Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Coinbhinsiún Heilsincí maidir leis an Muir Bhailt a Chosaint

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Coinbhinsiún Heilsincí maidir leis an Muir Bhailt a Chosaint

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 94/156/CE maidir le haontachas an Chomhphobail leis an gCoinbhinsiún maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht Limistéar Mhuir Bhailt (Coinbhinsiún Heilsincí 1974)

Coinbhinsiún maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht Limistéar Mhuir Bhailt (Coinbhinsiún Heilsincí 1974)

Cinneadh 94/157/CE maidir le conclúid, thart cheann an Chomhphobail, an Choinbhinsiúin maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht Limistéar Mhuir Bhailt (Coinbhinsiún Heilsincí arna leasú i 1992)

Coinbhinsiún maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht Limistéar Mhuir Bhailt, 1992 (Coinbhinsiún Heilsincí arna leasú i 1992)

CAD IS AIDHM LEIS NA CINNTÍ AGUS LEIS AN GCOINBHINSIÚN?

 • Leis na cinntí, cuireadh ar chumas an Chomhphobail Eorpaigh (an tAontas Eorpach - AE anois) aontú don Choinbhinsiún maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht Limistéar Mhuir Bhailt (Coinbhinsiún Heilsincí)
 • Tá sé mar aidhm leis an gcoinbhinsiún, a shínigh na stáit ar fad a roinneann teorainn leis an Muir Bhailt i Márta 1974 (an Danmhairg, an Ghearmáin, an tSualainn, an Eastóin, an Fhionlainn, an Laitvia, an Liotuáin, an Pholainn agus an Rúis), laghdú a dhéanamh ar an truailliú i limistéar Mhuir Bhailt a tharlaíonn i ngeall ar scaoileadh trí aibhneacha, inbhir, sruthanna éalaithe agus píblínte, oibríocht dumpála agus loingseoireachta chomh maith le trí thruailleáin aeriompartha.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Bhunaigh an Coinbhinsiún Coimisiún chun Muirthimpeallacht Mhuir Bhailt a Chosaint (HELCOM) chun
  • monatóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme an choinbhinsiúin,
  • moltaí a dhéanamh chun an mhuirthimpeallacht a chosaint,
  • an buiséad a chinneadh agus
  • feidhmeanna eile dá leithéid a ghlacadh de réir mar is iomchuí faoi théarmaí an choinbhinsiúin.
 • Lena chois sin, tionóltar cruinnithe ar leibhéal airí gach cúpla bliain.
 • Tagann Coimisiún Heilsincí le chéile gach bliain, agus déanann na Cinn Toscaireachta ionadaíocht ar son na bpáirtithe conarthacha.
 • Ghlac Coimisiún Heilsincí Plean Gníomhaíochta don Mhuir Bhailt (BSAP) in 2007, ar clár é chun dea-stádas comhshaoil mhuirthimpeallacht Mhuir Bhailt a thabhairt ar ais faoi 2021. Tugadh an BSAP cothrom le dáta in 2013, le linn Chruinniú Airí HELCOM 2013.
 • Is é an BSAP an bunús d’obair HELCOM agus dírítear ann ar na tosaíochtaí seo a leanas:
  • eotrófú (nuair a bhíonn barraíocht cothaitheach san uisce lena gcothaítear fás algaí),
  • substaintí guaiseacha,
  • caomhnú na bithéagsúlachta agus an dúlra, agus
  • gníomhaíochtaí muirí.
 • Tá roinnt gníomhaíochtaí agus beart le gach tosaíocht.
 • Ceann de na príomhuirlisí atá forbartha ag HELCOM is ea Scéim um Laghdú Cóthaitheach. Cur chuige réigiúnach atá ann maidir leis an ualach um laghdú cothaitheach* a roinnt chun an sprioc arna haontú ag tíortha Mhuir Bhailt go mbeidh an Mhuir Bhailt slán ó eotrófú a bhaint amach. Tugadh an Scéim isteach agus comhaontaíodh í ar dtús in 2007, i bPlean Gníomhaíochta Mhuir Bhailt HELCOM. Ag an am sin, chomhaontaigh na tíortha ar spriocanna sealadacha um laghdú cothaitheach. Ghlac HELCOM an scéim leasaithe um laghdú cothaitheach in 2013.
 • Tá gníomhaíochtaí eile á ndéanamh ag HELCOM chomh maith i gcomhthéacs an BSAP:
  • truailliú ó thalmhaíocht a chosc,
  • inbhuanaitheacht éiceolaíoch iascach Mhuir Bhailt a chinntiú faoi 2021,
  • dul i ngleic le foinsí truaillithe lonnaithe ar talamh (fuíolluisce, cógaisíochtaí, scaoileadh tionsclaíoch, bruscar muirí, etc.),
  • próisis um Pleanáil Spásúil Mhuirí sa Mhuir Bhailt a bheidh comhtháite ar bhonn réigiúnach a chinntiú,
  • monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar an muirthimpeallacht,
  • comhoibriú ar ullmhacht agus ar fhreagairt maidir le truailliú,
  • bithéagsúlacht Mhuir Bhailt a chosaint (liostaí dearga de speicis agus de ghnáthóga, limistéir faoi chosaint mhuirí, táscairí a fhorbairt), agus
  • cur le cur chun feidhme réigiúnach rialacháin na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (EMI) maidir le loingseoireacht.
 • In 2016, chuir HELCOM le hainmniú Mhuir Bhailt, faoin EMI, mar Limistéar Rialaithe Astaíochtaí Ocsaídí Nítrigine (NOx ECA).
 • Ar deireadh, baintear leas as HELCOM chomh maith mar an struchtúr um chomhar réigiúnach le haghaidh chur chun feidhme Threoir 2008/56/CE lenar bunaíodh cur chuige le haghaidh gníomhaíocht AE sa réimse maidir le beartas muirthimpeallachta, do bhallstáit Mhuir Bhailt.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA GCINNTÍ AGUS AN CHOINBHINSIÚIN?

