainn idir tíortha an Aontais Eorpaigh (AE) an 1 Eanáir 1993, bhí an leibhéal céanna faisnéise ag teastáil ó údaráis náisiúnta maidir le seoltaí substaintí radaighníomhacha is a bhí ag teastáil uathu riamh chun leanúint le rialacha um chosaint ar radaíocht a chur i bhfeidhm.

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN?

Cuirtear córas i bhfeidhm ar fud an Aontais Eorpaigh (AE) faoin rialachán seo, córas le haghaidh dearbhuithe maidir le seoltaí substaintí radaighníomhacha idir tíortha AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Oibleagáidí na sealbhóirí

Agus ábhar radaighníomhach á iompar, ní mór don “sealbhóir”* dearbhú a fuarthas ón“gcoinsíní”* roimh ré a chur ar fáil. Ba cheart a bheith deimhnithe sa dearbhú sin go gcloíonn an coinsíní le dlí AE, dlí faoinar gá gníomhaíochtaí a thuairisciú a bhaineann le substaintí radaighníomhacha nádúrtha agus saorga. Ní mór an dearbhú seo a chur ar fáil don údarás náisiúnta inniúil sa tír AE chinn scríbe.

Ina theannta sin, ní mór do na sealbhóirí cloí le rialacháin náisiúnta maidir le stóráil, le húsáid agus le diúscairt shábháilte ábhar radaighníomhaigh.

Seo a leanas cuid de na céimeanna atá le leanúint:

Cuireann an coinsíní an dearbhú faoi bhráid an údaráis.

Tugann an t-údarás an dearbhú faoi deara, cuirtear a stampa oifigiúil air agus seoltar ar ais chuig an gcoinsíní é.

Seolann an coinsíní an dearbhú chuig an sealbhóir ansin.

Bíonn dearbhú bailí ar feadh tréimhse 3 bliana.

Seoltaí iomadúla

Is féidir tagairt a dhéanamh do sheoltaí iomadúla i ndearbhú más rud é:

go bhfuil na saintréithe céanna fisiceacha agus ceimiceacha ag na substaintí radaighníomhacha;

nach sáraítear na leibhéil ghníomhaíochta atá leagtha amach sa dearbhú maidir le foinsí séalaithe*;

go seoltar na seoltaí ón sealbhóir céanna go dtí an gcoinsíní céanna agus go bhfuil na húdaráis inniúla chéanna páirteach ann.

Faisnéis

Ní mór do na sealbhóirí an fhaisnéis seo a leanas a chur ar fáil do na húdaráis laistigh de 21 lá ó sheoladh a iompar:

ainmneacha agus seoltaí na gcoinsínithe;

radaighníomhaíocht iomlán na gcoinsíneachtaí seachadta;

líon na gcoinsíneachtaí agus na cainníochtaí a fuair gach coinsíní; an cineál substainte (foinse shéalaithe nó foinse ábhartha eile).

Ní mór do na tíortha AE na gníomhaíochtaí uile a thuairisciú a d’fhéadfadh a bheith guaiseach mar gheall ar an radaíocht ianúcháin.

Dramhaíl radaighníomhach

Cuirtear bearta sonracha i bhfeidhm maidir le seoltaí dramhaíola radaighníomhaí idir na tíortha AE, isteach in AE agus amach as, bearta atá leagtha amach i dTreoir 2006/117/Euratom.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN?

Ón 9 Iúil, 1993 ar aghaidh.

EOCHAIRTHÉARMAÍ

* Sealbhóir: duine aonair nó eagraíocht atá i gceannas ar sheoladh dramhaíola radaighníomhaí nó breosla spíonta a phleanáil agus atá freagrach go dlíthiúil as an seoladh sin sula seoltar amach é.

* Coinsíní: an páirtí a ghlacann leis an seoladh.

* Foinse shéalaithe: foinse radaíochta ianúcháin a chuimsíonn substaintí radaighníomhacha atá ionchorpraithe go daingean in ábhair sholadacha atá neamhghníomhach dáiríre, nó atá séalaithe i gcoimeádán neamhghníomhach atá láidir go leor chun scaipeadh substaintí radaighníomhacha a chosc faoi ghnáthchoinníollacha úsáide.

GNÍOMH

Rialachán (Euratom) Uimh. 1493/93 ón gComhairle an 8 Meitheamh 1993 maidir le seoltaí substaintí radaighníomhacha idir na Ballstáit

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (Euratom) Uimh. 1493/93

9.7.1993

IO L 148, 19.6.1993, lgh. 1–7

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2006/117/Euratom ón gComhairle an 20 Samhain 2006 maidir le maoirseacht agus le rialú a dhéanamh ar sheoltaí dramhaíola radaighníomhaí agus breosla spíonta (IO L 337, 5.12.2006, lgh. 21–32)

Treoir 2013/59/Euratom ón gComhairle an 5 Nollaig 2013 lena leagtar síos caighdeáin bhunúsacha sábháilteachta chun cosaint ar na contúirtí a eascraíonn as nochtadh don radaíocht ianúcháin, agus lena n-aisghairtear Treoracha 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom agus 2003/122/Euratom (IO L 13, 17.1.2014, lgh. 1–73)

Nuashonraithe 22.10.2015

Top