Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cáilíocht peitril agus breoslaí díosail: sulfar agus luaidhe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cáilíocht peitril agus breoslaí díosail: sulfar agus luaidhe

 

ACHOIMRE

Tá rialacha tugtha isteach ag AE a chuireann cosc ar pheitreal a bhfuil luaidhe ann agus a chuireann teorainn leis an méid sulfair i mbreoslaí díosail, chun caighdeán an aeir a fheabhsú agus chun astaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT) a laghdú.

CÉARD A DHÉANANN AN TREOIR SEO?

Maraon leis na gníomhartha leasaitheacha, bunaítear sonraíochtaí teicniúla le cur i bhfeidhm i gcás peitril, díosail agus bithbhreoslaí a úsáidtear in iompar ar bóthar, agus i gcás olaí gáis a úsáidtear in innealra soghluaiste nach mbíonn ag taisteal ar bhóithre*.

PRÍOMHPHOINTÍ

Peitreal

Ní féidir le tíortha AE peitreal a chur ar an margadh mura gcloítear leis na sonraíochtaí peitril a úsáidtear nuair a chuirtear ar an margadh peitreal a dhíoltar in AE (liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an treoir seo).

Ní féidir le tíortha AE ach peitreal a chur ar an margadh le méid beag luaidhe ann ar féidir le sean-fheithiclí amháin úsáid a bhaint as. Ní féidir an cion luaidhe a bheith níos airde ná 0.15g/l, agus ní féidir iomlán na ndíolachán a bheith níos mó ná 0.03 %.

Tá rogha ag tíortha áirithe AE peitreal le galbhrú níos airde a chur ar an margadh i rith an tsamhraidh má bhíonn teocht íseal ann nó má bhíonn cumaisc eatánóil níos airde sa pheitreal (tarlaíonn galbhrú níos ísle mar thoradh ar seo). Ní mór don Choimisiún Eorpach measúnú a dhéanamh ar thréimhse agus inmhianaitheacht na n-eisceachtaí seo.

Díosal

Ní féidir le tíortha AE díosal a chur ar an margadh mura gcloítear le hIarscríbhinn II. Liostaítear in Iarscríbhinn II méid áirithe sonraíochtaí a úsáidtear nuair a chuirtear ar an margadh peitreal a dhíoltar in AE.

Má chomhlíontar na ceanglais eile go léir in Iarscríbhinn II, beidh tíortha AE ábalta díosal a thabhairt isteach a mbeidh eistir mheitile aigéid shailligh (FAME) níos airde ann, arb iad seo na príomhmhóilíní sa bhreosla bithdhíosail.

Ní ceart go mbeadh níos mó ná 10mg/kg sulfair i ndíosal.

D’fhéadfadh eisceachtaí áirithe a bheith ag baint leis an riail seo i réigiúin iargúlta agus i dtíortha AE a mbíonn an-drochaimsir acu sa gheimhreadh.

Laghduithe astaíochtaí GCT

Socraíodh ag tíortha AE go mbeadh freagracht ag soláthraithe breosla monatóireacht a dhéanamh agus tuairisc a thabhairt go bliantúil ar astaíochtaí saolré GCT* ó bhreosla.

Ní mór do na soláthraithe breosla astaíochtaí saolré GCT a laghdú, de réir a chéile, 6 % faoin 31 Nollaig 2020.

Tuairisciú

Gach bliain, faoin 30 Meitheamh, ní mór do thíortha AE faisnéis a sheoladh isteach maidir lena gcáilíocht náisiúnta breosla, i dtuairisc a bhailíonn na sonraí go léir ón mbliain féilire roimhe sin. Ní mór na sonraí a bhailiú ó chóras monatóireachta cháilíocht breosla de réir chaighdeáin ábhartha an Aontais Eorpaigh.

EOCHAIRTHÉARMAÍ

* Innealra soghluaiste nach mbíonn ag taisteal ar bhóithre — méid mór suiteálacha innill i meaisíní a mbaintear feidhmeanna eile astu seachas earraí agus paisinéirí a iompar, amhail ollscartairí, comhbhrúiteoirí, lódairí ar chúl nó lódairí tosaigh.

* Tuairisciú ar astaíochtaí saolré GCT — tuairisciú ar na hastaíochtaí a tharlaíonn nuair a dhéantar breoslaí a eastóscadh, a phróiseáil agus a dháileadh.

GNÍOMH

Treoir 98/70/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 1998 maidir le cáilíocht peitril agus breoslaí díosail agus lena leasaítear Treoir 93/12/CEE ón gComhairle.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 98/70/CE

28.12.1998

1.7.1999

IO L 350, 28.12.1998, lgh. 58–68

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2000/71/CE

4.12.2000

1.1.2001

IO L 287, 14.11.2000, lgh. 46–50

Treoir 2003/17/CE

22.3.2003

30.6.2003

IO L 76, 22.3.2003, lgh. 10–19

Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003

20.11.2003

IO L 284, 31.10.2003, lgh. 1–53

Treoir 2009/30/CE

25.6.2009

31.12.2010

IO L 140, 5.6.2009, lgh. 88–113

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Threoir 98/70/CE. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

2005/27/CE: Moladh ón gCoimisiún an 12 Eanáir 2005 maidir le cad is brí le peitreal agus breoslaí díosail gan luaidhe le huasmhéid sulfair ann a chur ar fáil ar bhonn geografach cuí cothrom, chun críocha chuspóirí na Treorach 98/70/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le peitreal agus breoslaí díosail (IO L 15, 19.1.2005, lgh. 26–29)

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2014 ón gCoimisiún an 8 Nollaig 2014 maidir le critéir agus raonta geografacha d’fhéarthailte sár-bhithéagsúla a shainmhíniú chun críocha Airteagal 7b(3)(c) na Treorach 98/70/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cáilíocht peitril agus breoslaí díosail agus Airteagal 17(3)(c) na Treorach 2009/28/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a chur chun cinn (IO L 351, 9.12.2014, lgh. 3–5)

Nuashonraithe 06.10.2015

Top