Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Coinbhinsiún Heilsincí: cosc a chur ar thruailliú i sruthchúrsaí agus lochanna idirnáisiúnta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Coinbhinsiún Heilsincí: cosc a chur ar thruailliú i sruthchúrsaí agus lochanna idirnáisiúnta

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 95/308/CE — conclúidí an Choinbhinsiúin i ndáil le cosaint agus úsáid sruthchúrsaí trasteorann agus lochanna idirnáisiúnta

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH?

Leis an gcinneadh seo, téann AE isteach sa Choinbhinsiún i ndáil le cosaint agus úsáid sruthchúrsaí trasteorann* agus lochanna idirnáisiúnta. Tugtar coinbhinsiún Heilsincí ar seo, toisc gur síníodh ansin é i 1992.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Cuirtear creat dlíthiúil ar fáil sa choinbhinsiún inar féidir le dhá pháirtí nó níos mó comhoibriú lena chéile chun:
  • truailliú uisce thar teorainneacha náisiúnta a chosc agus a rialú;
  • úsáid réasúnta agus neamhchlaonta na n-uiscí trasteorann a chinntiú.
 • Ní mór do pháirtithe gach beart uisce trasteorann cuí a dhéanamh chun:
  • truailliú iarbhír nó féideartha a chosc, a rialú agus a laghdú;
  • bainistíocht uisce atá iontaofa ón taobh éiceolaíoch, caomhnú acmhainní agus cosaint an chomhshaoil a chinntiú, lena n-áirítear athbhunú éiceachóras, de réir mar is gá;
  • úsáid réasúnta agus neamhchlaonta acmhainní a chinntiú.
 • Ní mór do pháirtithe:
  • prionsabal an réamhchúraim a chur i bhfeidhm, i.e. gan mainneachtain a dhéanamh i ngeall nach bhfuil sé cruthaithe le heolaíocht fós go bhfuil nasc cúisíoch idir substaintí faoi leith agus truailliú;
  • prionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as a chur i bhfeidhm, i.e. íocann an páirtí atá freagrach as an truailliú as na costais um chosc, rialú agus laghdú;
  • acmhainní uisce a bhainistiú ionas nach ndéanfar dochar do riachtanais na nglúinte amach romhainn;
  • cláir a bhunú chun monatóireacht a dhéanamh ar uisce trasteorann;
  • comhoibriú lena chéile, go háirithe ar mhalartú faisnéise agus taighde chun teicnící éifeachtacha a fhorbairt chun truailliú trasteorann a chosc, a rialú agus a laghdú;
  • tacaíocht a thabhairt d’iarrachtaí idirnáisiúnta chun rialacha, critéir agus nósanna imeachta a dhréachtú chun freagracht agus dliteanas as truailliú ar bith a chinneadh.
 • Ní mór na bearta sin:
  • a ghlacadh ag an bhfoinse, nuair is féidir;
  • gan truailliú a aistriú go díreach nó go hindíreach chuig codanna eile den chomhshaol.
 • D’fhéadfadh comhaontuithe idir dhá pháirtí nó níos mó ceisteanna a chumhdach amhail:
  • tiomsú sonraí agus fardail;
  • comhchláir mhonatóireachta a chruthú;
  • teorainneacha astaíochtaí a ghlacadh maidir le fuíolluisce agus cuspóirí coiteanna um cháilíocht uisce;
  • nósanna imeachta rabhaidh agus aláraim a thabhairt isteach;
  • leas a bhaint as measúnachtaí tionchair timpeallachta.
 • Ní mór do pháirtithe i gcomhaontú:
  • cuidiú ar bith a thabhairt dá chéile nuair a iarrtar é;
  • a chinntiú go bhfuil faisnéis maidir le riocht uisce trasteorann agus bearta ar bith a rinneadh ar fáil don phobal.
 • In 2003, rinneadh an coinbhinsiún a leasú chun ligean do thíortha nach bhfuil in AE teacht isteach ann. Tháinig an leasú i bhfeidhm an 6 Feabhra 2013.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

Tá sé i bhfeidhm ón 24 Iúil 1995.

CÚLRA

Trasnaíonn formhór na bhfadhbanna comhshaoil teorainneacha náisiúnta agus d’fhéadfadh siad a bheith ina gcineál domhanda fiú. Is é sin an fáth go dtugtar an tasc don Aontas Eorpach le Conradh Liospóin (Airteagal 191 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) bearta idirnáisiúnta a chur cinn chun dul i ngleic le fadhbanna comhshaoil réigiúnacha nó domhanda.

Tá AE inniúil maidir le comhaontuithe idirnáisiúnta um chomhshaol a idirbheartú agus a shíniú. Tá amhlaidh déanta aige i go leor réimsí, cibé acu faoi choimirce na Náisiún Aontaithe nó ar leibhéal réigiúnach nó foréigiúnach. Tá 6 choinbhinsiún ina ndéileáiltear le huisce daingnithe aige.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMA

Sruthchúrsa trasteorann: uisce dromchla nó screamhuisce a mharcálann nó a thrasnaíonn teorainneacha idir dhá thír nó níos mó nó atá lonnaithe in dhá thír nó níos mó.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 95/308/CE ón gComhairle an 24 Iúil 1995 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Chomhphobail, an Choinbhinsiúin i ndáil le cosaint agus úsáid sruthchúrsaí trasteorann agus lochanna idirnáisiúnta (IO L 186, 5.8.1995, lgh. 42-58)

An Coinbhinsiún maidir le cosaint agus úsáid sruthchúrsaí trasteorann agus lochanna idirnáisiúnta — Dearbhú ón gComhphobal de bhun Airteagal 25(4) den Choinbhinsiún (IO L 186, 5.8.1995, lgh. 44-58)

Nuashonraithe 12.07.2016

Top