Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An Clár Idirnáisiúnta um Chaomhnú Deilfeanna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An Clár Idirnáisiúnta um Chaomhnú Deilfeanna

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 1999/337/CE maidir le síniú an Chomhaontaithe maidir leis an gClár Idirnáisiúnta um Chaomhnú Deilfeanna

CAD É IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH?

 • Cuireann sé ar chumas an Aontais Eorpaigh (AE) an Comhaontú maidir leis an gClár Idirnáisiúnta um Chaomhnú Deilfeanna a fhaomhadh a bhfuil sé mar aidhm aige básmhaireachtaí deilfeanna le linn iascaireachta tuinníní a laghdú.
 • Leag sé síos an bealach freisin don Aontas Eorpach dul isteach sa Choimisiún Idir-Mheiriceánach um Thuinníní Teochreasacha (IATTC)atá freagrach as caomhnú agus bainistíocht tuinníní agus acmhainní eile muirí in oirthear an Aigéin Chiúin.
 • Tugann an dá chéim sin deis don Aontas Eorpach ról gníomhach a bheith aige i mbainistiú an Chomhaontaithe.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá an comhaontú maidir leis an gClár Idirnáisiúnta um Chaomhnú Deilfeanna dírithe ar theorainn a chur le básmhaireachtaí deilfeanna le linn iascaireacht tuinníní in oirthear an Aigéin Chiúin.

Tá sé mar aidhm aige, go sonrach:

 • laghdú a chur de réir a chéile ar bhásmhaireachtaí teagmhasacha deilfeanna san iascach peaslíon saighne* in oirthear an Aigéin Chiúin go dtí leibhéil gar do nialas, trí theorainneacha bliantúla a leagan síos;
 • taighde a chur chun cinn d’fhonn bealaí atá fónta go héiceolaíoch a lorg chun tuinníní móra buí a ghabháil, gan iad a ghabháil i dteannta deilfeanna;
 • inbhuanaitheacht fhadtéarmach na stoc tuinníní a áirithiú tríd an bhfo-ghabháil* a sheachaint agus trí thuinníní óga a chaitheamh thar bord.

Bearta

Tá sé de dhualgas ar na páirtithe sa chomhaontú teorainn a chur le básmhaireacht theagmhasach i ndeilfeanna i rith iascaireachta tuinníní go dtí nach mó ná 5,000 in aghaidh na bliana (in 2015, ba ionann an bhásmhaireacht iarbhír agus 533 deilf). D’fhonn an cuspóir sin a bhaint amach, tá sé aontaithe acu:

 • córas a bhunú ina dtugtar dreasachtaí do chaptaein árthaí básmhaireacht theagmhasach deilfeanna a laghdú, mar aon le córas chun oiliúint theicniúil a chur ar chaptaein agus deimhniú a bhronnadh orthu;
 • taighde a chur chun cinn ar mhaithe le trealamh iascaireachta, trealamh agus teicnící iascaireachta a fheabhsú;
 • córas cóir a bhunú chun teorainneacha básmhaireachta i ndeilfeanna a shannadh, i gcomhréir le rialacha an chomhaontaithe;
 • ceanglais oibríochta áirithe a fhorchur (maidir le trealamh sábháilteachta agus trealamh deilfeanna, agus scaoileadh deilfeanna, etc.) ar árthaí;
 • córas a fhorbairt chun marú tuinníní inar bhásaigh nó nár bhásaigh deilfeanna lena linn nó inar gortaíodh go tromchúiseach iad a rianú agus a fhíorú;
 • sonraí taighde eolaíoch a mhalartú.

Inbhuanaitheacht fhadtéarmach

D’fhonn inbhuanaitheacht bheathra na mara a áirithiú, ní mór do na páirtithe conarthachta:

 • cláir a dhréachtú trínar féidir seachghabháil tuinníní óga agus speiceas nach spriocspeicis iad a mheas, a fhaire agus a íoslaghdú;
 • trealamh agus teicnící iascaireachta roghnaíocha a fhorbairt agus éileamh a dhéanamh go n-úsáidfí iad;
 • éileamh a dhéanamh go scaoilfeadh árthaí le turtair mhara beo agus le speicis eile i mbaol.

