Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eitlíocht shibhialta agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eitlíocht shibhialta agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta

ACHOIMRE:

Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 –rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Is é an phríomhaidhm na príomhrialacha agus na príomhphrionsabail a leagan síos maidir le hardleibhéal aonfhoirmeach um shábháilteacht eitlíochta sibhialta a bhunú agus a chothabháil san Eoraip, lena n-áirítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta (GESE) a chruthú.

Leis na rialacha comhchoiteanna um shábháilteachta tairgtear leibhéal aonfhoirmeach de cheanglais d’oibreoirí*, déantóirí agus pearsanra eitlíochta leo. Mar thoradh air seo, cuirtear le saorghluaiseacht táirgí, daoine agus seirbhísí i margadh inmheánach AE agus ceadaítear aitheantas frithpháirteach do dheimhniucháin* i dtíortha AE. Laghdaíonn sé sin an t-ualach riaracháin agus an t-ualach oibre do na húdaráis náisiúnta agus don tionscal.

Áirítear ar aidhmeanna eile:

  • ardleibhéal cosanta comhshaoil a chinntiú,
  • saorghluaiseacht earraí, daoine agus seirbhísí a éascú,
  • cost-éifeachtúlacht sna próisis rialála agus deimhnithe* a chur chun cinn.

PRÍOMHPHOINTÍ

Baineann an dlí AE seo le dearadh, táirgeadh, cothabháil agus oibríocht ar tháirgí, páirteanna agus trealamh aerloingseoireachta, chomh maith le pearsanra agus eagraíochtaí a bhfuil baint acu leis na gníomhaíochtaí sin.

Ceann de na príomhbhealaí chun na cuspóirí thuas a bhaint amach ná trí GESE a bhunú. Leagtar síos sa dlí cúraimí, struchtúr inmheánach, modhanna oibre agus ceanglais airgeadais na Gníomhaireachta.

Áirítear iad seo a leanas ar phríomhchúraimí GESE:

  • tuairimí a ghlacadh maidir le sábháilteacht na heitlíochta sibhialta san Eoraip,
  • tacú leis an gCoimisiún Eorpach maidir le bearta chun an dlí a chur i bhfeidhm lena n-áirítear bearta a bhaineann le cúrsaí teicniúla amhail tógáil agus dearadh,
  • cigireachtaí agus imscrúduithe is gá chun a chúraimí a chomhlíonadh a dhéanamh.

Maidir le struchtúr inmheánach, leagtar síos sa dlí príomhrialacha na gníomhaireachta lena n-áirítear stádas dlíthiúil, cumhachtaí agus comhdhéanamh an Bhoird Bhainistíochta, agus cumhachtaí agus feidhmeanna an Stiúrthóra Feidhmiúcháin.

Chomh maith le GESE, leagtar síos sa dlí rialacha comhchoiteanna maidir le sábháilteacht na heitlíochta lena n-áirítear:

  • aerfhiúntas: lena gceanglaítear ar aerárthaí deimhniú aerfhiúntais bailí a bheith leo lena n-áirítear deimhniúcháin shainiúla i leith táirgí, páirteanna agus dearadh aerárthaí,
  • cosaint an chomhshaoil: lena gceanglaítear comhlíonadh táirgí, páirteanna agus fearais aerárthaí maidir le forálacha ábhartha AE agus domhanda um chosaint an chomhshaoil,
  • deimhniú pearsanra eitilte: lena gceanglaítear ar phíolótaí ceadúnas cuí agus deimhniúchán leighis a bheith acu agus ar eagraíochtaí oiliúna teastais chuí a bheith acu,
  • rialú aeradróim agus aerthráchta: lena gceanglaítear deimhniúchán ina gcinntítear sábháilteacht aeradróim* agus go bhfuil deimhniúcháin chuí ag rialtóirí aerthráchta.

Pléitear raon cúrsaí gaolmhara sa dlí chomh maith. Áirítear orthu siúd maoirseacht agus forfheidhmiú, aitheantas deimhniúchán agus glacadh deimhniúchán nach deimhniúcháin AE iad.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tháinig sé i bhfeidhm an 8 Aibreán 2008.

CÚLRA

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Oibreoir: duine dlíthiúil nó nádúrtha ar bith, a oibríonn aerárthach amháin nó níos mó nó a bhfuil sé beartaithe aige nó aici aerárthach amháin nó níos mo a oibriú.

* Deimhniúchán: faomhadh, ceadúnas nó doiciméad eile ar bith a eisítear mar thoradh ar an deimhniú.

* Deimhniú: cineál ar bith aitheantais go gcloíonn táirge, páirt nó fearas, eagraíocht nó duine leis na ceanglais infheidhme. Cumhdaítear eisiúint an deimhniúcháin ábhartha lena bhfianaítear comhlíonadh ann fosta.

* Aeradróim: áit ar bith inar féidir oibríochtaí eitilte a dhéanamh ó na stráice tuirlingthe go dtí aerfoirt mhóra idirnáisiúnta.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir leis na rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE (IO L 79, 19.3.2008, lgh. 1–49)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Rialacháin (CE) Uimh. 216/2008 a chorpú isteach sa buntéacs. Is chun cuspóirí tagartha amháin atá an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir leis na rialacha comhchoiteanna sa réimse um shlándáil eitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 (IO L 97, 9.4.2008, lgh. 72-84)

Nuashonraithe 30.11.2015

Top