Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cosaint Fhisiceach Ábhair Núicléach agus Saoráidí Núicléacha

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cosaint Fhisiceach Ábhair Núicléach agus Saoráidí Núicléacha

Féachtar sa Choinbhinsiún maidir le Cosaint Fhisiceach Ábhair Núicléach agus Saoráidí Núicléacha le hábhar núicléach agus saoráidí núicléacha a chosaint agus le pionóis as sáruithe sa réimse seo a leagan amach. Tá sé mar aidhm leis chomh maith comhar a chothú idir na Stáit atá ina bpáirtithe sa Choinbhinsiún.

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA CHINNEADH?

  • Faomhtar ann aontachas an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach sa Choinbhinsiún maidir le Cosaint Fhisiceach Ábhair Núicléach agus Saoráidí Núicléacha.
  • Féachtar sa Choinbhinsiún leis an méid seo a leanas a dhéanamh:
    • ábhar núicléach agus saoráidí núicléacha a chosaint,
    • rialacha a leagan amach do phionóis as sáruithe sa réimse seo,
    • comhar a chothú idir na Stáit sínithe.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá sé mar aidhm leis an gCoinbhinsiún úr maidir le Cosaint Fhisiceach Ábhair Núicléach agus Saoráidí Núicléacha cosaint fhisiceach a chinntiú le linn úsáid, stóráil nó iompar ábhar a úsáidtear chun chríche síochánta, chomh maith le coireacht a bhaineann leis an ábhar agus na saoráidí sin a chomhrac agus a chosc. Tá sé bunaithe ar an gCoinbhinsiún maidir le Cosaint Fhisiceach Ábhair Núicléach (CPPNM), ina bhfuil na tíortha AE go léir ina bpáirtí.

Ní mór do gach Stát atá ina pháirtí sa choinbhinsiún bearta a bhunú agus a chur chun feidhme chun an chosaint éifeachtúil seo a ráthú chun cosc a chur ar, go sonrach, ghoid an ábhair núicléach as a bhfuil sé freagrach nó an ábhar núicléach a bheith ar iarraidh, chomh maith le cosc a chur ar shabaitéireacht saoráidí núicléacha ar a chríoch. Tá Conradh Euratom níos leithne toisc go sonraítear ann nach mór do thíortha AE cosc a chur ar mhíleithreasú ar bith d’ábhar núicléach chun críocha ar bith seachas na críocha dá raibh sé beartaithe.

Agus an Coinbhinsiún seo á chur chun feidhme, ní mór do na Stáit atá ina bpáirtí ann urraim a thabhairt do roinnt prionsabal bunúsacha, go háirithe prionsabail na freagrachta ar an Stát agus ar shealbhóirí ceadúnais, maidir le cultúr slándála, árachais agus rúndachta.

Ní mór do na Stáit chonarthachta a chinntiú go bhfuil an t-ábhar núicléach a allmhairíonn siad, a onnmhairíonn siad nó a ghlacann siad faoi bhealach ar a gcríoch á chosaint de réir an leibhéil sábháilteachta is infheidhme.

Ní mór do na Stáit chonarthachta údarás inniúil a ainmniú a bheidh freagrach as cur i bhfeidhm an Choinbhinsiún, chomh maith le bheith ina phointe teagmhála, agus an fhaisnéis seo a thabhairt do thíortha sínithe eile go díreach nó trí idirghabhálaí na Gníomhaireachta Idirnáisiúnta d'Fhuinneamh Adamhach. Ina theannta sin, ní mór dóibh comhoibriú i gcás gada, sabaitéireachta nó i gcás go mbeidh baol gada nó sabaitéireachta ann. Ach go háirithe, is éard atá i gceist sa chomhoibriú seo malairt faisnéise, agus meas a thabhairt ar rúndacht na faisnéise seo i leith tríú páirtithe ag an am céanna.

Ní mór do na Stáit chonarthachta pionóis iomchuí a chur i bhfeidhm ar sháruithe áirithe, ar aon dul lena ndéine. Go sonrach, tá sé inphionós gníomhú gan údarú ar bhealach a bheadh ina chúis nó a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le bás nó gortú tromchúiseach, goid ábhair núicléach, sabaitéireacht suiteála núicléiche, an bhagairt ábhar núicléach a úsáid a bheadh ina chúis le bás nó gortú tromchúiseach tríú páirt nó a bheadh ina chúis le damáiste suntasach ar mhaoin; tá iarrachtaí ceann de na gníomhartha sin a dhéanamh, a bheith bainteach i ngníomhartha dá leithéid nó iad sin a eagrú inphionós chomh maith.

Tá údarú ag Stát conarthachta ar bith maidir le sáruithe a dhéantar ar a chríoch nó ar bord soithigh nó aerárthaigh atá cláraithe sa Stát sin agus nuair atá an duine ar dócha go ndearna sé an sárú ina dhúchasach den Stát sin. Tá na sáruithe sin ina bhforais um eiseachadadh idir na Stáit chonarthachta, nach mór díobh an cúnamh breithiúnach is fairsinge a chur ar fáil dá chéile i gcás na sáruithe sin. Níl rúin pholaitiúla don sárú ina gcúis le heiseachadadh nó cúnamh frithpháirteach breithiúnach a dhiúltú.

Glacadh an Coinbhinsiún maidir le Cosaint Fhisiceach Ábhair Núicléach (CPPNM), i 1979 agus tháinig sé i bhfeidhm i 1987. Leasaíodh é in 2005 ag comhdháil a tionóladh chun a fhorálacha a neartú. Ní mór comhdháil chun athbhreithniú a dhéanamh ar an gcoinbhinsiún leasaithe a eagrú gach 5 bliana i ndiaidh theacht i bhfeidhm an leasaithe a comhaontaíodh in 2005.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

Tháinig sé i bhfeidhm an 10 Iúil 2007.

CÚLRA

An Coinbhinsiún maidir le Cosaint Fhisiceach Ábhair Núicléach (CPPNM), agus an Leasú air

GNÍOMH

Cinneadh 2007/513/Euratom ón gComhairle an 10 Iúil 2007 lena bhfaomhtar aontachas an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach sa Choinbhinsiún leasaithe maidir le Cosaint Fhisiceach Ábhair Núicléach agus Saoráidí Núicléacha - Fógra an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach de réir Airteagail 18(4) agus 17(3) den CPPNM (IO L 190, 21.7.2007, lgh. 12–14)

Nuashonraithe 13.12.2015

Top