Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Comhghnóthas an Aontais Eorpaigh um fhuinneamh comhleá (F4E)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Comhghnóthas an Aontais Eorpaigh um fhuinneamh comhleá (F4E)

Tá turgnamh idirnáisiúnta mórscála bunaithe, ar a dtugtar ITER, chun an inmharthanacht atá ag an gcomhleá núicléach mar fhoinse fuinnimh a chruthú. Tá Comhghnóthas Eorpach um ITER agus um fhuinneamh comhleá a fhorbairt (F4E) cruthaithe ag an Aontas Eorpach (AE) d’fhonn rannchuidiú AE le ITER a bhainistiú.

GNÍOMH

Cinneadh 2007/198/Euratom ón gComhairle an 27 Márta 2007 lena mbunaítear an comhghnóthas Eorpach um ITER agus um fhuinneamh comhleá a fhorbairt agus lena dtugtar buntáistí dó

ACHOIMRE

Tá turgnamh idirnáisiúnta mórscála bunaithe, ar a dtugtar ITER, chun an inmharthanacht atá ag an gcomhleá núicléach mar fhoinse fuinnimh a chruthú. Tá Comhghnóthas Eorpach um ITER agus um fhuinneamh comhleá a fhorbairt (F4E) cruthaithe ag an Aontas Eorpach (AE) d’fhonn rannchuidiú AE le ITER a bhainistiú.

CAD A DHÉANTAR SA CHINNEADH?

Bunaítear leis comhghnóthas Eorpach um ITER agus F4E do thréimhse 35 bliana ag tosú an 19 Aibreán 2007. Tá F4E suite i mBarcelona na Spáinne.

Is iad comhaltaí F4E an Comhphobal Eorpach d'Fhuinneamh Adamhach (Euratom), dá ndéanann siad seo a leanas ionadaíocht: an Coimisiún Eorpach, na 28 tír AE, agus an Eilbhéis, a bhfuil comhaontuithe comhair curtha i gcrích aici le Euratom i réimse an chomhleáite núicléigh rialaitheach.

Cuspóirí

Is iad seo:

ullmhúchán ar rannchuidiú Euratom leis an eagraíocht idirnáisiúnta fuinnimh comhleá ITER agus le gníomhaíochtaí “Cur Chuige Níos Leithne” leis an tSeapáin do chur chun feidhme tapa an fhuinnimh chomhleá, agus clár gníomhaíochtaí a ullmhú agus a chomhordú mar ullmhúchán chun imoibreoir comhleáite taispeána agus áiseanna gaolmhara a thógáil, lena n-áirítear an áis idirnáisiúnta ionradaíochta ar ábhair chomhleá.

Chomh maith lena ghníomhaíochtaí eile, is iad príomhthascanna an chomhghnóthais:

maoirseacht a dhéanamh ar ullmhúchán an tsuímh don tionscadal ITER;

acmhainní ábhartha, airgeadais agus daonna a sholáthar don eagraíocht ITER;

gníomhaíochtaí taighde agus forbartha eolaíocha agus teicneolaíocha i réimse an chomhleáite a chomhordú; agus

gníomhú mar chomhéadan leis an eagraíocht ITER.

Buiséad

Tá ranníocaíocht Euratom le F4E don tréimhse 2014-20 socraithe ag EUR 2 915 milliún.

Meastar go mbeidh acmhainní airgeadais táscacha EUR 9 653 milliún ag F4E don tréimhse 2007-41, le ranníocaíocht EUR 7 649 milliún ó Euratom (faoi réir ag uasmhéid 15 % do chostais riaracháin).

Struchtúr

Tá pearsantacht dhlítheanach ag F4E. Tá sí freagrach as maoirseacht ar F4E i gcur i bhfeidhm a gníomhaíochtaí.

Tá na nithe seo a leanas ag F4E:

Bord rialaithe, ar a bhfuil ionadaithe ó chomhaltaí F4E. Faigheann sé cúnamh ó:

an biúró;

Tá an bord freagrach as F4E a mhaoirsiú i gcur chun feidhme a gníomhaíochtaí.

Stiúrthóir, atá freagrach as ionadaíocht ar F4E agus reáchtáil na hEagraíochta ó lá go lá, lena n-áirítear conarthaí a shíniú.

Dliteanas agus dlínse

Tá dliteanas conartha F4E á rialú ag an gconradh atá i gceist agus ag an dlí a bhaineann leis.

Tá dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i gcaingne agus in achomhairc a dhéantar i gcoinne F4E.

CÚLRA

Tá fuinneamh comhleá, chomh maith le foinsí fuinnimh in-athnuaite agus fuinneamh eamhnach, ar cheann de na trí rogha ar bhreoslaí iontaise. Is é an ceann is forleithne, amach is amach, sa chruinne - is é foinse an fhuinnimh a radann an ghrian agus réalta eile - ach is é an ceann is lú forbartha ar domhan de na trí fhoinse fuinnimh neamh-iontaise.

Chuir an tionscadal JET (tóras Eorpach comhpháirteach), a bunaíodh i 1978, leis an ardtaighde i réimse an fhuinnimh chomhleá le roinnt blianta. Ó 1988, céim nua i réimse an chomhleáite ab ea forbairt an tionscadail ITER. Chríochnaigh sé seo, sa bhliain 2001, le dearadh mionsonraithe d’áis taighde a bhí dírithe ar fhéidearthacht an chomhleáite mar fhoinse fuinnimh óna bhféadfadh an tAontas Eorpach tairbhe shuntasach a bhaint, ach go háirithe i gcomhthéacs na cinnteachta maidir le slándáil agus ilchineálacht a sholáthair fuinnimh fhadtéarmaigh.

I mí na Samhna 2003, mhol an tAontas Eorpach an Fhrainc mar stát aíochta ITER agus Cadarache mar shuíomh ITER.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach suíomh gréasáin F4E.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Cinneadh 2007/198/Euratom

19.4.2007

-

IO L 90, 30.3.2007, lgh. 58-72

Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Cinneadh 2013/791/Euratom

24.12.2013

-

IO L 349, 21.12.2013, lgh. 100-102

Cinneadh (Euratom) 2015/224

5.3.2015

-

IO L 37, 13.2.2015, lgh. 8-14

Nuashonrú is déanaí: 25.07.2015

Top