Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cánacha indíreacha ar chruinniú caipitil

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cánacha indíreacha ar chruinniú caipitil

Leis an Treoir seo, rialaítear cánacha indíreacha arna ngearradh ag Ballstáit ar chruinniú caipitil. Foráiltear leis toirmeasc ginearálta ar chánacha den sórt sin, go háirithe dleacht chaipitil, ach mar sin féin d’fhéadfaí tíortha áirithe a údarú lena gearradh de réir coinníollacha maolaithe áirithe.

ACHT

Treoir 2008/7/CE ón gComhairle an 12 Feabhra 2008 maidir le cánacha indíreacha ar chruinniú caipitil.

ACHOIMRE

Cáin indíreach is ea dleacht chaipitil, rud a chuireann isteach ar shaorghluaiseacht caipitil. De réir na Treorach, ba é an réiteach ab fhearr deireadh a chur leis an dleacht ós rud é go bhfuil sé díobhálach d’fhorbairt gnó laistigh den Aontas Eorpach (AE).

Cáin agus na cuideachtaí lena mbaineann

Is é aidhm na Treorach cánacha indíreacha arna ngearradh ar na nithe seo a leanas a rialú:

 • ranníocaíochtaí caipitil le cuideachtaí caipitiúla;
 • oibríochtaí athstruchtúraithe lena mbaineann cuideachtaí caipitiúla;
 • eisiúint urrús agus bintiúr áirithe.

Baineann sé leis an méid seo a leanas:

 • cuideachtaí teoranta;
 • comhpháirtíochtaí faoi theorainn scaireanna;
 • cuideachtaí faoi dhliteanas teoranta.

Baineann sé freisin le haon cuideachta, gnólacht, comhpháirtíocht nó duine dlíthiúil mar seo a leanas:

 • ar féidir a scaireanna a dhéileáil ar an stocmhalartán;
 • ar féidir lena gcomhaltaí a gcuid scaireanna a dhiúscairt gan bhac agus nach bhfuil na comhaltaí sin freagrach as fiachais na cuideachta ach go feadh mhéid a scaireanna féin;
 • agus aon chuideachta, gnólacht, comhpháirtíocht nó duine dlíthiúil eile a bhíonn ag feidhmiú ar bhrabús.

Soiléirítear sa Treoir an chiall atá le ranníocaíochtaí caipitil (lena n-áirítear cuideachta chaipitiúil a fhoirmiú, nó cuideachta a thiontú ina cuideachta chaipitiúil, nó méaduithe ar scairshealbhú caipitil trí ranníocaíochtaí sócmhainní nó trí bhrabúis nó chúlchistí a chaipitliú…) agus an chiall atá le hathstruchtúrú oibríochtaí amhail cumaisc arna ndéanamh trí ranníocaíocht sócmhainní nó trí mhalartú scaireanna.

Toirmeasc ar cháin indíreach a ghearradh ar chruinniú caipitil

Ní fhéadfaidh tíortha an AE cáin indíreach a ghearradh ar chruinniú caipitil le haghaidh cuideachta caipitiúla.

Téann na hidirbhearta sin i bhfeidhm orthu seo a leanas go háirithe:

 • ranníocaíochtaí caipitil;
 • iasachtaí nó seirbhísí a chuirtear ar fáil mar chuid de ranníocaíochtaí caipitil;
 • clárú nó foirmiúlachtaí eile atá de dhíth roimh dhul i mbun gnó de bharr fhoirm dhlíthiúil na cuideachta;
 • athrú ar na hionstraimí trínar comhdhéanadh an chuideachta
 • oibríochtaí athstruchtúraithe.

Ina theannta sin, cuirtear toirmeasc leis an Treoir ar chánacha indíreacha ar eisiúint urrús agus bannaí áirithe. Mar sin féin, féadfaidh tíortha an AE dleachtanna aistrithe áirithe, dleachtanna i bhfoirm táillí nó dleachtanna, agus cáin bhreisluacha (CBL) a ghearradh.

Díolúintí

Baineann forálacha speisialta le tíortha den AE a ghearr dleacht chaipitil amhail an 1 Eanáir 2006. Is féidir leis na tíortha sin leanúint den dleacht a ghearradh, ach ní mór an dleacht a ghearradh ar ráta aonair nach mó é ná 1 %, agus ní féidir é a ghearradh ach ar ranníocaíochtaí caipitil amháin. Is é sin, ní féidir dleacht chaipitil a ghearradh ar idirbhearta eile, amhail oibríochtaí athstruchtúraithe.

Ní féidir ach leis an tír den AE ina bhfuil bainistíocht éifeachtach na cuideachta caipitiúla suite tráth a dhéantar an ranníocaíocht an dleacht chaipitil a ghearradh. Ina theannta sin, ní féidir dleacht chaipitil a ghearradh ach aon uair amháin.

Féadfar díolúintí a chur i bhfeidhm i ndáil le cuideachtaí caipitiúla a sholáthraíonn seirbhís phoiblí nó cuideachtaí caipitiúla a bhfuil aidhm eisiach chultúrtha nó shóisialta acu.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2008/7/CE

12.3.2008 (airteagail 1, 2, 6, 9, 10, 11 ón 1.1.2009)

Airteagail 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 agus 14 faoin 31.12.2008

IO L 46, an 21.2.2008

ACHTANNA GAOLMHARA

Togra le haghaidh Treorach ón gComhairle an 28 Meán Fómhair 2011 maidir le comhchóras cánach ar idirbhearta airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2008/7/CE [COM(2011) 594 deiridh - Nár foilsíodh san Iris Oifigiúil].

D’fhonn seirbhísí airgeadais a dhéanamh níos sláine, is é cuspóir an Togra seo comhchóras cánach ar idirbhearta airgeadais a bhunú, a bhfuil na haidhmeanna seo a leanas leis:

 • ilroinnt sa mhargadh inmheánach do sheirbhísí airgeadais a sheachaint;
 • a áirithiú go gcabhraíonn institiúidí airgeadais go cóir le costais na géarchéime a chumhdach;
 • bearta iomchuí a bhunú chun na margaí airgeadais a dhéanamh níos éifeachtúla.

Treoir 2013/13/AE ón gComhairle an 13 Bealtaine 2013 lena ndéantar treoracha áirithe i réimse an chánachais a chur in oiriúint, de bharr aontachas Phoblacht na Cróite (Iris Oifigiúil L 141 an 28.5.2013).

Cinneadh 2013/52/AE ón gComhairle an 22 Eanáir 2013 lena n-údaraítear comhar feabhsaithe i réimse na cánach ar idirbhearta airgeadais (Iris Oifigiúil L 22 an 25.1.2013).

Faoin gCinneadh seo, údaraítear an Bheilg, an Ghearmáin, an Eastóin, an Ghréig, an Spáinn, an Fhrainc, an Iodáil, an Ostair, an Phortaingéil, an tSlóivéin agus an tSlóvaic chun comhar feabhsaithe a bhunú eatarthu féin i réimse comhchóras a bhunú maidir le cáin ar idirbhearta airgeadais.

Togra le haghaidh Treorach ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe i réimse na cánach ar idirbhearta airgeadais an 14.2.2013 [COM(2013) 71 final].

Nuashonrú is déanaí: 21.04.2014

Top