Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Socruithe vótála ar Chomhairle Rialaithe an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Socruithe vótála ar Chomhairle Rialaithe an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE)

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2003/223/CE — leasú ar Airteagal 10.2 de Reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA CHINNEADH SEO?

 • Tugtar isteach leis córas uainíochta vótála ar Chomhairle Rialaithe an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE) chun cinnteoireacht chóir agus éifeachtúil a chinntiú.
 • Cuirtear san áireamh ann go dtagann méadú ar an líon gobharnóirí banc ceannais náisiúnta de réir mar a thosaíonn tíortha nua ag úsáid an euro.
 • Bunaítear leis freisin na rialacha maidir le sannadh agus uainíocht chearta vótála na ngobharnóirí.

PRÍOMHPHOINTÍ

Comhairle Rialaithe

 • Tá an Chomhairle Rialaithe ar cheann de na 3 chomhlacht cinnteoireachta de BCE. Is iad an Bord Feidhmiúcháin agus an Chomhairle Ghinearálta an 2 chomhlacht eile.
 • Tá an Chomhairle Rialaithe ar an bpríomhchomhlacht cinnteoireachta. Go háirithe, is í an Chomhairle a shainíonn an beartas airgeadaíochta do limistéar an euro.
 • 6 ball den Bhord Feidhmiúcháin agus gobharnóirí na mbanc ceannais náisiúnta i dtíortha limistéar an euro atá ar an gComhairle Rialaithe. Dá bhrí sin, téann líon na ngobharnóirí i méid nuair a thagann tír nua isteach i limistéar an euro.

Córas uainíochta vótála de réir grúpaí

 • Amhail ón dáta ar mó líon na mball den Chomhairle Rialaithe ná 21, tagann athrú ar na socruithe vótála.
 • Is é 21 líon iomlán na gceart vótála ar an gcaoi sin. Tá cearta vótála buana ag an 6 ball den Bhord Feidhmiúcháin i gcónaí. Roinneann na gobharnóirí na 15 cheart vótála eile eatarthu ar bhonn uainíochta.
 • Cionroinnfear na gobharnóirí ar ghrúpaí, mar sin, arb é an difríocht idir na grúpaí sin a mhinice a bhíonn cearta vótála ag na baill. Cruthaítear na grúpaí de réir an chéimnithe de thíortha limistéar an euro, bunaithe orthu seo a leanas:
  • an scair san olltáirgeacht intíre chomhiomlán de réir mhargadhphraghsanna (OTImp*) i dtíortha limistéar an euro;
  • an scair i lánchlár comhardaithe comhiomlán institiúidí airgeadais airgeadaíochta thíortha limistéar an euro.
 • Tá mar aidhm leis na táscairí sin an oibiachtúlacht a chinntiú trí thábhacht gheilleagrach na tíre i limistéar an euro agus méid a hearnála airgeadais a chur san áireamh.
 • Ina theannta sin, foráiltear leis an gcinneadh go ndéanfar an córas uainíochta vótála a chur chun feidhme in 2 chéim.

Céim a haon: Cearta vótála nuair is mó líon na ngobharnóirí ná 15

 • Amhail ón dáta ar mó líon na ngobharnóirí ná 15, go dtí go sroicheann sé 22, cionroinntear na gobharnóirí ar 2 ghrúpa.
  • Tá 5 gobharnóirí sa chéad ghrúpa ó bhainc cheannais náisiúnta na dtíortha leis an líon iomlán scaireanna is mó i limistéar an euro de réir na dtáscairí atá leagtha amach thuas.
  • Tá na gobharnóirí eile ar fad sa dara grúpa.
 • Roinntear 4 cheart vótála i measc na 5 gobharnóirí sa chéad ghrúpa agus roinntear 11 cheart vótála i measc na ngobharnóirí eile sa dara grúpa.
 • Ní bheidh minicíocht chearta vótála na ngobharnóirí sa chéad ghrúpa níos ísle ná minicíocht chearta vótála na ngobharnóirí sa dara grúpa.
 • Ba chóir go mbeadh céim a haon bainte amach in Eanáir 2009 nuair a tháinig an tSlóvaic isteach i limistéar an euro mar an 16ú tír. Mar sin féin, ghlac an Chomhairle Rialaithe cinneadh i Nollaig 2008 tús an chórais uainíochta a chur siar.
 • Ina ionad sin, tugadh isteach an córas uainíochta nua an 1 Eanáir 2015 nuair a tháinig an Liotuáin isteach i limistéar an euro mar an 19ú tír.

