Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uisce óil — caighdeáin cháilíochta riachtanacha

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uisce óil — caighdeáin cháilíochta riachtanacha

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 98/83/CE — maidir le cáilíocht uisce atá ceaptha le hól ag daoine

CAD IS AIDHM LEIS TREOIR?

 • Leagtar amach caighdeáin inti maidir le huisce óil.
 • Tá sé mar aidhm léi an tsláinte phoiblí a chosaint ar éifeachtaí díobhálacha truaillithe ar bith trína chinntiú go bhfuil uisce atá le hól ag an duine* folláin agus glan.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní mór do thíortha AE:
  • na bearta is gá a dhéanamh lena chinntiú nach bhfuil tiúchan miocrorgánach, paraisítí nó substaintí díobhálacha ar bith ann a d’fhéadfadh a bheith díobhálach do shláinte an duine, agus go gcomhlíonann siad íoschaighdeáin mhicribhitheolaíocha agus cheimiceacha;
  • a chinntiú go gcomhlíontar na caighdeáin nuair a thagann an t-uisce amach as sconna nó tancaer;
  • monatóireacht a dhéanamh ar an uisce ar bhonn rialta agus pointí samplála comhaontaithe lena sheiceáil go bhfuil luachanna na bparaiméadar micribhitheolaíoch, ceimiceach agus táscaire á gcomhlíonadh;
  • imscrúdú a dhéanamh láithreach nuair nach bhfuil na caighdeáin á gcomhlíonadh agus an beart ceartaitheach is gá a dhéanamh;
  • cosc nó srian a chur ar sholáthar uisce má mheastar go bhféadfadh sé a bheith ina bhagairt ar an tsláinte phoiblí;
  • a chur in iúl don phobal nuair a dhéantar beart ceartaitheach;
  • tuarascáil a fhoilsiú gach 3 bliana maidir le cáilíocht an uisce óil. Cuirtear an fhaisnéis sin don phobal chuig an gCoimisiún Eorpach.
 • Déanann an Coimisiún:
  • tuarascáil a fhoilsiú gach 3 bliana ina sintéisítear sonraí náisiúnta maidir le cáilíocht an uisce óil;
  • athbhreithniú gach 5 bliana maidir leis na paraiméadair mhicribhitheolaíocha, cheimiceacha agus tháscaire agus na sonraíochtaí monatóireachta, ag cur san áireamh an dul chun cinn eolaíoch agus teicneolaíoch. D’fhéadfadh sé a mholadh go ndéanfaí iad sin a choigeartú.
 • Níl feidhm ag an treoir maidir le huiscí mianracha nádúrtha nó le huiscí a mheastar a bheith ina dtáirgí míochaine.
 • Féadfaidh tíortha AE soláthar uisce príobháideach, neamhthráchtála, a mbaineann níos lú ná 50 duine úsáid as, a dhíolmhú óna reachtaíocht.
 • In 2015, ghlac an Coimisiún Treoir (AE) 2015/1787 lena dtugtar isteach rialacha úra AE chun feabhas a chur ar mhonatóireacht uisce óil. Tá níos mó solúbthachta ag tíortha AE leis an treoir maidir le conas a dhéantar monatóireacht ar uisce óil ar fud AE agus is freagairt í ar ghlaonna shaoránaigh AE ar dhlíthe lena gcinntítear soláthar uisce feabhsaithe, cóir agus cuimsitheach (féach an rannán um chúlra thíos)

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sé i bhfeidhm ón 25 Nollaig 1998. Bhí sé le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 25 Nollaig 2000.

FORBAIRT GHAOLMHAR

 • I dtús 2014, glaodh sa chéad Tionscnamh ó na Saoránaigh de chuid AE, i ndiaidh feachtas Right2Water ar reachtaíocht AE chun an cheart chun uisce agus sláintíochta a chinntiú.
 • Tugadh isteach an Tionscnamh ó na Saoránaigh de chuid AE le hAirteagal 11(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach. Tugtar deis don phobal leis a iarraidh ar an gCoimisiún gníomhú i réimsí dá fhreagrachta, ar an gcoinníoll go síneoidh aon mhilliún duine ar a laghad an achainí i seacht dtír AE ar a laghad.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Uisce lena ól ag an duine: uisce ina riocht bunaidh nó i ndiaidh cóireála atá ceaptha lena ól, le haghaidh cócaireachta, le haghaidh bia a ullmhú agus chun críche baile eile. Féadfar é a sholáthar ó sconna, ó thancaer, ó bhuidéal nó ó ghabhdán.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 98/83/CE ón gComhairle an 3 Samhain 1998 maidir le cáilíocht uisce atá ceaptha le hól ag daoine (IO L 330, 5.12.1998, lgh. 32-54)

Rinneadh leasuithe leanúnacha ar Threoir 98/83/CE a chorprú isteach sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 20.02.2017

Top