 • Tá na cinntí i bhfeidhm ón 21 Feabhra 1994.
 • Tháinig an coinbhinsiún bunaidh i bhfeidhm i 1980 agus leasaíodh é i 1992. Tháinig leasú 1992 i bhfeidhm an 17 Eanáir 2000, i ndiaidh do na páirtithe conarthacha na hionstraimí daighniúcháin a thaisceadh.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Laghdú cothaitheach: i gcás Mhuir Bhailt, leibhéil na gcomhdhúile nítrigine agus fosfair aeriompartha agus uisce-iompartha a thagann as comhcheangal ard-dlúis daonra, talmhaíochta, fuinnimh agus iompair.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Cinneadh 94/156/CE ón gComhairle an 21 Feabhra 1994 maidir le haontachas an Chomhphobail leis an gCoinbhinsiún maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht Limistéar Mhuir Bhailt 1974 (Coinbhinsiún Heilsincí) (IO L 73, 16.3.1994, lch. 1)

Coinbhinsiún maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht Limistéar Mhuir Bhailt, 1974 (Coinbhinsiún Heilsincí) (IO L 73, 16.3.1994, lgh. 2-18)

Cinneadh 94/157/CE ón gComhairle an 21 Feabhra 1994 maidir le conclúid, thar cheann an Chomhphobail, an Choinbhinsiúin maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht Limistéar Mhuir Bhailt (Coinbhinsiún Heilsincí arna leasú i 1992) (IO L 73, 16.3.1994, lch. 19)

Coinbhinsiún maidir le Cosaint Mhuirthimpeallacht Limistéar Mhuir Bhailt, 1992 (IO L 73, 16.3.1994, lgh. 20-45)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht Chomhphobail sa réimse a bhaineann le beartas muirthimpeallachta (an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí) (IO L 164, 25.6.2008, lgh. 19-40)

Treoir (CE) 2014/89/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 lena mbunaítear creat i gcomhair pleanáil spásúil mhuirí (IO L 257, 28.8.2014, lgh. 135-145).

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún – I dtreo Beartas Muirí don Aontas (COIM(2006) 275 leagan deireanach, 7.6.2006)

Nuashonraithe 23.02.2017

Top