Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Measúnú ar éifeachtaí na bpleananna agus na gclár ar an gcomhshaol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Measúnú ar éifeachtaí na bpleananna agus na gclár ar an gcomhshaol

 

ACHOIMRE AR:

Threoir 2001/42/CE — Treoir um Measúnacht Straitéiseach Comhshaoil (MSC)

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Is í is aidhm leis a chinntiú go mbíonn leibhéal ard ann maidir le caomhnú comhshaoil ann agus go gcuirtear cúrsaí eile comhshaoil san áireamh nuair a bhítear ag ullmhú, ag glacadh le agus ag cur pleananna agus clár chun feidhme.
 • Déanann sé forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn trína dheimhniú go ndéantar measúnacht timpeallachta ar phleananna agus ar chláir áirithe ar dhóigh a mbeidh éifeachtaí suntasacha acu ar an gcomhshaol.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Tá na pleananna agus na cláir phoiblí arna gclúdú ag Treoir um Measúnacht Straitéiseach Comhshaoil (MSC) faoi réir measúnacht timpeallachta le linn a n-ullmhúcháin agus sula nglactar leo.
 • Leagtar síos sa treoir nós imeachta agus roinnt beart a leanfar agus plean nó clár lena mbaineann á mheasúnú. Sna bearta seo áirítear:
  • staidreamh scóipe;
  • tuarascáil comhshaoil le hullmhú;
  • comhairliúchán poiblí agus rannpháirtíocht ann;
  • cinnteoireacht; agus
  • faireachán.
 • Éilítear freisin sa treoir go mbeadh pleananna agus cláir ann a chinneann úsáid ceantar beag ar leibhéal áitiúil agus mionmhodhnúcháin ar phleananna agus ar chláir, chomh maith le pleananna agus cláir atá éagsúil uathu siúd a liostaítear in Alt 3(2), ach a leagann síos an creat le haghaidh toiliú don fhorbairt sa todhchaí maidir le tionscadail, atá faoi réir nós imeachta an scagtha. Tá lamháil le haghaidh lánrogha thíortha AE maidir le pleananna agus cláir áirithe a scagadh teoranta ag na critéir tábhachta a leagtar síos in Iarscríbhinn II agus ag cuspóir foriomlán na treorach chun leibhéal ard maidir le cosaint an chomhshaoil a áirithiú.
 • Baineann sraith rialacha faoi leith le luathchéimeanna na cinnteoireachta nuair a bhíonn pleananna agus cláir á bhforbairt, i.e. nuair a bhíonn:
  • tuairisc á hullmhú maidir leis na héifeachtaí suntasacha is dóigh a bheidh ar an gcomhshaol;
  • an pobal agus na húdaráis chomhshaoil á gcur ar an eolas agus nuair a théitear i gcomhairle leo;
  • comhairliúcháin trasteorann ar siúl le tíortha de chuid an AE a bhféadfaí difear a dhéanamh dóibh;
  • bearta á sainaithint chun déileáil le tionchair shuntasacha comhshaoil agus chun faireachán a dhéanamh orthu.
 • Baineann an treoir seo leis na pleananna agus na cláir phoiblí seo a leanas (chomh maith lena leasuithe) arna n-ullmhú agus/nó arna nglacadh leo ag údarás inniúil agus atá faoi réir fhorálacha dlí, rialúcháin agus riaracháin:
  • pleananna agus cláir arna n-ullmhú le haghaidh earnálacha faoi leith (talmhaíocht, foraoiseacht, iascaigh, fuinneamh, tionscal, iompar, bainistíocht dramhaíola, bainistíocht uisce, teileachumarsáidí, turasóireacht, pleanáil bhaile agus tuaithe agus úsáid talún) agus a leagann síos an creat le haghaidh toiliú don fhorbairt sa todhchaí maidir le tionscadail faoin Treoir um Measúnacht Tionchair Timpeallachta (MTT);
  • pleananna agus cláir a bhfuil measúnacht riachtanach lena n-aghaidh faoi Ailt 6 agus 7 den “Treoir maidir le” Gnáthóga;
  • Pleananna agus cláir a leagann síos an creat le haghaidh toiliú don fhorbairt sa todhchaí maidir le tionscadail seachas iad siúd a thagann faoi Threoir MTT (gan a bheith teoranta do na hearnálacha a liostaítear thuas) agus atá sainaitheanta ag tíortha an AE gur dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha acu ar an gcomhshaol. Féadfaidh tíortha an AE seo a chinneadh trí scrúdú cás ar chás nó trí chineálacha pleananna agus clár a shainaithint nó trí mheascán den dá chur chuige seo.
 • Mionmhodhnuithe ar phleananna agus chláir agus na pleananna agus na cláir do cheantair bheaga ar leibhéal áitiúil, sa chás amháin gur dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha acu ar an gcomhshaol (“scagadh”).
 • Pleananna agus cláir arb é an t-aon chuspóir amháin a bhaineann leo ná chun freastal ar chosaint náisiúnta nó ar éigeandáil shibhialta, agus pleananna airgeadais nó buiséid agus cláir nach gclúdaítear faoin treoir seo.
 • Ní mór go n-áirítear an fhaisnéis seo a leanas sa tuarascáil um chomhshaoil:
  • ábhar an phlean nó an chláir agus na príomhchuspóirí a bhaineann leis chomh maith le nascanna chuig pleananna agus cláir ábhartha eile;
  • na dálaí comhshaoil atá ann agus an fhorbairt is dóigh a dtiocfar orthu sin mura gcuirtear an plean nó an clár chun feidhme;
  • tréithe comhshaoil aon cheantair ar dóigh go mbeidh tionchar suntasach air de bharr an phlean nó an chláir;
