Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cuntasaíocht shoiléir i leith cuideachtaí faoi úinéireacht stáit

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cuntasaíocht shoiléir i leith cuideachtaí faoi úinéireacht stáit

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2006/111/CE ón gCoimisiún — cuntasaíocht shoiléir i leith cuideachtaí faoi úinéireacht stáit

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Tá sé ina aidhm léi trédhearcacht a áirithiú sa chaidreamh airgeadais idir tíortha an Aontais Eorpaigh (AE) agus cuideachtaí faoi úinéireacht stáit lena áirithiú go mbeidh iomaíocht chóir i réim le cuideachtaí príobháideacha agus nach ndéanfar leithcheal orthu.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Go sonrach, ceanglaítear ar thíortha AE trédhearcacht a áirithiú i dtaobh aon chistí poiblí a chuirfear ar fáil do chuideachtaí faoi úinéireacht stáit agus i dtaobh a n-úsáide, agus a áirithiú go leagfar amach go soiléir costais agus ioncam na gcuideachtaí sin i gcuntais ar leithligh.
  • I measc na gcineálacha caidrimh airgeadais a thagann faoin treoir tá soláthar caipitil, deontas nó iasachtaí ar théarmaí faoi phribhléid agus fritháireamh caillteanas oibriúcháin*.
  • Ní mór do thíortha AE a chinntiú go gcoinneofar ar leithligh cuntais inmheánacha na gcuideachtaí lena mbaineann i ndáil lena gcuid gníomhaíochtaí éagsúla, agus go leagfar amach go cuí na costais agus an t-ioncam go léir de réir prionsabail chuí cuntasaíochta costála.
  • Déantar cineálacha áirithe caidrimh airgeadais a eisiamh ón treoir, mar shampla, idir tíortha AE agus bainc cheannais, nó caidreamh airgeadais le cuideachtaí faoi úinéireacht stáit maidir le soláthar seirbhísí nach dócha go mbeadh tionchar suntasach acu ar an trádáil idir tíortha AE.
  • Ní mór do thíortha AE a áirithiú go gcuirfear an fhaisnéis airgeadais chuí ar fáil don Choimisiún Eorpach ar feadh tréimhse suas le 5 bliana tar éis na cistí poiblí a chur ar fáil don chuideachta. Ní fhéadfaidh an Coimisiún aon fhaisnéis a nochtadh atá cumhdaithe faoi oibleagáid na rúndachta gairmiúla, áfach.
  • Maidir le hearnáil na déantúsaíochta, ní mór an fhaisnéis sin a sholáthar don Choimisiún ar bhonn bliantúil agus ba chóir go n-áireofaí léi an tuarascáil bhliantúil agus na cuntais bhliantúla.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Is é Treoir 2006/111/CE ón gCoimisiún an leagan códaithe de ghníomh bunaidh (Treoir 80/723/CEE) agus de na leasuithe a rinneadh air ina dhiaidh sin. Tá sí i bhfeidhm ón 20 Nollaig 2006. Bhí ar thíortha AE an treoir bhunaidh, Treoir 80/723/CEE, a ionchorprú sa dlí náisiúnta faoin 31 Nollaig 1981.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

fritháireamh caillteanas: téarma cuntasaíochta a chiallaíonn, i gcás caillteanas a thaifeadadh, go ndéantar é a fhritháireamh i gcoinne mír bhrabúsach chun a éifeacht a chur ar ceal.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2006/111/CE ón gCoimisiún an 16 Samhain 2006 maidir le trédhearcacht caidrimh airgeadais idir Ballstáit agus gnóthais phoiblí agus chomh maith leis sin maidir le trédhearcacht airgeadais laistigh de ghnóthais áirithe (Leagan códaithe) (IO L 318, 17.11.2006, lgh. 17-25)

Nuashonraithe 14.11.2016

Top