Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bearta sriantacha chun an sceimhlitheoireacht a chomhrac

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bearta sriantacha chun an sceimhlitheoireacht a chomhrac

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 2580/2001 maidir le bearta sriantacha sonracha atá dírithe i gcoinne daoine agus eintiteas áirithe d’fhonn an sceimhlitheoireacht a chomhrac

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Is é is aidhm leis maoiniú gníomhartha sceimhlitheoireachta* a chosc agus a thoirmeasc.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Cinneann tíortha AE d’aon toil na daoine aonair, na grúpaí agus na heintitis atá cumhdaithe faoin reachtaíocht.
 • Tá daoine, grúpaí nó eintitis nádúrtha agus dlítheanacha ar an liosta a bhfuil gníomhartha sceimhlitheoireachta á ndéanamh acu, atá ag féachaint lena ndéanamh, atá rannpháirteach iontu nó á n-éascú acu, nó atá faoi smacht, nó ag gníomhú thar ceann, aon cheann de na grúpaí sin.
 • Maidir leis na cistí, na sócmhainní airgeadais agus na hacmhainní eacnamaíocha uile* ar le duine ar bith nó comhlacht ar bith iad atá ar an liosta atá leagtha síos nó atá faoi úinéireacht nó i seilbh duine ar bith nó comhlachta ar bith ar an liosta atá leagtha síos, déanfar iad a chalcadh agus d’fhéadfadh nach mbeadh siad ar fáil do dhuine ar bith eile.
 • Is cion é iarracht a dhéanamh go feasach agus d’aon turas calcadh sócmhainní ar bith a sheachaint.
 • Féadfaidh tíortha AE cead a thabhairt cistí calctha a úsáid faoi choinníollacha sonracha, le haghaidh:
  • riachtanais riachtanacha phearsanta, amhail íoc as bia, cógais nó cóiríocht;
  • cánacha, préimheanna árachais agus fóntais phoiblí amhail gás, uisce, leictreachas agus teileachumarsáid, agus muirir bhainc;
  • conarthaí a cuireadh i gcrích sular tháinig an reachtaíocht i bhfeidhm.
 • Ní mór do bhainc, do chuideachtaí árachais agus d’institiúidí airgeadais eile faisnéis ábhartha ar bith maidir le cuntais chalctha a chur ar fáil d’údaráis náisiúnta.
 • Tá feidhm ag an reachtaíocht le:
  • laistigh den Aontas Eorpach, lena n-áirítear a aerspás agus ar aerárthach nó ar shoitheach ar bith faoi dhlínse thír AE;
  • náisiúnach ar bith ó thír AE;
  • duine, grúpa nó eintiteas dlítheanach ar bith atá bunaithe in AE, nó a bhfuil gnó á dhéanamh acu laistigh den Aontas Eorpach.
 • Ní mór don Choimisiún Eorpach tuarascáil a chur i láthair maidir le tionchar na reachtaíochta laistigh de 1 bhliain óna cur chun feidhme agus, más gá, moltaí ar bith a dhéanamh.
 • Ceanglaítear ar thíortha AE le Cinneadh 2002/475/CGB agus Cinneadh leasaitheach 2008/919/CGB a reachtaíocht a ailíniú agus pionóis íosta a thabhairt isteach i gcomhair cionta sceimhlitheoireachta.
 • I mí na Nollag 2001, d’aontaigh rialtais AE liosta a dhréachtú de dhaoine aonair, de ghrúpaí agus d’eintitis a bhíonn páirteach i ngníomhartha sceimhlitheoireachta nach mór a gcistí agus a sócmhainní airgeadais a chalcadh (2001/931/CBES).

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 28 Nollaig 2001.

CÚLRA

I Meán Fómhair 2001, i ndiaidh ionsaí 11/9, rinne ceannairí rialtais ceann de thosaíochtaí AE den chomhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta. Bealach suntasach chun é sin a bhaint amach is ea maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac. An mhí chéanna, thacaigh Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe le calcadh a dhéanamh ar na sócmhainní airgeadais agus acmhainní eacnamaíocha ar fad a úsáidtear chun gníomhartha sceimhlitheoireachta a dhéanamh.

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Gníomhartha sceimhlitheoireachta: gníomhaíochtaí d’aon turas lena bhféadfaí díobháil thromchúiseach a dhéanamh do thír nó d’eagraíocht idirnáisiúnta agus a mheastar a bheith ina gcion faoin dlí náisiúnta.

Cistí, sócmhainní airgeadais agus acmhainní eacnamaíocha eile: gach cineál sócmhainne, cibé acu sócmhainní inláimhsithe nó doláimhsithe, inaistrithe nó do-aistrithe iad.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 2580/2001 ón gComhairle an 27 Nollaig 2001 maidir le bearta sriantacha sonracha atá dírithe i gcoinne daoine agus eintiteas áirithe d’fhonn an sceimhlitheoireacht a chomhrac (IO L 344, 28.12.2001, lgh. 70-75)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 2580/2001 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac (IO L 164, 22.6.2002, lgh. 3-7)

Féach an leagan comhdhlúite.

Comhsheasamh ón gComhairle 2001/931/CBES an 27 Nollaig 2001 maidir le bearta sriantacha a chur i bhfeidhm chun an sceimhlitheoireacht a chomhrac (IO L 344, 28.12.2001, lgh. 93-96)

Féach leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 09.01.2017

Top