Anuas ar na hoibleagáidí sonracha seo, ní mór do na páirtithe sínithe na hoibleagáidí seo a leanas a chomhlíonadh freisin d’fhonn inbhuanaitheacht fhadtéarmach stoc tuinníní agus stoc eile i mbeathra na mara a áirithiú:

 • bearta caomhnaithe agus bainistíochta a ghlacadh;
 • measúnú ar an ngabháil agus ar sheachghabháil tuinníní óga buí agus ar stoic eile d’acmhainní mara beo a bhaineann le hiascaireacht tuinníní.

Clár breathnóireachta

Ní mór do na páirtithe go léir clár breathnóireachta ar bord a thabhairt isteach le haghaidh long a bhfuil toilleadh iompair níos mó ná 363 tonna méadrach acu. Ní mór do bhreathnóirí ar bord dul faoi shainoiliúint agus an fhaisnéis ábhartha go léir a bhailiú maidir le hoibríochtaí iascaireachta an árthaigh lena bhfuil siad sannta.

Ní mór do na páirtithe cloí leis na ceanglais seo agus leis na ceanglais oibríochta trí bhíthin:

 • clár deimhnithe agus cigireachta bliantúil le haghaidh árthaí;
 • smachtbhannaí is infheidhme i gcás sáruithe;
 • dreasachtaí.

Athbhreithniú agus measúnú

 • Bunóidh gach páirtí Coiste Comhairleach Eolaíoch Náisiúnta chun athbhreithnithe agus measúnuithe eolaíocha a dhéanamh, moltaí a dhéanamh dá rialtas féin agus a áirithiú go ndéanfar sonraí a mhalartú go rialta i measc na bpáirtithe. Sa chleachtas, ghlac Foireann Eolaíoch IATTC agus Coiste Comhairleach Eolaíoch IATTC an ról sin ar láimh.
 • Painéal Athbhreithnithe Idirnáisiúnta bunaithe, ar a bhfuil ionadaithe de na páirtithe sínithe, Eagraíochtaí Neamhrialtasacha agus an tionscal tuinníní. Cuireann an Coimisiún seo taisc mhaoirseachta agus anailíse i gcrích. Molann sé bearta ábhartha do chruinniú na bpáirtithe ar mhaithe le cuspóirí an chomhaontaithe a bhaint amach.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

Tá sé i bhfeidhm ón 26 Aibreán 1999.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Peaslíon saighne: cineál eangaí a úsáidtear chun iasc a ghabháil ag dromchla an uisce nó gar dó. Chomh luath is a aimsítear báire éisc, scaoiltear an eangach síos san uisce agus tarraingítear í timpeall ar an iasc. Nuair a bhíonn an eangach timpeall orthu, fáisctear rópa timpeall ar an iasc, déantar peaschruth, agus tarraingítear ar bord an árthaigh iascaireachta é.

Seachghabháil: speicis éisc nó speicis mhara eile a mharaítear de thaisme nuair a bhítear ag iarraidh spriocspeicis áirithe a ghabháil.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 1999/337/CE ón gComhairle an 26 Aibreán 1999 maidir le síniú an Chomhphobail Eorpaigh ar an gComhaontú maidir leis an gClár Idirnáisiúnta um Chaomhnú Deilfeanna (IO L 132, 27.5.1999, lgh. 1-27)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001 ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2001 ina leagtar síos bearta rialaithe is infheidhme d’iascaireacht stoc áirithe d’Iasc Mórimirceach (IO L 263, 3.10.2001, lgh. 1-8)

Féach an leagan comhdhlúite

Cinneadh 2005/938/CE ón gComhairle an 8 Nollaig 2005 maidir le faomhadh, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, an Chomhaontaithe maidir leis an gClár Idirnáisiúnta um Chaomhnú Deilfeanna (IO L 348, 30.12.2005, lgh. 26-27)

Nuashonraithe 07.02.2017

Top