Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Grúpáil Eorpach um Leas Eacnamaíoch

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Grúpáil Eorpach um Leas Eacnamaíoch

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CEE) Uimh. 2137/85 – an Ghrúpáil Eorpach um Leas Eacnamaíoch

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

  • Tugtar isteach ionstraim dlí leis ar leibhéal an Aontaigh Eorpaigh (AE) i bhfoirm Grúpáil Eorpach um Leas Eacnamaíoch (GELE) atá deartha chun na deacrachtaí dlí, fioscacha agus síceolaíocha a bhíonn ag daoine nádúrtha, cuideachtaí, gnólachtaí agus ag comhlachtaí eile ag comhoibriú thar theorainneacha.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór GELE a bhunú de réir na rialacha a bhfuil cur síos déanta orthu thíos.

Feidhm

Is é is aidhm leis an ngrúpáil gníomhaíochtaí eacnamaíocha a cuid baill a éascú nó a fhorbairt trí acmhainní, gníomhaíochtaí nó scileanna a chomhthiomsú. Leis sin beartaítear torthaí níos fearr a tháirgeadh le hais mar a dhéanfaí i gcás ina mbeadh na baill ag gníomhú ina n-aonar.

Cruthú

  • Is féidir le cuideachtaí, gnólachtaí agus le haonáin dlíthiúla eile atá á rialú le dlí poiblí nó príobháideach a bunaíodh de réir dlí thír AE agus a bhfuil a n-oifig chláraithe féin acu in AE GELE a chruthú. Is féidir le daoine aonair a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíocht thráchtála, ceardaíochta nó talmhaíochta nó a sholáthraíonn seirbhísí gairmiúla nó seirbhísí eile in AE í a chruthú freisin.
  • Ní mór do GELE 2 bhall ar a laghad a bheith aici ó thíortha éagsúla in AE.
  • Ní mór na nithe seo a leanas a bheith sa chonradh maidir le cruthú GELE: a hainm, a seoladh oifigiúil agus míreanna, ainm, uimhir chláraithe agus áit chláraithe, más ann, gach ball den ghrúpáil agus fad na grúpála, ach amháin nuair atá sé sin éiginnte. Ní mór an conradh a chomhdú ag an gclárlann atá ainmnithe ag gach tír AE. Tugtar clárú ar an mbealach sin inniúlacht iomlán dhlíthiúil ar an GELE ar fud AE.
  • Ní féidir le GELE cuireadh a thabhairt d’infheistíocht ón bpobal.
  • Ní gá go gcruthófaí GELE le caipiteal. Is féidir le baill bealaí maoinithe malartacha a úsáid.

Fostaithe

Ní féidir le GELE níos mó ná 500 duine a fhostú.

Foilsiú an chruthaithe agus a dhíscaoilte

Nuair a dhéantar grúpáil a chruthú nó a dhíscaoileadh, ní mór fógra a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (sraith C agus S).

Seoladh oifigiúil

Ní mór do sheoladh oifigiúil grúpála a bheith laistigh de AE. Féadfar é a aistriú ó thír AE amháin go tír eile faoi réir coinníollacha áirithe.

Cearta vótála agus orgáin

Tá 1 vóta amháin ag gach ball de GELE, cé go bhféadfadh a conradh bunaithe níos mó ná 1 vóta a thabhairt do bhaill áirithe ar an gcoinníoll nach bhfuil móramh na vótaí ag aon 1 bhall. Liostaítear sa rialachán na cinntí sin a dteastaíonn aontoilíocht ina leith.

Ní mór do GELE 2 orgán ar a laghad a bheith aici:

  • na baill ag gníomhú go comhpháirteach agus
  • an bainisteoir nó na bainisteoirí.

Déanann na bainisteoirí ionadaíocht agus cuireann siad an GELE faoi cheangal ina cuid déileálacha le tríú páirtithe i gcás nach mbíonn a gcuid gníomhartha laistigh de nithe na grúpála.

Brabúis

Níl sé beartaithe gur chóir don ghrúpáil brabús a dhéanamh di féin. Measfar gurb ionann brabúis GELE agus brabúis a cuid baill agus déanfar é a leithroinnt de réir an chlásail ábhartha sa chonradh nó, i gcas mainneachtana clásail den sórt sin, i scaireanna cothroma. Ní bheidh brabúis nó caillteanais GELE inchánach ach amháin i lámha a cuid baill.

Dliteanas comhpháirteach agus leithleach neamhtheorannaithe

Mar frithbheart maidir leis an tsaoirse chonarthach atá mar bhunús den GELE agus toisc nach gceanglaítear ar bhaill íosmhéid caipitil a sholáthar, tá dliteanas comhpháirteach agus leithleach neamhtheorannaithe ag gach ball dá gcuid fiacha.

CÚLRA

Comhlíontar leis an an rialachán seo angá atá le forbairt chomhchuibhithe gníomhaíochta geilleagraí ar fud AE agus ar bhunú margaidh aonair ina dtairgfear coinníollacha atá ar aon dul leo siúd a bheadh i margadh náisiúnta.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CEE) Uimh. 2137/85 ón gComhairle an 25 Iúil 1985 maidir leis an nGrúpáil Eorpach um Leas Eacnamaíoch (GELE) (IO L 199, 31.7.1985, lgh. 1–9)

Nuashonraithe 20.06.2016

Top