Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tairiscintí táthcheangail cuideachtaí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tairiscintí táthcheangail cuideachtaí

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2004/25/CE maidir le tairiscintí táthcheangail

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Leagtar síos inti bearta chun dlíthe, rialacháin, rialacha riaracháin, cóid chleachtais, agus socruithe eile le haghaidh tairiscintí táthcheangail* i dtíortha AE a chomhordú.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní mór do rialtais AE comhlíonadh na bprionsabal seo a leanas a áirithiú:
  • Ní mór caitheamh go cothrom le gach sealbhóir urrús* de chuideachta is tairgí* den chineál céanna.
  • Ní mór am agus faisnéis leordhóthanach a bheith acu chun teacht ar chinneadh eolasach arna dhéanamh go cuí maidir leis an tairiscint.
  • Ní mór do bhord cuideachta is tairgí gníomhú ar mhaithe le leas na cuideachta ina hiomláine.
  • Ní cheadaítear iompar trína n-ardaítear nó trína laghdaítear praghas na n-urrús atá i gceist go saorga.
  • Ní fhéadfaidh tairgeoir tairiscint a fhógairt mura bhfuil acmhainní airgeadais leordhóthanacha aige.
  • Ní fhéadfar bac a chur le cuideachta is tairgí ina cuid gníomhaíochtaí ar feadh tréimhse níos faide ná mar is réasúnta.
 • Ní mór do thíortha AE údarás, nó údaráis, a shainiú chun maoirseacht a dhéanamh ar thairiscintí táthcheangail. Is iad a chinneann freisin an t-údarás breithiúnach nó eile a láimhseálfadh díospóidí nó neamhrialtachtaí ar bith i dtairiscint.
 • Is í an chuideachta is tairgí a chinneann an t-údarás maoirseachta náisiúnta a dhéanfaidh an tairiscint a mheas más rud é go dtrádáiltear a hurrúis i mbreis is tír amháin in AE.
 • Chun scairshealbhóirí mionlaigh a chosaint, ní mór d’aon duine a ghlacann seilbh ar chuideachta tairiscint a dhéanamh ar phraghas cothromasach do gach sealbhóir urrús chomh luath agus is féidir.
 • Is é an praghas cothromasach an praghas ab airde a d’íoc an tairgeoir as na hurrúis i rith tréimhse 6-12 mhí roimh an tairiscint. I gcásanna ar leith, féadfaidh údaráis mhaoirseachta náisiúnta an praghas sin a choigeartú.
 • Ba cheart cinneadh maidir le seoladh tairisceana a fhógairt go poiblí chomh luath agus is féidir agus ba cheart trédhearcacht mhargaidh agus sláine urrúis na cuideachta is tairgí a áirithiú.
 • Is gá bunfhaisnéis a sholáthar sa doiciméad tairisceana amhail na téarmaí lena mbaineann agus féiniúlacht na cuideachta nó an duine atá ag seoladh an tionscnaimh agus na ndaoine atá ag gníomhú le chéile.
 • Is iad údaráis náisiúnta a chinneann an tréimhse atá ceadaithe chun tairiscint a ghlacadh. Idir 2 sheachtain agus 10 seachtaine a mhaireann an tréimhse sin.
 • Roimh ghabháil do ghníomhaíochtaí lena bhféadfaí bac a chur ar an tairiscint, ní mór do bhord na cuideachta is tairgí (faoi réir rogha an diúltaithe i dtír AE) údarú roimh ré a fháil ó chruinniú scairshealbhóirí ginearálta.
 • Ní mór ionadaithe na n-oibrithe a chur ar an eolas maidir le tairiscint táthcheangail ar bith.
 • Is ann do rialacha náisiúnta le haghaidh saincheisteanna amhail dul i léig nó leasú tairiscintí nó nochtadh an toraidh de tháthcheangal beartaithe.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá an treoir i bhfeidhm ón 20 Bealtaine 2004. Bhí an treoir le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 20 Bealtaine 2006.

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Tairiscint táthcheangail: tairiscint phoiblí chun na hurrúis ar fad nó cuid de na hurrúis atá ag cuideachta a fháil.

Urrúis: scaireanna iompróra lena dtugtar cearta vótála i gcuideachta don úinéir.

Cuideachta is tairgí: cuideachta atá faoi réir tairisceana.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2004/25/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Aibreán 2004 maidir le tairiscintí táthcheangail (IO L 142, 30.4.2004, lgh. 12-23)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2004/25/CE a chorprú isteach sa téacs bunaidh. Is chun críche faisnéise amháin an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 16.11.2016

Top