Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Caighdeáin idirnáisiúnta chuntasaíochta (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Caighdeáin idirnáisiúnta chuntasaíochta (IAS)

Trí cheangal a chur ar gach cuideachta liostaithe AE a gcuntais a ullmhú de réir na gcaighdeán idirnáisiúnta cuntasaíochta (IAS)* /na gcaighdeán tuairiscithe airgeadais idirnáisiúnta (IFRS)*, déantar trédhearcacht agus inchomparáideacht chuntais na gcuideachtaí a fheabhsú. Dá réir sin, méadaítear éifeachtacht an mhargaidh, laghdaítear an costas a bhaineann le caipiteal a thiomsú do chuideachtaí, agus dá réir sin feabhsaítear iomaíochas agus cuirtear borradh faoin bhfás in AE.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Iúil 2002 maidir le feidhmiú caighdeán cuntasaíochta idirnáisiúnta.

ACHOIMRE

Trí cheangal a chur ar gach cuideachta liostaithe AE a gcuntais a ullmhú de réir na gcaighdeán idirnáisiúnta cuntasaíochta (IAS)* /na gcaighdeán tuairiscithe airgeadais idirnáisiúnta (IFRS)*, déantar trédhearcacht agus inchomparáideacht chuntais na gcuideachtaí a fheabhsú. Dá réir sin, méadaítear éifeachtacht an mhargaidh, laghdaítear an costas a bhaineann le caipiteal a thiomsú do chuideachtaí, agus dá réir sin feabhsaítear iomaíochas agus cuirtear borradh faoin bhfás in AE.

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN SEO?

Ceanglaítear ann ar gach cuideachta liostaithe AE, lena n-áirítear bainc agus cuideachtaí árachais, ó 2005 i leith, a gcuntais chomhdhlúite a ullmhú de réir an IAS.

PRÍOMHPHOINTÍ

Maidir le cuntais bhliantúla, tá an rogha ag tíortha AE a cheadú do chuideachtaí a thrádálann go poiblí iad a ullmhú i gcomhréir leis an IAS a glacadh de réir an nós imeachta atá leagtha síos sa Rialachán nó ceangal a chur orthu é sin a dhéanamh. D’fhéadfaidís cinneadh a dhéanamh chomh maith an cead nó an ceanglas sin a shíneadh chuig cuideachtaí eile maidir le hullmhú a gcuntas comhdhlúite nó ullmhú a gcuntas bliantúil.

D’fhonn maoirseacht pholaitiúil chuí a chinntiú, bunaítear meicníocht AE úr sa Rialachán chun measúnú a dhéanamh ar an IAS a ghlac Bord na gCaighdeán Idirnáisiúnta Cuntasaíochta (IASB) atá bunaithe i Londain, d’fhonn formhuiniú (faomhadh) dlíthiúil a thabhairt dóibh lena úsáid laistigh den Aontas Eorpach.

Déantar foráil sa Rialachán i leith dhá chomhlacht a bhunú chun cuidiú a thabhairt leis an bpróiseas:

Cinneann an Coiste Rialála Cuntasaíochta (ACR), faoi chathaoirleacht an Choimisiúin agus ina bhfuil ionadaithe ó thíortha AE, cibé acu an fhormhuineoidh nó nach bhformhuineoidh sé an IAS ar bhonn moltaí ón gCoimisiún.

Cuireann an Grúpa Comhairleach Eorpach um Thuairisciú Airgeadais (EFRAG) tacaíocht agus saineolas ar fáil don Choimisiún maidir le measúnú na gcaighdeán idirnáisiúnta cuntasaíochta. Tá saineolaithe cuntasaíochta ann ón earnáil phríobháideach i roinnt tíortha AE.

Tá próiseas dhá shraith i gceist leis an meicníocht um fhormhuiniú:

próiseas rialála ina gcinneann an ARC, ar bhonn molta ón gCoimisiún, cibé an bhfuil na IFRSanna le glacadh nó nach bhfuil;

próiseas teicniúil ina soláthraíonn an EFRAG tacaíocht agus saineolas de réir mar is gá chun measúnú a dhéanamh ar na IFRSanna agus chun comhairle a thabhairt don Choimisiún ar cibé acu na IFRS atá a mbreithniú a ghlacadh nó gan iad a ghlacadh.

Leagtar amach na caighdeáin idirnáisiúnta chuntasaíocht agus na léirmhínithe gaolmhara i Rialachán (CE) Uimh. 1126/2008. Leasaíodh an Rialachán seo cúpla uair chun na caighdeáin uile arna gcur i láthair ag an IASB ó bhí 2008 ann a chur san áireamh, lena n-áirítear leasuithe áirithe ó 2012 maidir le ráitis airgeadais chomhdhlúite, comhpháirtíochtaí agus faisnéis atá le cur ar fáil maidir le leasanna atá á sealbhú in aonáin eile.

Déantar tábla ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin ina liostaítear na leasuithe uile a rinneadh ar Rialachán (CE) Uimh. 1126/2008 a fhoilsiú agus a thabhairt cothrom le dáta ar bhonn rialta.

I Meitheamh 2015, ghlac an Coimisiún Eorpach tuarascáil ina ndearnadh measúnú ar oibriú an Rialacháin. Baintear de thátal inti ar an iomlán gur éirigh leis an IFRS maidir le feabhas a chur ar éifeachtacht mhargaí caipitil AE trí thrédhearcacht agus inchomparáideacht na ráiteas airgeadais a threisiú. Rinneadh roinnt réimsí ina raibh feabhas le déanamh a aithint, amhail an comhoibriú idir gníomhaithe sa phróiseas formhuinithe.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN ?

Ón 14 Meán Fómhair 2002.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Caighdeáin idirnáisiúnta chuntasaíochta: caighdeáin idirnáisiúnta chuntasaíochta (IAS), caighdeáin idirnáisiúnta um thuairisciú airgeadais (IFRS) agus léirmhíniúcháin ghaolmhara (léirmhíniúcháin SIC-IFRIC), leasuithe ina dhiaidh sin ar na caighdeáin agus ar na léirmhíniúcháin ghaolmhara sin, caighdeáin amach anseo agus léirmhínithe gaolmhara arna n-eisiúint nó arna nglacadh ag Bord na gCaighdeán Idirnáisiúnta Cuntasaíochta (IASB).

Ba é SIC-IFRIC: an Buanchoiste Léirmhíniúcháin (SIC) réamhtheachtaí Choiste Léirmhíniúcháin na gCaighdeán Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais (IFRIC).

Chun tuilleadh eolais a fháil féach an leathanach um chaighdeáin agus léiriúcháin IAS/IFRS ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002

14.9.2002

-

IO L 243 an 11.9.2002, lgh. 1-4

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 297/2008

10.4.2008

-

IO L 97 an 9.4.2008, lgh. 62-63

Rinneadh na leasuithe agus na ceartúcháin leantacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002 a chorprú sa bhuntéacs. Níl ach fiúntas faisnéiseach ag an leagan comhdhlúite seo amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 1126/2008 ón gCoimisiún an 3 Samhain lena nglactar caighdeáin idirnáisiúnta chuntasaíochta áirithe de réir Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Iris Oifigiúil L 320 an 29.11.2008, lgh. 1-481).

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle: Measúnú ar Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002 an 19 Iúil 2002 maidir le feidhmiú Caighdeán Cuntasaíochta Idirnáisiúnta (COM(2015) 301 final an 18 Meitheamh 2015).

Nuashonrú is déanaí: 10.06.2015

Top