Céim a dó: Cearta vótála nuair a shroichfidh líon na ngobharnóirí 22

 • Amhail ón dáta a shroichfidh líon na ngobharnóirí 22, cionroinnfear na gobharnóirí ar 3 ghrúpa.
  • Beidh 5 gobharnóirí sa chéad ghrúpa ó bhainc cheannais náisiúnta na dtíortha leis an líon iomlán scaireanna is mó i limistéar an euro.
  • Beidh leath den líon iomlán gobharnóirí sa dara grúpa. Na gobharnóirí sa ghrúpa seo, tiocfaidh siad ó bhainc cheannais náisiúnta na dtíortha atá sna chéad áiteanna eile sa chéimniú bunaithe ar na critéir thuas.
  • Beidh na gobharnóirí eile ar fad sa tríú grúpa.
 • Sannfar 4 cheart vótála don chéad ghrúpa, 8 gcinn don dara grúpa agus 3 cinn don tríú grúpa.
 • Laistigh de gach grúpa, beidh a gcearta vótála ag na gobharnóirí go ceann tréimhsí comhionanna. Glacfaidh an Chomhairle Rialaithe gach beart is gá chun an prionsabal seo a chur chun feidhme.

Cur chun feidhme, coigeartuithe agus athruithe amach anseo

 • Aon uair a thiocfaidh méadú ar an líon gobharnóirí, déanfar comhdhéanamh na ngrúpaí a choigeartú agus beidh feidhm ag na coigeartuithe ón lá a thiocfaidh an gobharnóir/na gobharnóirí isteach sa Chomhairle Rialaithe. Aon uair a dhéanfar OTImp* comhiomlán a choigeartú (rud is gá a dhéanamh gach 5 bliana), déanfar comhdhéanamh na ngrúpaí a choigeartú de réir aon athruithe agus beidh feidhm aige sin ón gcéad lá den bhliain dár gcionn.
 • Aon chinneadh a bhfuil gá leis chun sonraí oibriúcháin an chórais uainíochta a chur chun feidhme, cé is moite de na socruithe vótála nua, is iad baill uile na Comhairle Rialaithe a ghlacfaidh an cinneadh sin le tromlach dhá thrian, bíodh ceart vótála acu tráth an chinnidh nó ná bíodh.
 • Ghlac an Chomhairle Rialaithe bearta maidir leis an ráta uainíochta, leis an tréimhse uainíochta, le hord na ngobharnóirí laistigh de ghrúpaí, agus leis an aistriú ó chóras 2 ghrúpa go córas 3 ghrúpa in 2009 (Cinneadh 2009/328/CE).

CÚLRA

Sular féidir le tíortha AE an euro a thabhairt isteach, ní mór dóibh líon áirithe dálaí eacnamaíocha agus airgeadais, ar a dtugtar “critéir um chóineasú”, a chomhlíonadh.

Faoi láthair, níl ach 19 de 28 dtír AE tar éis na critéir seo a chomhlíonadh agus an euro a ghlacadh mar airgeadra aonair. Tá na tíortha eile faoi réir maoluithe go dtí go gcomhlíonfaidh siad na critéir. Tá an Danmhairg agus an Ríocht Aontaithe faoi réir díolúintí mar níl sé i gceist acu faoi láthair an euro a ghlacadh.

PRÍOMHTHÉARMA

* Olltáirgeacht intíre de réir mhargadhphraghsanna (OTImp): luach airgid oll-aschur nó olltáirgeacht intíre deiridh tíre.

GNÍOMH

Cinneadh 2003/223/CE ón gComhairle, ag teacht le chéile di i dtionól na gCeannairí Stáit nó Rialtais an 21 Márta 2003 maidir le leasú ar Airteagal 10.2 de Reacht an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh (IO L 83, 1.4.2003, lgh. 66-68)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh 2009/5/CE ón mBanc Ceannais Eorpach an 18 Nollaig 2008 chun tosach feidhme an chórais uainíochta i gComhairle Rialaithe an Bhainc Cheannais Eorpaigh a chur siar (BCE/2008/29) (IO L 3, 7.1.2009, lgh. 4-5)

Cinneadh 2009/328/CE ón mBanc Ceannais Eorpach an 19 Márta 2009 lena leasaítear Cinneadh BCE/2004/2 an 19 Feabhra 2004 lena nglactar Rialacha Nós Imeachta an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE/2009/5) (IO L 100, 18.4.2009, lgh. 10-11)

Nuashonraithe 08.03.2016

Top