Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Árachas dliteanais aeriompróirí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Árachas dliteanais aeriompróirí

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 785/2004 — ceanglais árachais le haghaidh aeriompróirí agus oibreoirí aerárthaí

ACHOIMRE

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Bunaítear leis buncheanglais árachais le haghaidh aeriompróirí agus oibreoirí aerárthaí maidir le paisinéirí, le bagáiste, le lasta agus le tríú páirtithe.

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon

Baineann an rialachán seo leis na haeriompróirí go léir agus leis na hoibreoirí aerárthaí go léir a bhíonn ag eitilt laistigh de chríocha thír an Aontais Eorpaigh (AE), isteach iontu, amach uathu nó os a gcionn. Ní mór árachas a bheith ag aeriompróirí agus ag oibreoirí aerárthaí, go háirithe maidir le:

 • paisinéirí;
 • bagáiste;
 • lasta agus tríú páirtithe;
 • rioscaí a bhaineann le dliteanas eitlíochta go sonrach (gníomhartha cogaidh, sceimhlitheoireacht, fuadach, gníomhartha sabaitéireachta, urghabháil neamhdhleathach aerárthaí agus clampar sibhialta san áireamh).

Ní bhaineann sé le:

 • haerárthaí stáit (aerárthaí míleata, custaim nó póilíní);
 • haerárthaí mionsamhlacha le huasmhais éirí de thalamh (MTOM)* de níos lú ná 20 kg;
 • meaisíní eitilte coslainseála (parafhaoileoirí cumhachtaithe agus faoileoirí foluana san áireamh);
 • balúin ghafa;
 • heitleoga;
 • paraisiúit (paraisiúit pharaisheoltóireachta san áireamh);
 • haerárthaí, faoileoirí san áireamh, le MTOM de níos lú ná 500 kg, agus le mioneitleán, a úsáidtear chun críocha neamhthráchtála nó le haghaidh treorach eitilte áitiúla nach mbíonn trasnú teorann idirnáisiúnta i gceist leo (ó thaobh na n-oibleagáidí árachais faoin rialachán seo a bhaineann le rioscaí cogaidh agus sceimhlitheoireachta).

Comhlíonadh

Ní mór d’aeriompróirí agus, nuair is gá, d’oibreoirí aerárthaí, a thaispeáint go gcloíonn siad leis an rialachán trí dheimhniú árachais, nó fianaise éigin eile d’árachas bailí, a chur ar fáil do na húdaráis inniúla sa tír AE lena mbaineann*.

Árachas maidir le dliteanas i gcás paisinéirí, bagáiste agus lasta

Maidir le dliteanas i gcás paisinéirí, is é an cumhdach árachais is ísle ná 250 000 ceart speisialta tarraingthe (CST*) an paisinéir. Ach i gcás gnóthaí neamhthráchtála ag aerárthaí le MTOM de 2 700 kg nó níos lú, féadfaidh tíortha AE leibhéal níos ísle fós den chumhdach árachais sin a leagadh síos, ach gan é a bheith níos ísle ná 100 000 CST an paisinéir.

Maidir le dliteanas i gcás bagáiste, ní mór an cumhdach árachais is ísle de 1 131 CST an paisinéir, a bheith ann i ngnóthaí tráchtála.

Maidir le dliteanas i gcás lasta, ní mór an cumhdach árachais is ísle de 19 CST an cileagram a bheith ann i ngnóthaí tráchtála.

Árachas maidir le dliteanas i gcás tríú páirtithe

Braitheann an cumhdach árachais is ísle in aghaidh gach timpiste agus gach aerárthaigh, ar MTOM an aerárthaigh.

Forfheidhmiú agus smachtbhannaí

 • Ní mór do thíortha AE a chinntiú go gcloífidh aeriompróirí agus oibreoirí aerárthaí leis an rialachán. Caithfidh na smachtbhannaí, a chuirfear i bhfeidhm maidir le sáruithe, a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.
 • Maidir le haeriompróirí AE, d’fhéadfaí aistarraingt an cheadúnais oibríochta a chur san áireamh sna smachtbhannaí.
 • Maidir le haeriompróirí neamh-AE agus le hoibreoirí aerárthaí a úsáideann aerárthaí a cláraíodh lasmuigh den Aontas Eorpach, d’fhéadfaí a chur san áireamh sna smachtbhannaí, diúltú do chead tuirlingthe ar chríocha thír AE.
 • Mura bhfuil tír éigin AE sásta go gcomhlíontar na coinníollacha, ní mór di cosc a chur ar an aerárthach éirí de thalamh go dtí go gcuirtear fianaise ar fáil ag an aerárthach nó ag an oibreoir aerárthaí go bhfuil dóthain chumhdach árachais acu.

Chun boilsciú a chur san áireamh, rinneadh na teorainneacha cúitimh i Rialachán (CE) Uimh. 785/2004 a athbhreithniú le Rialachán (AE) Uimh. 285/2010.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN SEO?

Cuireadh an rialachán i bhfeidhm an 30 Aibreán 2005.

CÚLRA

Féach “Aeriompar — árachas” ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

EOCHAIRTHÉARMAÍ

*Uasmhais éirí de thalamh : comhfhreagraíonn sé seo do mhéid deimhnithe a bhaineann go sonrach le cineálacha aerárthaí go léir arna sonrú i ndeimhniú aeracmhainneachta an aerárthaigh.

* Tír AE lena mbaineann: an tír AE a dheonaigh an ceadúnas oibríochta don aeriompróir AE nó an tír inar cláraíodh aerárthach an oibreoir aerárthaí. Maidir le haeriompróirí neamh-AE agus le hoibreoirí aerárthaí a úsáideann aerárthaí a cláraíodh lasmuigh den Aontas Eorpach, déanann sé seo trácht don tír AE a bhfuil na heitiltí ag teacht chuici agus ag imeacht uaithi.

* CST: ceart speisialta tarraingthe nó éileamh féideartha ar airgeadraí atá inúsáidte gan srianadh de chuid bhaill an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CST arna shainmhíniú ag an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta).

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 785/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Aibreán 2004 maidir le ceanglais árachais le haghaidh aeriompróirí agus oibreoirí aerárthaí (IO L 138, 30.4.2004, lgh. 1-6)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 785/2004. Is chun críocha doiciméadúcháin amháin an leagan comhdhlúite seo.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le timpistí agus eachtraí a imscrúdú agus a chosc in eitlíocht shibhialta agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE (IO L 295, 12.11.2010, lgh. 35-50). Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal (athmhúnlú) (IO L 293, 31.10.2008, lgh. 3-20)

Rialachán (CE) Uimh. 889/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Bealtaine 2002 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2027/97 ón gComhairle maidir le dliteanas aeriompróirí i gcás timpistí (IO L 140, 30.5.2002, lgh. 2-5)

Cinneadh 2001/539/CE ón gComhairle an 5 Aibreán 2001 maidir le conclúid ag an gComhphobal Eorpach ar an Coinbhinsiún maidir le haontú rialacha áirithe i dtaca le hiompar idirnáisiúnta d’aer (Coinbhinsiún Montreal) (IO L 194, 18.7.2001, lch. 38)

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle — Ceanglais árachais le haghaidh oibreoirí aerárthaí in AE — Tuarascáil maidir le hoibriú Rialacháin 785/2004 (COM(2008) 216 final an 24.4.2008)

Nuashonraithe 22.02.2016

Top