  • aon fhadhb comhshaoil atá ann faoi látháir agus atá ábhartha don phlean nó don chlár, go háirithe iad siúd a bhaineann le zóin i líonra Natura 2000;
  • cuspóirí um chosaint an chomhshaoil ar bhonn náisiúnta, an AE nó idirnáisiúnta atá ábhartha don phlean nó don chlár atá i gceist;
  • éifeachtaí suntasacha comhshaoil is dóigh a bheidh ann de bharr chur chun feidhme an phlean nó an chláir;
  • na céimeanna atá á mbeartú chun aon drochéifeacht shuntasach ar an gcomhshaol a chosc, a laghdú agus a chúiteamh;
  • achoimre ar na cúiseanna chun roghanna eile a dhéanamh;
  • cur síos ar an gcaoi a ndearnadh an mheasúnacht;
  • na bearta faireacháin atá pleanáilte;
  • achoimre neamhtheicniúil ar an eolas thuasluaite.
 • Ní mór an dréachtphlean nó clár agus an tuarascáil chomhshaoil a chur ar fáil do na húdaráis atá freagrach as ceisteanna comhshaoil agus don phobal. Ní mór go mbíonn deis ag na húdaráis agus ag an bpobal chun a dtuairimí a chur in iúl maidir leis an dréachtphlean nó clár go luath amach agus laistigh d’amchláir chuí sula nglactar leis nó sula gcuirfear faoi bhráid an phróisis reachtaigh é.
 • Éilítear ar thír an AE atá freagrach as an bplean nó as an gclár a ullmhú cóip den dréachtphlean nó den dréachtchlár a chur, chomh maith le cóip den tuarascáil chomhshaoil, a chur chuig tíortha eile an AE:
  • sa chás go meastar gur dóigh go mbeidh éifeachtaí comhshaoil ag an bplean nó ag an gclár ar chríocha thíortha eile an AE;
  • ar iarratas ó na tíortha eile AE sin.
 • Féadfar tíortha eile an AE tús a chur le comhairliúcháin ar éifeachtaí trasteorann an phlean nó an chláir leis an tír AE atá freagrach, chomh maith le comhairliúcháin ar na céimeanna atá beartaithe chun éifeachtaí a shamhlaítear a laghdú nó a dhíothú.
 • Ní mór don údarás inniúil an tuarascáil chomhshaoil, na tuairimí a chuireann na húdaráis ábhartha agus an pobal in iúl agus torthaí ar aon chomhairliúchán trasteorann a chur san áireamh le linn dó an plean nó an clár a ullmhú agus sula nglactar leis.
 • Nuair a ghlactar le plean nó clár, ní mór don tír AE atá freagrach a chur in iúl do gach páirtí lena mbaineann a ndeachthas i gcomhairle leo agus an méid seo a leanas a chur ar fáil dóibh:
  • an plean nó an clár mar a ghlactar leis;
  • ráiteas a dhéanann achoimre ar an gcaoi a bhfuil dálaí comhshaoil déanta a chomhthathú ann agus an tuarascáil tionchair comhshaoil;
  • tuairimí agus torthaí na gcomhairliúchán;
  • na cúiseanna leis an bplean nó an clár a roghnú mar ar glacadh leis;
  • na bearta faireacháin ar baineadh úsáid astu.
 • Féadfar tíortha an AE soláthar a dhéanamh do nósanna imeachta comhordaithe nó do chomhnósanna imeachta chun dúbláil ar mheasúnacht comhshaoil a sheachaint maidir le pleananna agus cláir a n-éiríonn an oibleagáid chun tabhairt faoi mheasúnachtaí ón treoir seo agus ó reachtaíocht eile AE go comhuaineach.
 • Ní chuireann an mheasúnacht comhshaoil a dhéantar faoi Threoir MSC deireadh leis an oibleagáid chun an mheasúnacht is gá a dhéanamh faoi Threoir MTT, nó chun a bheith faoi réir riachtanas dlíthiúil eile de chuid an AE.
 • Faoin 21 Iúil 2006, agus gach 7 mbliana ina dhiaidh sin, cuireann an Coimisiún Eorpach tuarascálacha isteach maidir le cur chun feidhme na treorach faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá feidhm leis ón Domhnach 21 Iúil 2001. Bhí sé le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 21 Iúil 2004.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach ar:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2001/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2001maidir le measúnú ar na héifeachtaí atá ag pleananna agus cláir áirithe ar an gcomhshaol (IO L 197, 21.7.2001, lgh. 30-37)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 92/43/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1992 maidir le gnáthóga nádúrtha agus fauna agus flora fiáine a chaomhnú (IO L 206, 22.7.1992, lgh. 7-50)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 92/43/CEE a chorprú sa doiciméad bunaidh. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Treoir 2011/92/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le measúnú ar na héifeachtaí a bhíonn ag tionscadail áirithe phoiblí agus phríobháideacha ar an gcomhshaol (IO L 26, 28.1.2012, lgh. 1-21)

Féach ar leagan comhdhlúite.

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus Coiste na Réigiún —Ar chur chun feidhme agus éifeachtúlacht na Treorach um Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (Treoir 2001/42/CE) (COM(2009) 469 final, 14.9.2009)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa faoi Alt 12(3) de Threoir 2001/42/CE maidir le measúnú ar na héifeachtaí atá ag pleananna agus cláir áirithe ar an gcomhshaol (COM(2017) 234 final, 15.5.2017)

Nuashonraithe 15.09.2017

Top