Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cúnamh AE do thíortha nach bhfuil i limistéar an euro agus a bhfuil fadhbanna acu le heasnamh trádála

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cúnamh AE do thíortha nach bhfuil i limistéar an euro agus a bhfuil fadhbanna acu le heasnamh trádála

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 332/2002 – Cúnamh AE do thíortha nach bhfuil i limistéar an euro agus a bhfuil fadhbanna acu le heasnamh trádála

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Tá foráil ann i gcomhair cúnamh airgeadais do thíortha AE nár ghlac leis an euro agus a bhfuil fadhbanna acu le heasnamh trádála*.

PRÍOMHPHOINTÍ

Leagtar síos sa rialachán na ceanglais le haghaidh iasachtaí meántéarmacha suas le EUR 50 billiún do thíortha nach bhfuil i limistéar an euro a bhfuil deacrachtaí acu i leith chomharduithe a n-íocaíochtaí.

Áirítear leis an nós imeachta chun an iasacht a dheonú:

  • tionscnamh sholáthar na hiasachta ag an gCoimisiún Eorpach nó ag an tír AE ábhartha nach bhfuil i limistéar an euro;
  • plé ag an tír AE leis an gCoimisiún maidir lena riachtanais airgeadais agus dréacht-chlár coigeartaithe a chur isteach;
  • ar bhunús an chláir choigeartaithe, cinneadh ó Chomhairle na nAirí maidir le cibé acu an iasacht a dheonú, an méid agus an fad tréimhse;
  • dréachtú Meabhrán Tuisceana ag an gCoimisiún agus tír AE ina leagtar síos na téarmaí arna gcinneadh ag an gComhairle.

Áirítear le saintréithe na hiasachta iasachtaíocht agus iasachtú in euro agus ar an riosca is lú don Choimisiún. Déanann an Banc Ceannais Eorpach (BCE) bainistiú ar an iasacht thar ceann AE. Is í an tír AE is féichiúnaí a thabhóidh costais na hiasachta agus ní mór don tír sin cuntas speisialta a oscailt lena banc ceannais náisiúnta d’fhonn an iasacht a bhainistiú.

Tá sé de cheart ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa iniúchóireacht airgeadais a dhéanamh i dtír AE má mheasann sí go bhfuil gá leis sin ar mhaithe le bainistiú ceart na saoráide iasachta.

Gach 3 bliana, ní mór don Chomhairle, ar bhonn tuarascála ón gCoimisiún, imscrúdú a dhéanamh ar cibé an gcomhlíonann an iasacht i gcónaí an gá lenar cruthaíodh í an chéad lá riamh.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tháinig sé i bhfeidhm an 24 Feabhra 2002.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Easnamh trádála: tagann sé sin chun cinn nuair is mó luach allmhairiú tíre ná luach a cuid onnmhairí.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 332/2002 ón gComhairle an 18 Feabhra 2002 lena mbunaítear saoráid ina dtugtar cúnamh airgeadais meántéarmach do chomharduithe íocaíochta Ballstát (IO L 53, 23.2.2002, lgh. 1-3)

Ionchorpraíodh na leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 332/2002 sa bhuntéacs. Úsáidtear an leagan comhdhlúite seo le haghaidh doiciméadúcháin amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh 2003/797/CE ón mBanc Ceannais Eorpach an 7 Samhain 2003 maidir le riar na n-oibríochtaí iasachtaíochta agus iasachtaithe á dtabhairt i gcrích ag an gComhphobal Eorpach faoin tsaoráid cúnaimh airgeadais meántéarmach (BCE/2003/14) (IO L 297, 15.11.2003, lgh 35-36). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 27.01.2016

Top